Duyurular

«Velîler Ordusu» kitabında hayatı anlatılan 333 Velînin içine, «Bir» sayısını Allah Resulüne verdikten sonra mukaddes emaneti O’ndan alıp günümüze kadar getiren, O’nunla beraber 33 büyük velî, esere bilhassa alınmamıştı. ... 


Başbuğ Velilerden 33

 

Ezelle ebed arası Allah'a doğru giden evliya kervanları arasında en şanlısına ait 33 kolbaşılı "Altun Halka - Silsile-i Zeheb" çerçevesidir ki, keyfiyet ölçüsüyle temel sayısını, bütün kainat gibi O'ndan alır.


VAKFIMIZIN YENİ YAYIYININI BEKLEYİN 
                 

             "CÜMLE KAPISI"

                YAKINDA


Kayseri Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Kıskanç Kimse Rahat Edemez
Sponsorlarımız
Yavuz Sultan Selim divanını Türkçe söyleyiş

MUSTAFA ÖZER

1

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

2

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın No:29
1. Basım : Kasım 2018
Baskı Yeri : Ekspress Baskı-Kayseri
İrtibat Tel : 0 352 222 54 17
Web : www. kekvakfi. gen. tr

MUSTAFA ÖZER

3

YAVUZ SULTAN SELİM’İN

FARSÇA ŞİİRLERİNİ
TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

MUSTAFA ÖZER

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

4

MUSTAFA ÖZER

5

SUNUŞ
İsmail Habib Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi’nde
“Devletin Milliyetsizliği” bahsinde şu görüşleri sergiliyor:
“Türk Milleti ki ezeliyete karışan bir zamandan beri
yer yer, devir devir, büyük küçük, sayısız devletler yarattı.
Anadolu’da da, çok eskiden, tarihin ilk sahifelerini yazan bir
devlet kurmuştu. Uzun asırlardan ve müteaddit inkılâplardan
sonra, Anadolu’da, “Selçuk Devleti” namıyla tekrar tarihin
sahasına çıktı. Bu devlette millet Türk, fakat devlet kısmen
Araplaşmış, kısmen Acemleşmiş bir halita idi. Bu devlet, için
için çürümeye başladığı bir zamanda, “Bizans” namıyla
devem eden ve Selçuk Devleti gibi için için çürüyen Şarkî
Roma İmparatorluğunun hududuna bir Türk aşiretini
yerleştirdi. İki çürük varlık ortasında kanı temiz, iptidaî
aşiretlerin bütün kahramanlığını yaşatan dinç bir Türk aşireti:
Altı asır karışık akan bu tarihin menbaı berraktır!
Bu aşiret göçen Selçuk’tan Türk milletini, çöken
Bizans’tan imparatorluğu aldı. Selçuk Türkü şimdi yeni bir
kisve ile yeni bir tarih imaline başlamıştı. Fakat bu yeni
tarihte kendini kurban etti. Artık Türk namı yoktur. “Saltanat-ı
Rûmiye”, “Devlet-i Aliyye”, “Hükümet-i Osmaniye” gibi
muhtelif namlar alan bu devlet menbaını çabuk unuttu. Berrak
menbaa beş adım sonra bulanık suda kaybolmuştu.
Bu devlette “mevki-i iktidar” Türk’ten korkuyor ve
Türk oraya çıkamıyordu. “Saray” asıl millete karşı yabancı
kuvvetlerle muhafaza edilen bir kale ve asıl milleti yabancı
kuvvetlerle ezen bir merdane oldu. İtibar Türk olmayanlarındı.
Vaka “tezkire”lere geçecek kadar meşhurdur. Fatih devrinde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

6

bir Türk Âlimi kendini Acem göstererek ikballere çıkmış, bir
gün Türk olduğu anlaşılınca bir tekme ile yuvarlanıp
gitmişti!( 1 )
“Yavuz” İran’ı fethe gidiyor, fakat Türk hükümdarı en
parlak Acem şairlerini gıptaya düşürecek Farisî gazeller
yazarak; Acem hükümdarı “Şah İsmail”( 2 ) bizim karşımıza
geliyor, fakat Türk şairlerini utandıracak halis Türkçe gazeller
nazmederek: Tezadın garip cilveleri!”( 3 )
Yeni Cumhuriyetin kuruluş temellerinin
oluşturulmasında, İsmail Habib’in, geçmişi bu şekilde
değerlendirmesi ve takdim etmesi anlaşılabilir. Zira
mütalaaları ve mülahazaları baştan sona tutarsız, geçmişe
garez ve kin dolu olduğu, ya da yeni rejime yalakalık yaptığı,
öyle görünmek ve göstermek zorunda olduğu açıktır. Bugün
için bütün bu mülahazaların doğru olmadığı gerek yerli, gerek
yabancı konunun uzmanlarınca ayan beyan ortaya konmuştur.

1 Zikredilen bu rivayetin aslı faslı yoktur. Hele ki Fatih Sultan
Mehmet devrinde böyle bir hadisenin vukuu devrin ruhuna uymaz.
Böyle bir hadise vuku bulmuş ise söz konusu olan âlimin Türk
oluşundan değil Türk oluşunu saklaması ve kendini Acem olarak
tanıtması. Yalanının ortaya çıkmasıyla yalanından dolayı
dışlanmasıdır, Türk olmasından dolayı değildir. Tezkirelerde bahsi
geçen her vakaya itimat edip tarihe dayanak yapılması da doğru
değildir.
2 Şah İsmail bir Acem hükümdar değil özbeöz Türk Hükümdarıdır.
Sekizinci ve dokuzuncu asırdan itibaren Acem ülkesini fasılasız Türk
Devletleri ve Türk Hükümdarlar idare etmişlerdir. Karahanlılar,
Gazneliler, İran Selçukluları, Akkoyunlular ve Şah İsmail sonrası ta
on dokuzuncu asrın sonuna kadar İran’a hakim olan Türklerdir ve
Türk hanedanlardır.
3 İsmail Habib, Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, Birinci Tabı,
İstanbul, Matba-i Amire, 1340, Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekaleti Neşriyatından, Sayfa 598-599.

MUSTAFA ÖZER

7

İsmail Habib’in ifade ettiği gibi Devlet-i Aliyye
“berrak” membaından uzaklaştığı için değil, batılılaşma
macerasına kapılan, milletinden kopuk, yabancılaşan aydınları
eliyle tarih sahnesinden tasfiye sürecine girmiştir.
Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi,
Yavuz Sultan Selim bahsinde:
“Savaşlara gidip gelirken, yollarda geçen uzun
zamanın büyük bir kısmını ilme, şiire, âlim ve şâirlerle sohbete
hasreden Sultan Selim yine sefer esnasında yanındaki âlimlere
fethedeceği ülkenin tarihine, coğrafyasına ait eserler tercüme
ettiriyordu. Arap ve İran edebiyatına da alaka duyuyor; hatta
Ortaasya Türk edebiyatına da alaka duyuyor; hatta Ortaasya-
Nevaî Türkçesiyle şiirler söyleyerek Ali Şîr Nevâî’ye nazîre
söyleyen Anadolu şâirleri arasına katılıyordu. Onun Türkçe
şiirleri olmadığı hakkında bâzı tezkirelerde tesadüf edilen
iddialar yanlıştır.( 4 ) Bununla beraber Farsça Dîvân’ı mazbut
ve meydanda olan Yavuz Sultan Selim’in Türkçe şiirleri henüz
bir araya getirilmiş değildir. Yavuz’a ait olmadığı halde
öteden beri ona atfedilen:
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsun etti felek
Giryemi kıldı füzun eşkimi hûn etdi felek
Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzan
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek
kıt’ası, sadece bu kudretli hükümdara çok yakıştığı için güzel
ve meşhurdur. Buna mukabil, yine öylesine kudretli bir
hükümdar tarafından söylenişinde büyük incelik bulunan şu
tanınmış murabbâ’ı Yavuz Sultan Selim’in şiir sanatı hakkında
yeter bir fikir verebilecek ölçüde ve orijinaldir:

4 Bkz. Köprülüzâde M. Fuad, Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın
Tekamülü, Yeni Türk M. Sayı: 7, İst. 1933.

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

8

Gözlerün fitnede ebrûn ile enbaz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne canbâz mı ki
Bizi kahr eyledüğün lûtfuna âğâz mı ki
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki
Dili sayd etmede âlem bilür üstadlığun
Key sakın âleme yayılmaya bîdâdlığun
Bilmezem sırrı nedür bilmişiken yâdlığun
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki
Dil nedür nesne mi var aşk odına yakmadığun
Âşk zincirine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükde yüzin döndürüben bakmadığun
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki
Bu Selîmî kuluna cevri revân eyledüğün
Bunca sıdkun reh-i aşkında yalan eyledüğün
Yüzini gösterüben yine nihân eyledüğün
Neyiki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki
Yavuz Sultan Selim, bu murabbâ’da görüldüğü gibi,
şiirlerinde Selîmî mahlâsını kullanmıştır."( 5 )
“Bu tercümede, 1904 senesinde Strasburg Üniversitesi
Şark Dilleri Profesörü (Pavl Horn) tarafından yedi nüsha ( 6 )
5 Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Sayfa,566,
Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi-İstanbul 1987
6 1- Prusya hükûmeti Kral Kütüphanesi
2- Müze Britanik
3- Upsala Kral Kütüphanesi
4- İstanbul Hamidiye Kütüphanesi

MUSTAFA ÖZER

9

karşılaştırılarak vücuda getirilen ve Almanya İmparatoru
“İkinci Wilhelm”in emriyle Berlin Devlet matbaasında gayet
nefis bir şekilde tabettirilip İkinci Abdülhamide hediye edilen
nüsha esas ittihaz edilmiştir. Tereddüt ettiğimiz bazı noktaları
Millet kütüphanesindeki nüsha ile karşılaştırdık.”( 7 ) diyor
Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Hoca.
K.O.S.B. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
3 nolu yayını olarak, 2016 yılında, Prof. Paul Horn’un 1904
yılında hazırladığı Almanya İmparatoru “İkinci Wilhelm”
tarafından İkinci Abdülhamid Hana takdim edilen nüsha esas
alınarak Yavuz Sultan Selim Hanın Farsça Divanı tıpkıbasım
Birinci Baskı 2016 İSTANBUL, Acar Basım ve Cilt San. Tic.
A.Ş.tarafından basılmıştır. İki farklı bakış açısından Yavuz
Sultan Selim Hanı çerçeveledikten sonra hünkârın farsça
şiirlerinin merhum Ali Nihad Tarlan’ın( 8 ) nesir olarak
Türkçeye tercümesinden yola çıkarak Mustafa Özer’in Türkçe
söyleyişiyle takdim ediyoruz.
EDİTÖR

5- İstanbul Esad Efendi Kütüphanesi
6- İstanbul Fatih Kütüphanesi
7- Paris (Bibliyotek Nasyonal)
7 Yavuz Sultan Selim Divanı, Türkçeye çeviren Prof. Dr. Ali Nihad
Tarlan, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1946, sh. 5
8 Yavuz Sultan Selim Divanı, Türkçeye çeviren Prof. Dr. Ali Nihad
Tarlan, İstanbul, Ahmet Halit Kitabevi, 1946

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

10

MUSTAFA ÖZER

11

İçindekiler
SUNUŞ 5
-1- DER TEVHİD-İ BARİ CELLE ŞANUHU 27
-2- DER NAT-I RESUL 29
-3- DER TEVHİD 30
-4/1- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ 31
-4/2- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ 32
-4/3- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ 33
-4/4- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ 34
-4/5- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ 35
-5- GAZEL 36
-6- GAZEL 37
-7- GAZEL 38
-8- GAZEL 39
-9- GAZEL 40
-10- GAZEL 41
-11- GAZEL 42
-12- GAZEL 43
-13- GAZEL 44
-14- GAZEL 45

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

12

-15- GAZEL 46
-16- GAZEL 47
-17- GAZEL 48
-18- GAZEL 49
-19- GAZEL 50
-20- GAZEL 51
-21- GAZEL 52
-22- GAZEL 53
-23- GAZEL 54
-24- GAZEL 55
-25- GAZEL 56
-26- GAZEL 57
-27- GAZEL 58
-28- GAZEL 59
-29- GAZEL 61
-30- GAZEL 62
-31- GAZEL 63
-32- GAZEL 64
-33- GAZEL 65
-34- GAZEL 66
-35- GAZEL 67
-36- GAZEL 68

MUSTAFA ÖZER

13

-37- GAZEL 69
-38- GAZEL 70
-39- GAZEL 71
-40- GAZEL 72
-41- GAZEL 73
-42- GAZEL 74
-43- GAZEL 75
-44- GAZEL 76
-45- GAZEL 77
-46- GAZEL 78
-47- GAZEL 79
-48- GAZEL 80
-49- GAZEL 81
-50- GAZEL 82
-51- GAZEL 83
-52- GAZEL 84
-53- GAZEL 85
-54- GAZEL 86
-55- GAZEL 87
-56- GAZEL 88
-57- GAZEL 89
-58- GAZEL 90

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

14

-59- GAZEL 91
-60- GAZEL 92
-61- GAZEL 93
-62- GAZEL 94
-63- GAZEL 95
-64- GAZEL 96
-65- GAZEL 97
-66- GAZEL 98
-67- GAZEL 99
-68- GAZEL 100
-69- GAZEL 101
-70- GAZEL 102
-71- GAZEL 103
-72- GAZEL 104
-73- GAZEL 105
-74- GAZEL 106
-75- GAZEL 107
-76- GAZEL 108
-77- GAZEL 109
-78- GAZEL 110
-79- GAZEL 111
-80- GAZEL 112

MUSTAFA ÖZER

15

-81- GAZEL 113
-82- GAZEL 114
-83- GAZEL 115
-84- GAZEL 116
-85- GAZEL 117
-86- GAZEL 118
-87- GAZEL 119
-88- GAZEL 120
-89- GAZEL 121
-90- GAZEL 122
-91- GAZEL 123
-92- GAZEL 124
-93- GAZEL 125
-94- GAZEL 126
-95- GAZEL 127
-96- GAZEL 128
-97- GAZEL 129
-98- GAZEL 130
-99- GAZEL 131
-100- GAZEL 132
-101- GAZEL 133
-102- GAZEL 134

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

16

-103- GAZEL 135
-104- GAZEL 136
-105- GAZEL 137
-106- GAZEL 138
-107- GAZEL 139
-108- GAZEL 140
-109- GAZEL 141
-110- GAZEL 142
-111- GAZEL 143
-112- GAZEL 144
-113- GAZEL 145
-114- GAZEL 146
-115- GAZEL 147
-116- GAZEL 148
-117- GAZEL 149
-118- GAZEL 150
-119- GAZEL 151
-120- GAZEL 152
-121- GAZEL 153
-122- GAZEL 154
-123- GAZEL 155
-124- GAZEL 156

MUSTAFA ÖZER

17

-125- GAZEL 157
-126- GAZEL 158
-127- GAZEL 159
-128- GAZEL 160
-129- GAZEL 161
-130- GAZEL 162
-131- GAZEL 163
-132- GAZEL 164
-133- GAZEL 165
-134- GAZEL 166
-135- GAZEL 167
-136- GAZEL 168
-137- GAZEL 169
-138- GAZEL 170
-139- GAZEL 171
-140- GAZEL 172
-141- GAZEL 173
-142- GAZEL 174
-143- GAZEL 175
-144- GAZEL 176
-145- GAZEL 177
-146- GAZEL 178

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

18

-147- GAZEL 179
-148- GAZEL 180
-149- GAZEL 181
-150- GAZEL 182
-151- GAZEL 183
-152- GAZEL 184
-153- GAZEL 185
-154- GAZEL 186
-155- GAZEL 187
-156- GAZEL 188
-157- GAZEL 189
-158- GAZEL 190
-159- GAZEL 191
-160- GAZEL 192
-161- GAZEL 193
-162- GAZEL 194
-163- GAZEL 195
-164- GAZEL 196
-165- GAZEL 197
-166- GAZEL 198
-167- GAZEL 199
-168- GAZEL 200

MUSTAFA ÖZER

19

-169- GAZEL 201
-170- GAZEL 202
-171- GAZEL 203
-172- GAZEL 204
-173- GAZEL 205
-174- GAZEL 206
-175- GAZEL 207
-176- GAZEL 208
-177- GAZEL 209
-178- GAZEL 210
-179- GAZEL 211
-180- GAZEL 212
-181- GAZEL 213
-182- GAZEL 214
-183- GAZEL 215
-184- GAZEL 216
-185- GAZEL 217
-186- GAZEL 218
-187- GAZEL 219
-188- GAZEL 220
-189- GAZEL 221
-190- GAZEL 222

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

20

-191- GAZEL 223
-192- GAZEL 224
-193- GAZEL 225
-194- GAZEL 226
-195- GAZEL 227
-196- GAZEL 228
-197- GAZEL 229
-198- GAZEL 230
-199- GAZEL 231
-200- GAZEL 232
-201- GAZEL 233
-202- GAZEL 234
-203- GAZEL 235
-204- GAZEL 236
-205- GAZEL 237
-206- GAZEL 238
-207- GAZEL 239
-208- GAZEL 240
-209- GAZEL 241
-210- GAZEL 242
-211- GAZEL 243
-212- GAZEL 244

MUSTAFA ÖZER

21

-213- GAZEL 245
-214- GAZEL 246
-215- GAZEL 247
-216- GAZEL 248
-217- GAZEL 249
-218- GAZEL 250
-219- GAZEL 251
-220- GAZEL 252
-221- GAZEL 253
-222- GAZEL 254
-223- GAZEL 255
-224- GAZEL 256
-225a- GAZEL 258
-225b- GAZEL 259
-225c- GAZEL 260
-225d- GAZEL 261
-225e- GAZEL 262
-226- GAZEL 263
-227- GAZEL 264
-228- GAZEL 265
-229- GAZEL 266
-230- GAZEL 267

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

22

-231- GAZEL 268
-232- GAZEL 269
-233- GAZEL 270
-234- GAZEL 271
-235- GAZEL 272
-236- GAZEL 273
-237- GAZEL 274
-238- GAZEL 275
-239- GAZEL 276
-240- GAZEL 277
-241- GAZEL 278
-242- GAZEL 279
-243- GAZEL 280
-244- GAZEL 281
-245- GAZEL 282
-246- GAZEL 283
-247- GAZEL 284
-248- GAZEL 285
-249- GAZEL 286
-250- GAZEL 287
-251- GAZEL 288
-252- GAZEL 289

MUSTAFA ÖZER

23

-253- GAZEL 290
-254- GAZEL 291
-255- GAZEL 293
-256- GAZEL 294
-257- GAZEL 295
-258- GAZEL 296
-259- GAZEL 297
-260- GAZEL 298
-261- GAZEL 299
-262- GAZEL 300
-263- GAZEL 301
-264- GAZEL 302
-265- GAZEL 303
-266- GAZEL 304
-267- GAZEL 305
-268- GAZEL 306
-269- GAZEL 307
-270- GAZEL 308
-271- GAZEL 309
-272- GAZEL 310
-273- GAZEL 311
-274- GAZEL 312

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

24

-275- GAZEL 313
-276- GAZEL 314
-277- GAZEL 315
-278- GAZEL 316
-279- GAZEL 317
-280- GAZEL 318
-281- GAZEL 319
-282- GAZEL 320
-283- GAZEL 321
-284- GAZEL 322
-285- GAZEL 323
-286- GAZEL 324
-287- GAZEL 325
-288- GAZEL 326
-289- GAZEL 328
-290- GAZEL 329
-291- GAZEL 330
-292- GAZEL 331
-293- GAZEL 332
-294- GAZEL 333
-295- GAZEL 334
-296- GAZEL 335

MUSTAFA ÖZER

25

-297- GAZEL 336
-298- GAZEL 337
-299- GAZEL 338
-300- GAZEL 339
-301- GAZEL 340
-302- GAZEL 341
-303- GAZEL 342
-304- KASİDE 343
-305- KASİDE 350
SONSÖZ…………………………………………………………………………….354

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

26

MUSTAFA ÖZER

27

-1- DER TEVHİD-İ BARİ CELLE ŞANUHU
1
Ey ululuk perdesi birliğinin bayrağı
Birlik mülkünün sesi eşsizliğin durağı
2
Şahlar kapında kuldur sen ki Malik-ül Mülk’sün
Hangi dara muhteşem ihtişamda bir ilksin
3
Güzelin güzelliği senden bir tecellidir
Zahir olan güzellik renginle tesellidir
4
Nurunu saklar duvak tecelliye yok duvar
Her yüz seni açıklar gizin varda aşikar
5
Hem ay hem güneş doğar kıpkızıl şafaklara
Eflakin gözü yaşlı nur bekler ufuklarda
6
Fiili sen yarattın emir sendendir ancak
Emrini yaptıysam da ömür sendendir ancak
7
Baştan başa varoluş şuur gibi billurun
Kudretin toprağıdır billur gibi şuurun
8
Gece gündüz postadır ezeldendir görevi
Yokluğun cihan turu güzelliğin ödevi
9
Eflak denen sürahi kudretinle raftadır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

28
Dokuzu bir şişede şaşkın halde laftadır
10
Tur dağında Musa’dır konuşmayı deneyen
Bütün uşşak böyledir aşkını kekeleyen
11
Kahrına uğrayanlar neyler nereye gider
Ne takva ne ibadet iner mi tecelliler
12
Kahrın kaza şahini bir sineği uçursa
Anka gibi hakimdir Nemrud’un kafasına
13
Elinde asa zembil bir dilenci Süleyman
Lütfun erince ona Süleyman bir kahraman
Hem nebidir hükümdar hem hazreti Süleyman
14
Bir araptır hem yetim Mustafa ki kapında
Şeref tacını giydi kerem-i ihsanında
15
Nuh’un oğlu boğuldu gazabın girdabında
Emrinle nebi oldu Meryem oğlu İsa da
16
Aciz bir kocakarı sanki Zaloğlu Rüstem
İzninle delikanlı emrinle bakar üstten
17
Ey yüceler yücesi Selim senin kulundur
İlminden ona da ver ki aklı okulundur
18
Ey Yüce Rabbim aklımı ruhumu versem emrine
Sana gelen yolları kolay kılsam kullara

MUSTAFA ÖZER

29
-2- DER NAT-I RESUL
1
Yücelik bayrağının en yüce burcu zatı
Eflak bir sayedir ki bayrağının kanıtı
2
O denli yücesin ki güneş olsa bakamaz
Gölgeni düşürmeğe bulutlar da bırakmaz
3
İlk zelle ilk nebide lakin bakiye sensin
Şefaat ümmetine bütün vikaye sensin
4
Miraç gecesi yüce arş-ı ala küngüre
Nurun âlâ nur idi dönmüş idi düğüne
5
Sevginden başka sevgi putpereste imandır
Hayalinden gayrisi uşşaka pek gümandır
6
Ruhun cisimden çıkmış varlık ruhaniyettir
Süfliyi terk ulviyi zevk sana has niyettir
7
Aşk ve feyzin dışında iblis besler hevesi
Sünnetin gerçek ilim kalan bilgi küspesi
8
Şeraitinden başka yol aramak dalalet
Ümmet iken ihanet anlaşılmaz rezalet
9
Selim sana güvenir ey ulular ulusu
Al yanına şeref ver gözlerimin dolusu

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

30
-3- DER TEVHİD
1
Ey rabbim sana muhtacız açık ya da örtülü
Sultanlık sayendedir kudretinle örülü
2
Hem kahharsın hem settar beğenilmez kullara
Hem rahmansın hem rahim yücelttiğin yollara
3
Yöneten bilmelidir yönetilen gizini
Kuluna Halık sensin hatta parmak izini
4
Her sıfatın gösterir zatına kanıt olur
Aydan balığa kadar her zaman tanık olur
5
Asi olsam da bile rahmetine sığarım
Suçsuz olamaz kimse ben inattan korkarım
6
Senin aşkın yol verir bu gariban seyyaha
Adalet iklimidir içimdeki kahkaha
7
Hicabım gözyaşımdır kanla boyar yüzümü
Günahım yıldız gibi karartır gökyüzünü
8
Dilimden çıkan duman gözüme perde gibi
Yüzüm kara dil yanık sanki amel defteri
9
Senden başka kimseden Selim bir şey beklemez
Sen Raufsun ey Rabbim “senden ümid kesilmez”

MUSTAFA ÖZER

31

-4/1- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ
1
Mustafa’nın yüzünden yansır bu güzel güneş
İki âlem serveri iki âleme özdeş
2
Güneş ve ay ışını tarağın dişi gibi
Mustafa saç tarar hep ışınla eşi gibi
3
Seherle uyanan göz görür zerrede dünya
Köpek patisi tozu Mustafa’nın yurdunda
4
Mustafa’nın kolunda hamayıl kılıfıdır
Gece gündüz birliği zamana dayalıdır
5
Mihnete minnet eden nebiden ilham alır
Dayanması zor olsa Mustafa murad kalır
6
Canü gönül bir olsa kahraman olur aşık
Aklü fikri Mustafa olan olur barışık
7
Âlem gezer seher de taze nefes her yelde
“Bu can kokan sümbüldür Mustafa’nın gülünde”
8
Enbiyanın sultanı enbiya ordusuna
Kevn ü mekan onundur gören göz perdesine

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

32

-4/2- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ
1
Âlemin güzelliği o yanağın alıdır
İki âlem envarı Mustafa olmalıdır
2
Mustafa aşkına her baş bir habbeye gitmez
Hazreti can yakar yüz can bir arpa etmez
3
Onun yoluna toprak olan dilenci sultan
Ona esir olan hür arınmıştır topraktan
4
Aşkta kemalin nuru Mustafa’dan mukaddem
Her pırıltı tecelli hem aydınlık muhterem
5
Tûba ağacı başı elinde kurban gibi
Onun yolunda aygın baygındır hayran gibi
6
Cebrail şimdi gökten niçin inmez acaba
“Bilirsin utangaçtır konuşursa Mustafa”
7
Onun aşkıyla mahzun sine ne bahtiyardır
Mustafa’ya adanan canlar ne aziz candır
8
Dergahından uzakta yaşamaktan sıkıldım
Kan ağlamaktan bizar sanki yad’a satıldım

MUSTAFA ÖZER

33

-4/3- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ
1
Mustafa sever için cennet köşkü yaratmış
Yaratılan ihsanlar Mustafa’dan muratmış
2
Ümid eteğinden tut Mustafa’nın eliyle
Güneş gibi olursun çıkıp felekten üste
3
İsyana teşviktir hep dünya hali denilen
Oysa Mustafa nuru doğacaktır beklenen
4
Mirasın hikayesi ikramı ve şerefi
Mustafa’nın saçından esin şerhi şerifi
5
Hatta öyle ki kamer ikiye bölününce
Parmak iziyle hem de bir somuna dönünce
6
Dünyanın tüm lalleri ve hatta incileri
Mustafa’nın gaza’da kırık inci dişleri
7
O gönül ışıl ışıl aşkıyla kanda kalmış
O göz ki Mustafa’ya hayran hicranda kalmış
8
Ey aşkın ve aşıkın sevgili peygamberi
Ey ümmetin şefîi şefaat et şah Ahmet
Ey hem Mahmud hem Eyaz 9 dan hatem-ül nebi

9 Mahmud ve Eyaz: Seven sevilen telmihi
(Mahmut: Seven)(Eyaz: Sevilen)

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

34

-4/4- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ
1
Mustafa’nın gül yüzü ümidimizde seher
Gaibin sırrı doğar gönül içinde meğer
2
Kimse ümid etmesin o kemal kaftanını
Ona özge o libas yansıtır tâbân’ını
3
Aşkının kemaline vasıl olanlar meğer
Bin başı olsa bile Mustafa’ya terk eder
4
İnsanın gözündeki nur onun nurundandır
Mustafa’nın yeri de nazarın yurdundandır
5
Veş-Şemsi Ved-Duha bu şerh eder ay yüzünü
Yakin isen bilirsin hüsn içinde hüznünü
6
Mustafa’yı tanıyan şüphe yok ki bir aşık
Allah’ı da tanırdı yanardı ışık ışık
7
Maveraya bak yıldız andıran şıkır şıkır
Yıldızlar ki libas-ı Mustafa’dan ışıktır
8
Çok sebeb vardır çoktan kalb yorgun-üzgün kırık
Yine ümid yeni aşk kalbim yine şımarık
9
Fırsat vermez ki devlet hem veraset sararız

MUSTAFA ÖZER

35
Derdi şükre yükleyip aşkımıza yanarız

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

36

-4/5- TERKİB-İ BEND DER NA’T-I NEBEVİ
1
Ey gönül Mustafa’nın nimetiyle ruh yaşar
“Kün” ki onunla “Ahad” Mustafa “yekûn” aşar
2
İki âlemden ürken can kuşu teslim oldu
Mustafa’ya gönüllü huzuru orda buldu
3
Kevserdir merhameti ab-ı hayat bir katre
Mustafa’nın kadehi ihsanından bir nebze
4
Çenge 10 benzer dünyamız öyle de kanacaktır
Mustafa’ya tazimle dönerek yanacaktır
5
Madem bizim sözümüz Mustafa’nın ilhamı
Ebu cehil inkarı niçin tanımaz hakkı
6
Gönlümün içinde hep çarpacak Mustafa’dır
Amma gel gör ki hali dilden hicabım vardır
7
Güneş bu evresinde artırmıştır hızını
Mustafa’nın avcunda heyecanlı hazzını
8
Ey nebiler serveri ümmete ver armağan
Selim’e aşk şarabı aşkını dondurmayan

10 Çeng: Lir’e benzeyen bir Türk sazı

MUSTAFA ÖZER

37

-5- GAZEL
1
Gam kılıcı tenimi kesti derimi makbul
Bela ve tasa arttı keskin gergini makbul
2
Dostum bana hayır dua etmek istersen de
“Aşk kılıcına gel” mutlu gitmek istersen de
3
Yarabbi çok aşığım ki şuh gözlüm keman kaşlım
Hunhar olsun diyedir kanıma susamışım
4
Aşkın ızdırabı zor daha da zor et de Rabbim
Çekemesin çektiğimi herkes elbette Rabbim
5
Vefa mahallinde hep halleşen halsiz kalsın
Maşuka dokunan o rüzgâr mecalsiz kalsın
6
Öğüt alıp gönlünce takılmasaydı akıl
Gözünde yaş bırakmaz ceza geride asıl
7
Selim sürgündeyiz gör neler etmedi rakib
Dilerim ağyar gözü “ıslak el” etek çekip

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

38

-6- GAZEL
1
Gönül derdime aşkın ıstırabı dermandır
Aşkına bela dedik hastahane cenandır
2
Canan başımı nezir gönlüme pezir etse
Müjdeye can verilir hayatı zehir etse
3
Çekme kılıç bir tanem ben ölmeğe hazırım
Yüz baş feda müjene yeter ki gül hızırım
4
Parçalasan gövdemi vücudum minnet duyar
Her bir organ kendini sadaka nimet sayar
5
Mademki gül yanaklı yüzüne makyaj ister
Terü taze titreyen tüyleri neden örter
6
Benim devlet servetim sevdiğime yâr olsun
Onsuz devlet ve servet başıma ağyar olsun

MUSTAFA ÖZER

39

-7- GAZEL
1
Ben ki ayrı düşmüş bir aşık hem de canandan
Gam ve çölünde ayrı düşmüş canından
2
Tiryakiyim mihnete gecelerin gizinde
Hicran ayrılsa benden ruhum gider izinde
3
Ey dost ne zamana dek feryad u figanımdan
Üzgün yüzün çıkacak fermanı cananımdan
4
Canını vermek için aşk yolu hazır bekler
Ayrılık kılıcına armağandır kelleler
5
Bela kabı pişirdi kimse bilmez halimi
Felekten sille yemiş anlar infialimi
6
Yar benden hep kaçıyor cefayı bile bile
Hayalini gizliyor rüya bile nafile
7
Ey Selim yar dediğin yalın kılıç seferde
Elini eteğinden kesmek için siperde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

40

-8- GAZEL
1
Müptelay-ı gam benim gamsız ömür ölümdü
Gam acırsa halime nefes alan gönlümdü
2
Feryadıma lakayttır gamdan ezilir canım
Yârdan ayrı düşmesin yar elinde fincanım
3
Yar zülfüne sarılır kırık kalbin yarası
Umarım sabah görür yanar gönül çırası
4
Gam girdabına düştüm hattı zülfü kâkülü
Gam bağı bağlar beni kaybederim makulü
5
Selim eğer geçtiyse mecnundan ileriye
Adam olmaktan çıktı aşk içinde eriye

MUSTAFA ÖZER

41

-9- GAZEL
1
Ey canların güneşi cemal gönül durağı
O meleğin yüzünden kaldırsaydı duvağı
2
Vefanla sar cefanı dosta selamı kesme
İnayet Allah’tandır kul kula sebep ise
3
Kalbin beni sarmağa tahammül edemiyor
Gömlek libaslı gövde tahayyül edemiyor
4
Kapının toprağını sürmesin el gözüne
Sabah rüzgarı dursun gözükmesin gözüne
5
Ey Selimî yoklukta yarin halleri yoktur
Bütün gam ve cefanın varlık sebebi çoktur

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

42

-10- GAZEL
1
Her çaresiz her aciz gam yolunda gezemez
Melamet diyarında rehbersiz gezilemez
2
Ey zahid rindane dil dökme onlar aldırmaz
Vecdîler seni duymaz zahirini kaldırmaz
3
Saki peymane dönsün gün bu gündür gönlümüz
Günleri cem et saki güm güm eder gönlümüz
4
Şarap seraba dönmüş türap peymane baygın
Sevenlere izin var gecenin gözü aydın
5
Selim meşrebin uygun içtiğin kitab olsun
Sarıktan peymaneler su gibi hitab olsun

MUSTAFA ÖZER

43

-11- GAZEL
1
Ne zamana dek feryat kötü kılacak beni
Saki kadehi doldur boşa salacak beni
2
Hattın vasfı yazılmış göz göz olup okunmuş
Her harfine can veren canan ona dokunmuş
3
Ömrümüz melamette varsın ünlensin hele
Yakamızı kamudan kurtarırız böylece
4
Ey sevgili emin ol bir şey kaçırma benden
Feryadım niyaz olur gece gündüz bekleyen
5
Selim arzum odur ki çift âlemde rahat ol
Uşşak arasında sen sabrınla muvahhad ol

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

44

-12- GAZEL
1
Yarab yüze merhamet ver de acısın bana
Ya da huzur ve sabır ver yarin ihtiramına
2
Halk içinde dayanmak feryat etmemek mümkün
Lakin göz dinler mi hiç eder gözyaşı sökün
3
Sır söylenmez herkese ne anlar ki yarasız
Yâr bilmeden aşkını nasıl güler yaşarız
4
Tiryakilik başladı dostlar bana katlanın
Ağlamak istiyorum arşı tutsun figanım
5/a
Her vaadi rüzgârda halka halka kaybolur
Ey rüzgâr yare söyle vaadi senle bulur
5/b
Vaadler maarif ki icazet sunmaz bana
Ey rüzgâr hatırlat ki anılar kalmaz ona
6
Kimden vefa dilesem cefa ile öldürdü
Bilmem ki ne haldir ümidimi söndürdü
7
Selim özlemle yandı ey ay yüzlü gül yanak
Yangına can katarak yakınımdan kaçarak

MUSTAFA ÖZER

45

-13- GAZEL
1
Üfleyenin kalbinden dinlerse ney nefesi
Güzelim dinler beni sevginin ifadesi
2
Gönülde muteberin halk içinde olmasın
Sırrını açma sakın can çiçeğin solmasın
3
Dudağın çevreninde sakın ki hat çıkmasın
Lebindeki ballara sinekler acıkmasın
4
Geceleri beklerken ay camına gelirse
Yüzünü göster de çek utancını gözlemle
5
Gözümün halkasından ipler çeker gözyaşım
Senin köpeğin için ondan tasma yapmışım
6
Gönül kuşum ürkmüştü yuvaya döndü yine
Kafesin örgüsüne oklarınla örülen
7
Selim sakın dünyaya heves etmek bir abes
Orda her şey fanidir orda her şey muktebes

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

46

-14- GAZEL
1
Visalini ararım hayalini kurarak
Özrümün ifadesi gözlerine dalarak
2
Nail olmak ne mümkün cemalden ötesine
Visali hayal bile halimin üstesinde
3
Bensizliğine şaşmam her şeyi Sanî yapar
Beni hak etse yüzün benimle seni kaplar
4
Hilaline dokunsam kirpikleri tutuşur
Gözyaşımı görse de keremi tutuşturur
5
Yüzünün hasretinden Selim eceller görür
Ay yüzlüm kerem eyle aksin seni gördürür

MUSTAFA ÖZER

47

-15- GAZEL
1
Hüznüm halka çıkmasın aşkımı bilmesinler
Lakin halim hal değil bilenler gülmesinler
2
Gönül sorsan da susar cevapsız sorulara
Nasıl yaşadığını nasibinde bul ara
3
Günleri tetkikten de tefrikten de usandım
Oruç bayram diyerek yılları geçti sandım
4
Eyvah yine bayrammış perilere gün doğdu
Uşşak ecel derdinde periler neşe dolu
5
Çok yazık ümitsize hilalini görse de
Aşikâre bir dua edemez ki yüzüne
6
Hayalinle kan ağlar gönlüm görmesen bile
Sor hayalinden beni hayra yormasan bile
7
Selim anmaz mı seni mahzun hayal evinde
Visalin çiçeğini taşırken gül yüzünde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

48

-16- GAZEL
1
Rahm edecek sanıp ta müptelası olmuşuz
Gönül çelen ay yüzde aşkımızı bulmuşuz
2
Gam yedi bitirdi bak iskelet çırılçıplak
Kemik iliği kurda benziyor orda mutlak
3
Kanımı döksen bile korkma kanım temizdir
Eşiğini temizler sevgimiz üstemizdir
4
İsmini dil yad eder gönlümüz feryad eder
Kıskançlık berbat eder sanmam seni yad eder
5
Katlime nadim misin? hayret-i mucip oldu
Merhamet sende yoksa silaha zahmet geldi
6
Ey gönül yolunda git yoksa taşa çarparsın
Bundan böyle dizginle yardan yara uçarsın
7
Ey Selim gönlüne gam düşmüş ise mahaldir
Bir daha bir başkası nişan koysa muhaldir

MUSTAFA ÖZER

49

-17- GAZEL
1
Cevrine dahil ay yüzlüm ay gibi dönmen
Kah zülfünde kıvrımlar kıvır kıvır dökülmen
2
Bunlar yetmezmiş gibi asker akın başlatmış
Gönlüme ok yağmuru sabır taşım çatlamış
3
Yoluna döktüğüm yaş yalnız değil kanlıdır
Bu bir günahsa affet yolumu aydınlatır
4
Benim güzel ay yüzlüm katlime sebep olma
Serpuşunu eğerek kaşını katil kılma
5
Hep rakibe bakarak bakışını yitirme
Yazık değil mi göze nazarını batırma
6
Hazan ne kadar sürer yaprak olan bu yüzde
Vefasında yanarak gama dönen bu közde
7
Tam yerinde gönlümün imdadına yetiştin
Lütfu kadri bilmezse varsın haramda pişsin
8
Meğer ah şimşeğini gözyaşım serinletir
Yoksa uzay âlemi yangılarla inletir
9
Yok yere Selim öldü aramadın sormadın
Hem zalimsin taş yürek hem yardımcı olmadın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

50

-18- GAZEL
1
Bir ay oldu görmedim ay yüzlü sevgilimi
Tiryakisi olunca gönül ferman dinler mi
2
Perişanlık üstüne dertler çığ gibi gelir
Bu devasız derdi kim tedavi edebilir
3
Sevgilimin evinde bekçi olan köpekler
Beni koymuyorsunuz dostlar böyle mi eder
4
Şiirimin dil kuşu bağ-ı iremde bungun
Gamla tamuya düştü oldu mesut ve yorgun
5
Gönlüm bir kere lütfen baksan diye can verir
İltifatı bekleyen kurban gibi bu fakir
6
Visalinde sevincim kıvancım günah ise
Firakında gam buldu cezamız gümrah işte
7
Hüküm güzel perinin Selim boşa ağlama
Sığınan biçareyi çağırır da kovar da

MUSTAFA ÖZER

51

-19- GAZEL
1
Yaralanmış gönlüme tebessümün tuz eker
Ey ay yüzlüler şahı şeker versen zehirler
2
Her an bana bir rakip musallat ediyorsun
Namurad biçareni böyle mi seviyorsun
3
Güzellerin açtığı yaralar tımar olmaz
Varsay ki ilaç olsa aşktan itibar olmaz
4
Akıl bana diyor ki ne aşık ol ne deli
Arif böyle düşünmez böyle aklı sürmeli
5
Ey Selim sen aşkına yüz efsane uydursan
Ne zulmünden eksilir ne duyar kulak asan

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

52

-20- GAZEL
1
Ey humma sevgilimi narında yakıyorsun
Sade değil aşkımda canımla yakıyorsun
2
Hastalık illetidir cananı harap eden
Ey hicran beni de al kalmasın serap bizden
3
O kıvır kıvır saçlar bela çeken aşıklar
Dil gizi götürmesin ıstırab bilen dildar
4
Ey felek güneşten bir zerrecik taşısaydın
Gülistanı hep hazan acıyla sarartmazdın
5
Ne olurdu canımı feda edecek kadar
Dediklerim olsaydı ne vakte dek kazalar
6
Canımı sunmak için yollar yol vermez bana
Kimse de hicabından nezri götürmez ona
7
Selim onun halini sormadık diye kınar
Zira o şeref bizim haddimizi çok aşar

MUSTAFA ÖZER

53

-21- GAZEL
1
Cihanda bir sevgili bir de saf şarap yeter
Cennet huri mekandır şarab-ı saf’ta kevser
2
Bir mihrabım var benim tak-ı hilal yar benim
Sanem mescit zahide aşk-ı ihtiyar benim
3
Ateş canımı sardı içim içinden yandı
Gözyaşımdan boşandı kamu âlem uyandı
4
Gece gündüz bir gülün feryadıyla bülbülün
Yoldaşıyım yılların zaman durdu ben öldüm
5
Seher yeli zülfünü yüzünden toplamıştı
Sandım ki ay doğacak gam geceyi sarmıştı
6
Gönlümden çıkan duman saçların kıvırdıkça
Her kıvrım can riştesi sevgiyi kavradıkça
7
Can dudağa gelince gelirim başucuna
Candan haber ver şimdi sonrası taş ucuna
8
Gönül kadeh kan şarap yanan ciğer elinde
Meclisimde buluşur ıstırabın dilinde
9
Şairin papağanı ey Selim elinizde
Dudağı tavsif eder tad verir dilinize

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

54

-22- GAZEL
1
Sana olan can bağım simden parlak yüzünde
Terini almak için olsa tarak zülfünde
2
Melamiyim demekle beni bekler cehennem
Yandığımı görünce hicap eder cehennem
3
Kara talih bırakmaz nasıl visal umarım
Bedbaht olan halimle olsa olsa yanarım
4
Gerçi şehit aşıkım fakat firak çekerim
Istıraba rızayla cenneti terk ederim
5
Ey bana hekim bulan gassal bulsan yeridir
İlaçlardan umut yok ilaç yarin kendidir
6
Ümid ile korkudan heyecanla kurtulan
Visal firak ayırmaz aşka gönlünü koyan
7
Yar cefadan ar etmez yare gönüller yetmez
Selim elinde yansa gönül ona zar etmez

MUSTAFA ÖZER

55

-23- GAZEL
1
Ey gözüm onun siyah zülfüne kafir deme
Mezhebine girince izin vermez görmeme
2
Nasıl onun yüzüne ya da bana bak derim
Canım gözünde yoksa nasıl gönül yak derim
3
Ulaşacak gücüm yok gözüne bakmak muhal
Okları olacaksa olmaz işler ihtimal
4
Ey göz eğer zülfünü diliyorsan unutma
Serpuşun köşesine endaht edip nişanla
5
Selim o ay yüzlü yar akşam hilal gösterdi
Onun akşamı uğur sabah siyah isterdi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

56

-24- GAZEL
1
Madem ay parçasını arzum kadar göremem
Nazar yitmesin diye açıkgözlük önermem
2
Dünyada aşk derdine çare bulurum diye
Ferhat Mecnun gittiler yokluk âlemlerine
3
Gönül kaküle düştü ben firak vadisine
Ey gam benden haber ver avarenin kendisine
4
Ey peri yüzler şahı nergis nasıl uyanır
Onun hileli gözü aşkı tatsa utanır
5
Yaralarım üstüne bela oku atarsın
Lime lime bütüne lalezarı yaparsın
6
Yarab bizden evvel de aşkın dermanı yok mu
Yoksa feleğin kastı var da soranı çok mu
7
Ey Selim o dilberin gönlünde yok muhabbet
Suçu felek taşımaz bahtına düşen sohbet

MUSTAFA ÖZER

57

-25- GAZEL
1
Zülf-i siyahı ebruler tak’a vurur darbeler
Serpuşu yana yıkıp uşşaka salar haber
2
O kıvır kıvır saçlar güzelliğe mücella
Onlar ki şeb-i kadre yüklenmezler tevella
3
Ey güzeller güzeli gezdiniz mi seherde
Bugün ayık ol ağla ihtiyaç var şehirde
4
Canan ata binince nefirlik bana kalır
Bu yolda uyarırım hem askere ikazdır
5
O ay yüzlüye bakmak edep dışı sayılır
Aman Selim hakim ol kılıç kından sıyrılır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

58

-26- GAZEL
1
Ey aşkının nurunda içime ışık dilber
Göğsümdeki darbeler aydınlığında güler
2
Derdinle dağladığın can benim olsun sade
Hazineyle serveti bırakamam rakibe
3
Sinemde kine yer yok onları atmalıyım
Can yaralı gam oku mutluluk tatmalıyım
4
Gün yüzlüler güneşi ara bir vefa göster
Eski dostu hatırlar onunla sefa sürer
5
Ey Selim aşk çobanı benden haberdar olsa
Hırkası miras kalır bana vasiyet kılsa

MUSTAFA ÖZER

59

-27- GAZEL
1
Sinen hazinen olsun kasası aşkla dolsun
Kin ve düşman son bulsun arınanlar aşk olsun
2
Ayna gibi kucakla kainat sana gelse
Hakir fakir ağniya herkes hepten yönelse
3
Ey peri gör ki gönül kuşu av oldu sana
Hattına benden koma yem yemiyor baksana
4
Kaşının mihrabında gözüm aydınlanmıştır
Camekanlar enfestir herkes güzel anmıştır
5
Sevgili nerde ise can kabesi ordadır
Ne zaman ne mekandır onun sesi yardadır
6
Gayb’a sakladığından inciler hep gizlenir
Sözle açtın serveti kaydolur da izlenir
7
Selim inciyi almak için derin dalmalı
Ay gibi gece gemin tefekkürde kalmalı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

60

-28- GAZEL
1
Ay gibi tecellide bizi anlar görürsün
Görüş sahibi ol körleri gördürürsün
2
Okun kalbimde sakin çünkü şehir uygardır
Gelip geçen modaya sürüklenmek kolaydır
3
Tahayyülüm hediye hayaline canımı
Bakir olsa hazır bu reddetme cihan canı
4
Seher yeli değeri yar yurdunun tozudur
Senden eser taşıyan sana nispet özüdür
5
Yüzümüz altın gibi aşk sikkesi taşıyor
Gölümüz can levhası bu damgayla yaşıyor
6
Peri güzel olsaydı herkese görünürdü
Güneşten gizlenenler geceyi örtünürdü
7
Kekliğin ayağı kan revan içinde niçin
Arar endamında o güzel için için
8
Belki bir dolu kadeh içeriz diye deriz
Mey perest şaşkınlığı elbette bahanemiz
9
Yar gidince hor hakir kaldım orta yerlerde
Ey rüzgar haber götür o yolcuyu bul söyle

MUSTAFA ÖZER

61

10
Gamdan kanım karışır göz yaşımı engelle
Bakam boyası çıktı rengi ciğer özelde
11
Ey Selim dünya senin görme küçük şeyleri
Önemsiz değersiz ve hatta çirkinlikleri

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

62

-29- GAZEL
1
Başımız hak-i payi köpekle bir oldukça
Felekten alırız hep kaleyi söz kaldıkça
2
Can-ü gönül ateşi bizdedir en ziyade
Bizimle boy ölçüşür hayret soğuk nevale
3
Hadisatın dalgası bizi kımıldatamaz
Dağ demir çapamızdır aşkımız derya deniz
4
Âlem altın gümüştür ne mukayyet olalım
Çektiğimiz “ah” var ya altın sancak bilelim
5
Dostun kapısı bize açık müyesser oldu
Kayser Kâvus istemez tarih serte ser oldu
6
Ümidim budur gökte ay güneş bulundukça
Bizim kadehte döner aşk meclisi oldukça
7
Ey Selim nasıl anlar habis düşman fethimiz
Allah’ın latif lütfu o ki adaletimiz

MUSTAFA ÖZER

63

-30- GAZEL
1
Eflak layık değildir tahtımız olamaz da
Gökler ancak bir hasır ayağımız altında
2
Bizimle güneşimiz parlak yıldız olunca
Şahap donuk suskunca gezegen arasında
3
İskender gibi hasbi ab-ı hayat peşinde
Aşk ve tevekkül pirdir yolumuzun işinde
4
Hamdolsun yaradana gölümüzden geçeni
Nazar gibi şıp diye arzumuzdan içeri
5
Şarap kadehi yokken ezel henüz durağan
Bizim sütümüz sarmış aşk şekeri kaynatan
6
Güzellikte yar tektir aşk mülkünde biz varız
Ne benzeriz birine eşsizlikte muhtarız
7
Katibimin kalemi ezelden beri yazar
“Tab’ı Selim” levhası temizlik burda yanar

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

64

-31- GAZEL
1
Gam asker akınında nefir ah-ü naledir
Ey güzel gözlü canan okumuz çok inletir
2/a
Arada biz oldukça ilahi kaza günü
Savaş meydanı doğar sanki gökler düğünü
2/b
Çengel bu yeni aydır sema sehpa düğünü
Er meydanı burası nefirin güldüğünü
3/a
Sabahın seherinde bülbül gibi şakırız
Gafil neşe bilmez ki kulağını tıkarız
3/b
Gulguleyi işiten ufku bir pamuk gibi
Kulağını tıkar da dinler bir yumruk gibi
4
Bize cihan mülkünü arz ettilerse de biz
Yarin sevgisi diye ıstırabı seçeriz
5
Aşka kul olduğumdan nail oldum ikbale
Yedinci gök bizimle bakardı istikbale
6
Visal nurunu görüp canımı feda kıldım
Aşıklar meclisinde pervane pirle kaldım
7
Selim hicran yüzünden kaldı gamın altında
Ey peri tut elimden kaldırarak anında

MUSTAFA ÖZER

65

-32- GAZEL
1
Varlık sera perdesi sorunu çözer miydi
Gönül muhabbetinden hiç ayrı düşer miydi
2
Ne yazık ki ayrılık denizde girdap gibi
Avare dolaştırır bulunmaz ki sahili
3
Ne güzel gündür o gün visal ümidi maksut
Kabe yolunda giden mahaffede bir tabut
4
Aşkın yolunda başı feda etmek çok kolay
Elverir ki konan yer diyarında bir saray
5
Aşkın çadır kurunca su ve toprak benliğin
Yokluk denizindeki kabarcıktı beyliğin
6
Aşkın saltanatını verdiklerinden beri
Felek Türkün güneşi bizden ister enveri
7
Ey Selim şiir söyle yaz varlık tahtına
Ele geçen şey ancak sözler düşer bahtına

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

66

-33- GAZEL
1
Saçının sevgisiyle bizleri hayran eden
Saltanatın haşmeti ıstırabı mahalden
2
Mis kokulu sümbüldür o saçı kim tarıyor
Allah bilir sebep bu kimliğini arıyor
3
Her iki saça tanış bizim divan hattımız
Güzelliğe muttali aşkın başı yazımız
4
Kapının toprağından başka yerde aradık
Devlet saltanat için zaman kaybı pişmanlık
5
Yarab gül yanak aşkı gizli gizli yutturdu
Kanları bir sır gibi ebediyen tutturdu
6
Ay ve güneş anlasın tuttuğumuz hüddamı
Güzelleri anlayan sözle sihirli camı
7
Selim tatlı bir rüzgar kimseyi incitmeyen
Bütün afak tanıktır İslâmı sahiplenen

MUSTAFA ÖZER

67

-34- GAZEL
1
Yaptığımız seferler çektiğimiz yokluklar
Aşkımızı ihyadır bu çetin yolculuklar
Gönül huzur bulur da dua eder çocuklar
2
Altın topu ay olan güneş türkü bizimle
Liyakate uyarak kapımızda kul köle
3
Ceylan avında vuran davul dağlar inletir
Saltanatla çalınca avlağına dinletir
4
Sani-i mutlak olan Allah bes yetiştirdi
Felek ağacı dikti gölgemizde yeşertti
5
Bizim kolaylığımız sana da güç görünür
Himmetimiz sayesi zaferleri gördürür
6
Allahın koruması bekçimiz olsun diye
Gözden bir zırha döndü bela oku hediye
7
Selim felekle cihan aşk sofrası kurmuştur
Gelse kamu misafir ilahi bir muştudur

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

68

-35- GAZEL
1
Ey firakı hicranı rahat-ı dil sevgili
Istırabın halleder çok girift müşkülleri
2
Belaya çatmış yiğit gözyaşında timsahtır
Bir yol arar sahilde ummanını bulmaktır
3
Fakih hacca gidince birçok sevap kazanır
Oysa aşık fakrında her servete uzanır
4
Canan yurdu merdane gezen aşık gezmeden
Mutluluk vadisinde karıncayı ezmeden
5
Selim yar ağzını ve saç bağını açtı da
Şüphe yakin halinde anlaşıldı batılda

MUSTAFA ÖZER

69

-36- GAZEL
1
Ne kadar güzelsin ki can ipleri elinde
Dinleri imanları mahvolmuş her telinde
2
Her an okun sineme tam isabet ettiği
Peykanların arası gönül kanı battığı
3
Diyarından bir köpek vücudumu ısırdı
Gövden neşe içinde gülüyor yüz yarası
4
Ben aşkınla çöllerde sanki cansız vücudum
Bir bela bulutunda gölgeye benziyorum
5
Gam bezminde yakası parçalanan o güzel
Senin yerine Selim parçalansaydı özel

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

70

-37- GAZEL
1
Nar çiçeği yanaklı ay ve güneş hasette
Böyle güzellik yüzün kalmaz günah örtüde
2
Yanağın gülistandır zülfün orda gölgelik
Şaraptaki o dudak yansıtana perdelik
3
Kadeh kâm alır lebden sevincinden dans eder
Dudağındaki katre dünya şaraba değer
4
Bu dünyada tek kârım gönüldeki ıstırab
Senin aşkın yüzünden ne dil susar ne mızrab
5
Senin yurdundan ırak yelini kıskanarak
Ömür sürmekte Selim dertlere katlanarak

MUSTAFA ÖZER

71

-38- GAZEL
1
O ay yüzlü boynunu korumakta güneşten
Serpuşu bulut gibi ardına gererekten
2
Yıldız gibi gözyaşım bulutların ardında
Ay gibi düşe kalka koşup durur ardınca
3
Yıldız aya yaklaşsa büyük afetler olur
Yanağındaki şebnem afetleri okutur
4
Feryad figan ediyor can oka sarılınca
Sinem bir zahid olur ok da rebab olunca
5
Avda okun temreni gamlı gönül pişirir
Cayır cayır yakar da kanlı oku düşürür
6
Saçının her telinde iki yüz naz bilerek
Selim onla bağlandı ay yüzlüye gelerek (*)
7
O ay yüzlü güzel saçının her telinde nazını arz ederken
Kendisinde zerre kadar sevgi, vefa yoktur naz ederken
(*) Farklı nüshalarda bu son beyit eklenmiş veya “6”. Beyit böyle değişik
yazılmıştır.
O ay yüzlü güzel, saçının her teli ile yüzlerce naz ve itap etmesini bildiği
halde kendisinde zerre kadar sevgi, vefa denen şey yoktur

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

72

-39- GAZEL
1
Ay yüzlümü düşleyip görsem diyordum onu
Hayallerle oynarken gece bitip gün doğdu
2
Öyle kafir öyle ki güzelliğinden mağrur
Yüz sorum havadadır sadece sorduğumdur
3
Sultana “alicenap” diyorlar ünvana ek
Bundan böyle listeye peri yüz eklenecek
4
Gönül kan gibi erir zira ay yüzlülerin
Cefa, öfke, azarı nazında hedeflerin
5
Ey Selim her zerreden ibret al visalini
Allah ü âlemdir bes düşün bir misalini

MUSTAFA ÖZER

73

-40- GAZEL
1
Ağzın bir hokkabaz gibi hayretlik işlerdedir
Otuz iki yıldızın aynası dişlerdedir
2
Dudağının alından bir buse çalmak için
Yüz bin can dudaktadır orda hep kalmak için
3
Gözlerimin önünde dudağının hayali
Halep şişesi gibi içinde şekerleri
4
Yarab.. Yarab.. yadımız kainatı çınlattı
Hiçbir yankı dönmedi sesim nerede kaldı
5
Aşkımın harareti ıstıraba köz oldu
Sıtma nöbeti gibi alamete göz oldu
6
Senin gözün Hintlidir ayna elinde gezen
Halbuki o rumî türk zikri dilinde gezen
7
Selim aşk sultanına dil taht olalı beri
Saltanatı terk eyle gül baht olalı beri

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

74

-41- GAZEL
1
Dudağından öperim dudağını ısırma
Adı sanı yok diye nişanı sakın sorma
2
Senin gam şerbetini tattıktan sonra şenlik
Zevk u safanın ardı geri dönen eşgenlik
3
Şarap içinde lal dudağın aksi murabba
Hem de cana can katan müferrih-i can daha
4
Zülfüne ve yüzüne öyle hayranım öyle
Sabah nedir gece ne zaman onu sen söyle
5
Gözünün cesareti Irak ve Araplara
Fitne saldı sürerek çöldeki seraplara
6
Senin gam-ı aşkına düşünmem kendimi hiç
Varlık, ululuk, nesep kaderi yendi mi hiç
7
Selim rütbe makam yok tacidar olmaya bak
Aşk ve edeb terk etme işte adil bir ahlak

MUSTAFA ÖZER

75

-42- GAZEL
1
Ey hicranı, azabı, aşkı, beni mahveden
Ey sevgili canımsın hem gönüldesin benden
2
Gülüşün ölümümdür o dudak o ağız ve
Güzel nükteler garip şakalar helakime
3
Melekler yakut veya lal olsalar yaramaz
Dudağının hattında tek çizgiyi bozamaz
4
Ümidimizin imi saçının lülesinde
Silsilemi naibin arama kellesinde
5
Ey ay yüzlüm Selimi harim-i visalinden
Kovdun, ayrılık tuzak oldu döndü ölümden

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

76

-43- GAZEL
1
Kastımız sevgiliye canımızı vermektir
Mevla ona gösterir bizden olan örnektir
2
Derde derman olacak tabib geldi ilaçla
Kapımda hıçkırarak buldu deva kaçmakla
3
Gönül onun zülfünün tuzağına tutulmuş
İyi doğru güzeldir gurbetlikten kurtulmuş
4
O ay yüzlü güzele nazar eden rakibtir
Gönül gözü hayrandır şahin gibi nakibtir
5
Ey zahit çağrımız var mescide kiliseye
Bu bir alem es salat veya es salip diye
6
Sevgilinin yüzünü görse gönlüm bayılır
Ey Selimi bu gönül visale uzak kalır

MUSTAFA ÖZER

77

-44- GAZEL
1
Vesilesi olmadan gidilmez sevgiliye
Nezretmiştim canımı canana vermek üzre
2
Nazar değdi hastasın beni gördüğün için
Ve yazık ki bu tabip verir ilacı niçin
3
Ey güzel gönlü aldın biraz dur can vereyim
Yol yordamla erkanı dostluğu göstereyim
4
Visal idama benzer kim konuşur sehpada
Hayretlerdeyim hem de er ne söyler arusda
5
Selimi adaba uy fakat nasıl riayet
Benden önce misalsiz yok bu yolda dirayet

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

78

-45- GAZEL
1
O güzel tacü tahta çıkmış ben mihnetteyim
Güzel görünüyoruz kul gibi minnetteyim
2
Gam iktidarındayız taht üzerinde fitne
Çevre düzeni gerek eşyalar yerli yerine
3
Ey servi endam elver sayeban ol büstüme
Tefrika ezer beni ey gam gelme üstüme
4
Dudağın uzak kalmaz ciğerim göze gelir
Kanlı toprak içinde göz yaşları belirir
5
Gönlüm hoştur hicranla dert şarabıyla mestim
Selim ben tac ü tahta bağlı değil sermestim

MUSTAFA ÖZER

79

-46- GAZEL
1
Birkaç gün toprağına yüz sürmemiş kapında
O şuh kafir göz mutlu benden uzak olunca
2
Sensiz ölemiyorum sensiz de dirilemem
Feryadımı bir dinle bu kadar gerilemem
3
Yatağımdan uzakta nerede gecelesem
Gözyaşım gül oluyor adını hecelesem
4
Senden uzak kalırsam hayat benden uzakta
İçerim kan ağlıyor elim her an kapında
5
Hicranın kan içirdi şarap yerine sundu
Ey Selim lebimde boş kadeh devrediyordu

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

80

-47- GAZEL
1
Ey hasret gönlüm sana bela gözü musallat
Gam dikeni neşteri cefa kanıyla illet
2
Ne cehennem korkutur ne ölmek üzer beni
Gam ve mihnet yakmıştır rakip üzmez bedeni
3
Âleme sırdaş olsun başım üzre yeri var
Gönlüm esrar ambarı merdi herkes karşılar
4
Aşk yolunda olduysam toprak ne zararı var
Bu bedenim fanidir alır götürür rüzgar
5
Ey servi boylu güzel Selim seni bırakmaz
Cefa terk-i sebeptir yanık aşık can yakmaz

MUSTAFA ÖZER

81

-48- GAZEL
1
O ay yüzlü güzelin saç arası kulağı
Ejder ağzında inci cevher sedef ulağı
2
Güle benzeyen yüzün taze gelen hattıyla
Bahçede gül olmalı zemin çimen adıyla
3
Ey huri yüz çevirme benim aşkım hep yeni
Güzel yüzüne bakan riyasız aşkın devi
4
Elemin içindeyim aciz çırpınıp kaldım
Her yere koştum durdum başımla beladayım
5
Ey güzel üzülme sen köpeğin bize gelse
Vefamızla koruruz patisine toz değse

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

82

-49- GAZEL
1
Mecnun bela çölünün azad olmaz sahnesi
Ay yüzlülerin aşkı mecnunun baş rahnesi
2
Dünyada hasedim yok ancak benden önce var
“Aşk geleneğinedir gıptamız” deyince var
3
Gönlümü koruyorum gamla kapatıp mestur
Can ü dil aşinaymış ben yoğ iken bir destur
4
Ey gönlüm cefaya gir o mukaddimesidir
Cefa onun zevkidir aşkın vefası nadir
5
Yarabbi Leyla neydi ben neredeydim o çağ
Mecnunu vurduğu an neydi gönüldeki bağ
6
Başımı alsalardı sırrım sakin kalsaydı
Güzele sevgi diye soran önce mezar olsaydı
7
Selim, gam hanede suç saltanat tahtına uç
Bu da geçer üzülme takdirinde tedbir geç

MUSTAFA ÖZER

83

-50- GAZEL
1
Gamla dostluk kurunca gözlüğüm gamdan oldu
Gammaz tacir olunca cihanım candan oldu
2
Istırabım ile gönlüm barışa uzak kırgın
“Elest ü bi rabbiküm” bela demişiz sargın
3
Kılıcını göğsümden çektiğinde bildim ki
Hicran sevinci kesti kapılar hep kilitli
4
Bana sapladığın ok kaburgamda yeşerdi
Sevgi vefa meyvede elbet şaşan beşerdi
5
Ey Selim ister sofu ister rindan sevgili
İster kaçan dilberan ister cihan bilgili

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

84

-51- GAZEL
1
Canana eşlik eden ona gölge değildir
Aşkınla toprak oldum gölge zerrelerimdir
2
Hicran yokluk yoluna sürdü benim varımı
Bekleyen olma beni görürüm mezarımı
3
Yek pare gam som dert ben başa doğru sarsam da
Cananın meclisinde itibar toplasam da
4
Kara bulutlar yakar şimşek yağar geceye
Bahtımın alameti kaba sığmaz inceye
5
Yoluna toprak olmam bir gün hatırlar ve der
“Yolumun toprağı o” böylece etmez heder
6
Ey gönül onun oku şikayete sebepse
Sende vefa kalmamış müraisin nedense
7
Selim aşk ıstırabı seni fevt ettirmedi
Hayret etme Hak bilir seni mevt ettirmedi

MUSTAFA ÖZER

85

-52- GAZEL
1
Perişan saçlarında ahvalim yansımakta
Vefası öylesine mevcudu anlatmakta
2
Okunla vurulmadan canım uçmak istemez
Sanki hicranındır oksuz geçmek istemez
3
İt çoğalmış çevrende benimle konuştular
Zülfün nasihat etmiş ahına koşuştular
4
Bundan sonra Mecnuna türbedar olacağım
Uşşaka kıble gibi merkadim bileceğim
5
“Selim köpeğimizdir” demişsin servi boylum
Bu ne devlet! Muhteşem.. daim ol güzel huylum

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

86

-53- GAZEL
1
Gamın ayak altına düşen benim eteğim
Eteğe düşen yaka benim cansız bedenim
2
Ehl-i dert hicran dese halk halimi zanneder
Onlar perişan olup ahvalimi zemmeder
3
Sinemde yaraları yakarak örtüyorum
Onlar canandan bağış aşkımı görüyorum
4
Gece gündüz bir sevgi içinde yanıyorum
Gizlenen dertlerimden kıyamet kaynıyorum
5
Bir kimse sevgilime yandığını söylese
Ben daha çok ateşe dalıyorum öyleyse
6
“Aşkından feryat ayıp” diye dudak bükmesem
Uzak durmasan bana boşuna yaş dökmesem
7
Ey Selim bana Kevser sunma cennetlik olsa
Gül yanaklı sakiniz sevgili olmadıkça

MUSTAFA ÖZER

87

-54- GAZEL
1
Aşka karşı kavrulan gönlümdeki kıskançlık
Herkesi düşman gördü bu güzele haksızlık
2
Alenen katil olan güzellerin gözüdür
Suçsuz ölen aşkımsa ölümün son sözüdür
3
Ferhat ile mecnun’un efsanesi okunur
Oysa onlar aşkımın şemmesine dokunur
4
Yaşlı ırmak gözüne uyku nasıl sokulur
Servi sîmin konağı gözden ırak yıkılır
5
Ey çadırda oturan ay gibi güzel sana
Gözüm çadır kirpikler ip olsun otur orda
6
Feryadıma sıkılır diye alınıyorum
Oysa o hiç oralı değil anlamıyorum
7
Gövdeni yüze bölen aşk ıstırabıdır bil
Kınamasalar bari çektiğim adil değil
8
Yangın hane yüreğim gözyaşımla sönmesin
Bu ateş benim vedâ mumum yansın sönmesin
9
Ey Selim can cihanı feda etmemek olmaz
Konuk aşkın sultanı karşılığı kaybolmaz

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

88

-55- GAZEL
1
Rah-ı mihnet turabî ayrılık benim otum
Başımda bulut bela kara çadır konutum
2
Rıdvan’ın bahçesinde aşkımın gülü yansır
Cehennem ateşine ahım örtülü yansır
3
Gamdan yanan dağlarca sırrımı söyleyemem
Mazlum olmak beladan herkesedir diyemem
4
Istırabdan can versem sırr-ı aşk-ı faş etmem
Zira aşkın rütbesi kutsal ona taş atmam
5
Ay yüzünün gamından vücudum saman oldu
Samanyolu yanıyor gözlerim duman oldu
6
Sevgilinin yolunda Selimî’ne rastladı
“Yolumun üzerinde” diyerek karşıladı

MUSTAFA ÖZER

89

-56- GAZEL
1
Dert ülkesinde sultan belaya mülteciyim
Sonsuz kaygı askerim aşkına güfteciyim
2
Geceleri cama bak canan ayda görünür
Heyecanla fırlarım asuman benim olur
3
Ey canım aşka bağlı çok belaya uğradım
Bilmem kefaret olur gelen bela durağım
4
Zülfünü hesapladım büyük hata işledim
Affın zülfüne baskın bu suçu sen işledin
5
Sana gönlümden gelen dumanla mektup yazdım
Kara bahtım o benin kızdımsa bana kızdım
6
Selim senin yurdunda hâk ile yeksan oldu
“Yolumun toprağıdır” demen gerçek oldu mu

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

90

-57- GAZEL
1
Bu aşıklık canıma aşkın öyle bela ki
Aşk içinde visale bela gelir illa ki
2
Senden cefa isterim bilirim ki sen benim
Vefama güvenerek zulüm cefa edersin
3
Varsın zevk ü sefalar visalinle sevinsin
Aşkının ıstırabı cana minnet benimsin
4
Dert meclisi gamınla feryadımı coşturur
Ölmeme ramak kalır mersiyemi koşturur
5
Eğer lütfedip dersen “o benim dilencimdir”
Selim dünya tacına baş eğmez güvencidir

MUSTAFA ÖZER

91

-58- GAZEL
1
O yeşilli güzel ki beni perişan edip
Hızır’a arka çıkar gider bizi terk edip
2
İdris gibi yüz nebi hurilerle beraber
Bir ipe gönül veren onlar orda muammer
3
İsa kumaşı boyar kumaşı gözler güneş
İsa bakar mı diye boşuna özler güneş
4
Gölgeden seccadeyi servi sermiş toprağa
Servi boylu güzeller gelsin diye tapmağa
5
Canım gönlüm ardınca köpeğine gidecek
Saygıları sunacak hicabı kaldıracak
6
Güzellik aynasında dalıp kaldığım zaman
Yaradanı seyretmek sanat kıldığın zaman
7
Onun güzelliğinden ey Selim göz ayırma
Dış yüzüne taşırmış ruhunun elmasına

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

92

-59- GAZEL
1
Sevgilim benden aldın kendini hep gizledin
Dostun dosta ahkamı kötü örnek izledin
2
Ümidin ipi senin saçından kesilmedi
Sevgilim insan hiç candan ümit keser mi
3
Bu âlemde visali niçin asıl kılmadan
Daha sonra öperim diye ayak altından
4
Bundan sonra dilenci kılığında gelirim
Eşiği öpmek için ek dudak getiririm
5
Sevgilim hep dert dolu gönlümü açtım sana
Bi haberim kendimden sen beni ayıplama

MUSTAFA ÖZER

93

-60- GAZEL
1
Nasıl hasta istemez kendini göstermeği
Gözde beni görünce nedamet getirmeyi
2
Zülfün sanki ahımın dumanından perişan
Her teline bağlamış fitne bela çıkaran
3
Önce kendi gösterdi vefa adında cefa
Ben de onun işi kolaylaştı bu defa
4
Endamı ile servi yüzlerce hıramanı
Kıskandıran o güzel dinlemez ki amanı
5
Gönül visal zevkinde hiçbir derman istemez
Bize gam neşe verir derde ferman istemez
6
Öldüğümde kabrime gelen bay bayanlar
“Bunu hicran öldürmüş” diyerek ağlayalar
7
Selim’de ganidir gam dostlar başından ırak
Sırrı sakin saklıdır üzülen ağlayacak

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

94

-61- GAZEL
1
Aşkın nüktelerini ortaya döken deli
Hem derdi sırrı söyle fakat olma şüpheli
2
Arif olana söyle aşkının haletinden
Mest olan yare yakın kesilmez sohbetinden
3
Diyarının daima köpeğine yabancı
Olmaklığım utancı duyma güzeller tacı
4
Gamla dolaşıyorum yanmak için çevrende
Canım hazır amade bir mum ile pervane
5
Ben nerdeyim visalin nerde ki nail olam
“Selimi” aşkınla hep dertle birebir olan

MUSTAFA ÖZER

95

-62- GAZEL
1
Ağzını açmıyorsun bir şey söylemiyorsun
Tılsımlı bir kelam bul sır çözülsün diyorsun
2
Sineme rol kesiyor çok yakı vuruyorsam
Bütün bunlar halhaldır ayağına varmaktan
3
Ateş gibi kırmızı yanağının hattına
Al dudağın yansımış al basmış muradına
4
Gözlerin aşıkları öldürmeyi pek sever
Beni öldürmek için mühmel olman mükedder
5
Aşk yolunda Selimi kimdir hiç bilinir mi
Pek çok dertli kederli bela bilir ismini

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

96

-63- GAZEL
1
Ondan ayrı nefesim geçer mi gam yemeden
Son demde vasıl olmak ümit olsa gam yemem
2
Mecnun bir süre sultan oldu aşk diyarında
Yeni zamanlarda son sultan benim yarın da
3
Ferhat ile Mecnun’un aczini herkes bilir
Şimdi perişan benim benden başkası kimdir
4
Öngörüm yüksek oldu her yer cananla doldu
Onun dışı manzara ondan öte kayboldu
5
Selimi aşk sultanı başka sultan olmadı
Aşkı olmayanı ki adam bile bilmedi

MUSTAFA ÖZER

97

-64- GAZEL
1
Bayram geldi mutluyuz sevgililer bahtiyar
Ben sevgimi tebrikle edemem ki ihtiyar
2
Ay yüzlüden uzakta kıyamet mi bayram mı
Uşşaka matem olur bayrama dayanır mı
3
Bayramda sevgililer ayrı bir âlem yaşar
Oysa dalıp hayale âlemle bağım kopar
4
Hilal çıkmadı henüz ben hilal kaşa dalgın
Hayaller içinde kırgın çıldırıyorum çılgın
5
Bayramda el öpmedin diye üzülme Selim
Onu öpmeğe kimse muktedir değil Selim

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

98

-65- GAZEL
1
Visale yol bilmeyen yüz bulmayan bahtiyar
Bu işin vasatı yok ya hep ya seç ihtiyar
2
Aşık olduğum için beni mücrim sanıyor
Gönlümü alan sensin suçlar sende kaynıyor
3
Zülfün gönlümü sardı ama sesi çıkmıyor
Hinduya gücü yetmez mazlum masum çekiyor
4
Ey canım! Saldın fitne âleme şuh gözünden
Bütün yollar kapalı hepsi senin yüzünden
5
Evi yıkılan benden okları esirgeme
Zira onlardır evim onlar deva gövdeme
6
Ayak koydum bozkıra senden uzak kalınca
Otlarda senden koku yüreğimi sarınca
7
Selim! “daim isteğin nedir” diye soruyor
“Bir bakışın kafidir” “gözlerin mi kuruyor”

MUSTAFA ÖZER

99

-66- GAZEL
1
Sevgilinin haddi bu o ay yüzlünün huyu
Her daim aşar haddi haddi aşan korkuyu
2
Gül yanaklıda yanak öyle berrak şeffaf ki
Hattı yüzde görünür ter ü taze sıfat ki
3
Ey güzellerin başı bir sözle kıl bahtiyar
Hakirin ıstırabı hadden aştı diyorlar
4
“hakkınız kıyamette haddiniz kadar olur”
Yürüyen kaddi görsem beklentimiz kaybolur
5
“Vefa istersen benden cefana rıza göster”
Namını duyduk inan hadden aştı bu kemter
6
Ey işleri yoluna koyan sevgili derman
Eyvahlar hattı aştı mevtime kılma ferman
7
Ey Selim nergis açtı fitne sarar her yeri
Belalar haddi aşar hatta döner gözleri

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

100

-67- GAZEL
1
Gözlerimin kanından yağan gözyaşı değil
Parça parça lâllerdir madenden akıp gelir
2
Bilge mecnun gözünü temizledi kanlardan
Rakibin ayağını öpüp geçti anlardan
3
Sevgilinin yüzüne hayran aşık cennette
Yine de o toprağı öpmenin minnetinde
4
Gül yanağın visali koku verdi bülbüle
Gülüne gönül takıp daldı gül bahçesine
5
Ey Selim istiyorsan sevgilinin yanında
Canı hediye gerek perdedaci canında

MUSTAFA ÖZER

101

-68- GAZEL
1
Canana ilişikse tebessüm bile sanem
Zahid tiryak edinmiş tapınıyor bir tanem
2
Âşıklar gülşeninde onlar her şeye kanar
Dünya boşuna döner yıldızlar boşa yanar
3
Uşşakın gönül yeli aşk ile esmeseydi
Açar mıydı goncalar vefakar gülmeseydi
4
Âdemin çamuruna rahmet yağmuru yağmış
Bizim gönül kuşumuz visal gülüne konmuş
5
Selim gibi içenin şarabla döner şansı
Muradına erişir yıldızla eder dansı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

102

-69- GAZEL
1
Yar bize iyiliği keser ise görürüz
Visalini arzular mezarda sürünürüz
2
Yarab! Hicran ne bela ölüm alan tevella
Seher vakti temenna belki çekilir bela
3
Ay çıkınca sefere gönlüm beraber gitti
Dön gel artık hasretin cemali candan etti
4
Eğer hidayet nuru bana yol gösterirse
Sürmeler yapacağım yola toprak verirse
5
Beslerler tutiyi hep hikaye söyler diye
Senin yeşil hattında rastlanmaz böyle şeye
6
Onun kelbi olmuşuz şükür taat edelim
Müşteki olan mahrum olur isnat edelim
7
Selimin sana kurban olduğunu duymazlar
Çünkü mağrur olmuşsan hükmü tahta uymazlar

MUSTAFA ÖZER

103

-70- GAZEL
1
Sevgilim neden oldu belalar uzaklaştı
Canım biraz müsterih lakin gönül karıştı
2
Şarap seli süpürür kötünün her şeyini
“Kötülüğün anası” denmişse söz birliği
3
Âdem oğlu hep söyler aşka dair hikaye
Herkes düşer bir kere kim tutacak vikaye
4
Aşk yolunda konaklar varabildiğin kadar
Bilgeliğin makamın durabildiğin kadar
5
Âlemde kimse olmaz Ferhad’a Selim
Onların mecnunu çok ancak kucaklar Selim

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

104

-71- GAZEL
1
Adı anılan ağyar yarin dergahında çok
Kirletir meclisi utanmanın adı yok
2
Savaş alanında hep konuşanlar kılıçtır
Oysa çocuklarımız her şeyi karıştırır
3
Hasut olan ardımdan yüz yalanı uydursa
Ben tenezzül edemem yüz bulanı kaydırsa
4
Mecnun gibi virane olmuş kafamın içi
Her şeyle konuşurum durmaz dilimin genci
5
Selim Sultan dediğin önemser mi dünyayı
Şan ve şöhret fanidir tut da bir gör fenayı

MUSTAFA ÖZER

105

-72- GAZEL
1
Senin ülken gülistan bahçeyi Rıdvan melal
Sana hasrettir hayal sana kurban o Zühal
2
Zülfünün lülesine gönül gulgulesine
Aşk karalar bağlar mı kafirin kulesine
3
Sevdan ile perişan avare gezer bu can
Zülfüne halka nişan muhtaç mıdır aşikar
4
Her gece saçlarını hayalimle tararım
Hilalini öperek aysız hayal kurarım
5
Ben sevda zede biri nidem kini kibiri
Aşkın dorukta feri makam olmuş feneri
6
Ne güzel fakir aşık deliler ülkesinde
Derd ü gamla uğraşır derman ummaz esinde
7
Selim bugün bağlıdır sultan-ı aşka beli
Ne bir şana vezirdir eğilmez başı belli

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

106

-73- GAZEL
1
Aşk mülkünde mahrecim alırım şarktan garba
Sultan gamın neferi leclaca gelin zorba
2
Aşkın kerem devleti erdemi yücelerde
Huzur için yer küre vergi verir devlete
3
Benim tahtım bahtımdır fetih nusret tacımdır
Fani dünya düşmanım düşmanlar hicranımdır
4
Askerlerim mücevher kılıç ummanı çevik
Himmetimle muzaffer disiplinle müşevvik
5
Ahenk için yalanı sultana söyler vezir
Vüzeraya beş basar onun altında emir
6
Gönlüm gama alıştı söyleyin tabibime
İlaç vermesin bana faydası yok Habibe
7
Selim bir bela dağıdır hasud ve hırs şişesi
Çarpar ise dağılır camın oyun neşesi

MUSTAFA ÖZER

107

-74- GAZEL
1
O servi boylu güzel salına sarhoş gider
Eteğini çalmış bele külahı eğmiş gider
2
Şarabın ateşinden yüzü gül gibi parlar
Siyah saçı kulaktan lülesi yandan çıkar
3
Kara gözünün ucu şöyle bir yan bakarsa
Yüz sayısı az olur ona bakan korkarsa
4
O zülfün benim ahım ey zülfü perişanım
Hayret etme uşşaka sen sümbül ben rüzgarım
5
Ey servi endam sensin güzel bak Selimîye
Allah aşkına bakma yan ver kulak Selimîye

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

108

-75- GAZEL
1
Ey saki seher vakti keyfi kadehle çıkar
Haydi uyan meclisi kur piyale tokuştur
2
Aşk ve vefa yolunda maktül maktelde kalır
Tıpkı rindde güzelden kadehin zevki kalır
3
Rind sürahi süsünü ömrünce görmemiştir
Piyale altın olsa toprak olsa içmiştir
4
Sevgilim şarap sunar sonra dudak ısırır
Güya beni uyarır oysa onlar ısıtır
5
Selim senin mecliste kafirin kanı şarap
Kafatası kadehtir adil söyletir kitap

MUSTAFA ÖZER

109

-76- GAZEL
1
Ey güzel seni över ancak senin hatların
Güzellik şerhi yanak güzellik şehri alnın
2
İster akşam ister bu sabah hayalde zülfün
Hele ki yanağında gül tahayyül bülbülün
3
Senin aşkının derdi hasta olana deva
Istırabında bulur ruhuna minnet reha
4
Her an can yakan okun yüzlerce kapı açar
Bana bakışın nimet göze mehtabı açar
5
Seni tahayyül eder Selimînin gönlü bol
Binlerce fütûhata ey sevgili sebep ol

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

110

-77- GAZEL
1
Saki seherde akşam şarabı ver ki humar!..
Ruhum rahat olmalı saki benden ne umar
2
Rindin yanında kadeh meyhanenin peykesi
Senin tahtından iyi zevki Nuh’un nefesi
3
Zahit aşktan şaraptan tövbe isteme etmem
Bu konuda tövbem var nasuh gibi edemem
4
Şarap sevgi lal dudak olmadan ömür ne ki
Aşk olmadan meşk olmaz takdire tedbir ne ki
5
Şişede ne varsa dök kadeh öksüz olmasın
Selim devrinde güneş bulut görüp solmasın

MUSTAFA ÖZER

111

-78- GAZEL
1
Ey güzelliği baştan ayağa dek yek ahenk
Yanağındaki beni aya tercih büyük zevk
2
Lebinden uzaklarda göz yaşımdan lal-i hayal
Tesbih gibi geçer ya geçersin farz-ı muhal
3
Mahzunum haber de yok zülfü siyahtan haber
Ah bu rüzgar bu rüzgar ondan şikayetim var
4
Gönlüm yarayla doldu can evim zulüm gördü
Lakin kılıçta mahir yaramı özel ördü
5
Ayağını öpmemek mi? Bırakmıyorsun güzel
Ey güzel Selimîye zulmetme güzel güzel

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

112

-79- GAZEL
1
Sevgilim sarhoş gözün uykudan kızarmış mı
Şarabın sıcağından terlemiş kızarmış mı
2
Hançeri parçalanmış gönlümü deldi geçti
Sinemin sıcaklığı şiş kebaba çevirdi
3
Hiddetten kızıl yüzü aşkını itab eder
Semada ay sararır korkudan hitap eder
4
Huzurunda mahcubum ne sorarsa susarım
Ama kızarır yüzüm içten içe pusarım
5
İçer demde gül gibi şarab-ı lal ile örnek
Ya da şafakta güneş tıpkı bir uğur böcek
6
Sevgilimin gözleri yakut olmuş herhalde
Kırmızı şarap güzel gözükür piyalede
7
Kitaptaki kırmızı şiir yaprakları hep
Belalarda Selimin göz yaşları mı acep

MUSTAFA ÖZER

113

-80- GAZEL
1
Senin zülfünden ayrı ömrüm azapta tel tel
Kirpiklerimden akar gözyaşlarım selsebil
2
Dün kanlı kılıcını dilimle temizledim
Dudağım parça parça tel tel olmuştu dilim
3
Köpeğinin çuluna ip bükmek isteseler
Daim gözümden iplik veririm kısmetseler
4
Vücudumda sinirle damar kaldı sadece
O da ey servi boylu tel tel oldu özlemde
5
Visalin gecesi eğer iktidarım olursa
Selimin can riştesi bağlanacak saçına

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

114

-81- GAZEL
1
Senin aşkından mecnun daha da mecnun olsun
Gönül gam diyarında diyelim efsun olsun
2
Güzellik gülünün hep üstünde yetiştiği
Servi boyun daima daha güzelleştiği
3
Güzel gözün öldürdü hileyle öldürmüştü
Dilerim gözün mahir alimce olsun rüya
4
Ben her gün eridim de alçaklara toz oldum
Güzellikle dilerim yüksek merteben olsun
5
Ey Selim senin için gam dediğin bir nazır
Bundan daha iyisi ganmar olmaz muntazır

MUSTAFA ÖZER

115

-82- GAZEL
1
Bak gözlerim nasıl faş etti aşkın sırrını
Halk önünde gözüme itimadım kalmadı
2
Gam; benden başka dostu uyanı yokmuş derdim
Bende ondan başka hiç bahtiyar yok bilirim
3
Onun visali hayal uzak kalmak muhaldir
Yarabbi namuradım perişanım bu haldir
4
Dertler uğrunda sormak aşk eşiğinde toprak
Keykavus’un tahtından Keykubadı sorarak
5
Mademki her okundan cana hayat geliyor
Ey Selim o yaydan el çekmesin istiyor

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

116

-83- GAZEL
1
Zulmü ile öldüren güzeller padişahı
Tatlı gülüşle erdi verdi hayat nişanı
2
Güzelliğin yurdunda cana kast edeceksen
Kime sığınacağım kimi şikayet etsem
3
Keşke nefesim dursa bıktık polis saymaktan
Feryadım şehri tuttu yine ikaz duymaktan
4
Şimdiye dek cefakar sen vefakarlık benden
Bundan böyle devamla sürsün süren âlemden
5
Mecnun Selimin olan şiiri okusaydı
Öğrenirdi vefadan doğru yolu bulmayı

MUSTAFA ÖZER

117

-84- GAZEL
1
İstiyorum ki bakma uzun uzun bakanı
Kalbim kaldırmaz artık hüznümüzün baharı
2
Firakın açtığı o yaram rahat munisim
Ve görünce yüzünü dünyam altüst acizim
3
Ruhu mecruh bir fakir nasıl bakar yüzüne
Seni görüp bayılır güvenmeyin sözüne
4
Sana Leyla desem de sen mecnunu görmedin
Nerden bilecek gül yüz dere tepe görmeden
5
Aşkının ıstırabı çöle ilişik değil
Hicran arkadaş ise diyelim dağlar eğil
6
Beni an diyemem de isteyemem de senden
Ancak bizi anmanız “ne devlet” istenmeden
7
Başkaları anıyor içim yanıyor benim
Gözümden kanlı yaşlar senin benin
8
Ey Selim gün gelir de baş üstünde parlarsa
Sevgilinin kılıcı aşka sevgi saplarsa

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

118

-85- GAZEL
1
Başım bahtiyar olur yanında tedris ile
Her zorluğa katlanıp canana servis ile
2
O huri kadar güzel “Bu aşık meczub olmuş”
Diyerek iltifat etti “Belki de cidden ölmüş”
3
Bu dünya değirmeni altında muzdaribim
Zaman akıyor uçup gidiyor hiç bilmedim
4
Söylenecek çok söz var sana sevgilim sana
Huzurunda dilim lal hayalim anlasana
5
Gamzenin oku ile gönül kuşumu vurdun
Kanadı kırık kanlı çırpınıyor durmadan
6
Ay yüzlüm güneşten de saklama yüzünü hiç
Selim görüp bahtiyar olur unutur mu hiç

MUSTAFA ÖZER

119

-86- GAZEL
1
O ay yüzlü güzelim bir kez bastığı yeri
Bakıştan rahmet tutar yıldız bir alın teri
2
Çok gam ve dert yağıyor gözünden uzak olsam
Bir ah çeksem yıkılır ne zaman el açmışsam
3
Lale rengi göz yaşım yalçın kayaya aksa
Erguvanlar can bulur “ah” kıvılcım çoksa
4
Ferhat ağıtıyla dağ parça parça döküldü
Gözyaşı eşlik etti sel olup dağı böldü
5
Selim gözüne yanar suyu kanı kurumuş
Gönül kaynar olunca kıvılcımlar bulurmuş

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

120

-87- GAZEL
1
Hazan ile çimene sarı yapraklar düşer
Ferhat gibi yapraklar onun kabrini öper
2
Vefadan şehit olan kabirden çıksa zerre
Dünyayı yıkar yakar ahı kalmaz o yerde
3
Sinn-i Mecnuna yürü şefaate göz anlar
Vefa yağmur olursa yiğit üstüne yağar
4
Keman kaşlının oku hangi mazluma değse
Kalbim hasetten çatlar ciğerim dile gelse
5
Yanan gönülden çıkan duman buluta döner
Yıldız yıldız gözyaşım içli ahlarla inler
6
Sevgilinin aşkını yad eden yalnız yürek
Gözündeki yaşlarla çimenler yeşertecek
7
Hilal kaşlı yarinin aşkına ölen Selim
Şiire hüzün saçar meclis-i müteellim

MUSTAFA ÖZER

121

-88- GAZEL
1
Bir güzelin aşkına kararsız kalanlara
Aşk postası getirir haber güzel günlere
2
Benim gibi dostlara yani muzdarip olan
Müjdemiz var canandan kurtulan olmaz candan
3
Aşık ıstırab ile perişan ve mükedder
Oysa maşukan tutuk “ah” için mukadder
4
Aşık yaralı göğsü dik tuttukça gözüne
Aşk okları vuracak belki bin bir dü’zine
5
Ey Selim güneş gibi ol ki temiz kılasın
Gıll-u gıştan arınmış kalbi emin kalasın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

122

-89- GAZEL
1
Ben gönlümü dağladı hasreti üşüşmesin
İçim öyle yanar ki düşman bile düşmesin
2
Tek sırdaşım gönlümdür kimsecik bilmez bunu
Zülfü perişanına asılan görmez onu
3
Gönlümün tercümanı gözümdeki gözyaşı
Aşkı ifşa ederse dikecek mezar taşı
4
Amel söze muhalif sineyi kafir eder
Zülfe vefa denirse o imanı zehirler
5
Selim görseydi eğer ondan daha güzeli
Kıyas ile derdi ki yüzü saçı böyleli

MUSTAFA ÖZER

123

-90- GAZEL
1
Gönül yüzüne bakıp utancından can verdi
Vefa diyarındayken mezar oldu en merdi
2
Canımın gözü verdi gülzarına renk ve su
Kanlı eteğin tutup kaldırılınca pusu
3
Köpeğine ziyafet cılız canımı koysam”
Karınca Süleyman’a çekirgeyi duyduysan
4
Bu lâl’ler hesap sorar ruhla bize verilen
Hicranın mütemmimi gözümüzde dirilen
5
Madem saki sevgili aşk çölünde kel kalan
Kötü örnek olamaz gerçeğe sahip olan
6
Saf şarabı renginden göz ola ki şahınca
Ayırd eder tortudan ilmindeki “ah”ınca
7
Selim ne kadar yandı eşiğinden sürme’ye
Toz toplamak derdiyle kıyamette sürmeğe

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

124

-91- GAZEL
1
Hatırladım visali gönül ateşim arttı
Aşk mülküne düştü türlü bela yarattı
2
Felek beni vurmağa hilalden hançer yaptı
Divanelik bahane fırsatı aydan kaptı
3
Yanak üstünde güle güneş haset kavurur
Zülfü elek yaparak güle amber savurur
4
Senin diyarın kelbi önünde can görünce
Görmemiş böyle davet yaşadığı ömrünce
5
Gözümün girdabında gam selinde boğuldum
Dalgalar benden korktu denizi ağlar buldum
6
Selime merhamet et huri suret güzelim
Göz dediğin söyletir gözü yaşlı gezelim

MUSTAFA ÖZER

125

-92- GAZEL
1
Mecnun boyadı ipek Leyla’ya çadır için
Canının iplikleri sarı kırmızı niçin
2
Aşıklık makamında yardımcı olmasaydı
Gelip yok’tan göçecek yoka yol bulmasaydı
3
Mosmor olmuş bağrıma yar hicran mührü bastım
Laci üstü kömürden gerdanlıktı astığım
4
Lale ile güllerin goncası kanım olur
Bülbül canımdır benim bahçelerde can kalır
5
Vefasız bana zalim aşka rağmen kör oldu
Aç köpeğin uykusu sükûta ömür oldu
6
Yandım da kül kesildim bir ah çeksem toz olur
Başımdaki belalar yârin “of”u köz olur
7
Mülkü dertten saltanat çıkardın üzgün müsün
Selim feryadın bu mu kaderden özgür müsün

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

126

-93- GAZEL
1
Ağyar hatırı için ağyar ile dost oldu
Bakın yar ne yaptı da ağyarında ne buldu
2
Kafiri kime desem gönlüme azap olur
Oku ağyara atman bana ıstırap olur
3
Zülfiyar gönül aldı kakülü alna düştü
Yazık bugün matemdir tersi bahtıma düştü
4
Gönlüm kederden yazdı yar ile ahdi çözdü
Bilmedi dermansızdı biçare kimi üzdü
5
O ay gibi güzelim incinince çıldırır
Bu aşk-ı aciz üzgün ona karşı hıçkırır
6
Aşkı uğrunda mecnun canı gönülden verdi
Bakın ki sevgiliye ona karşı ne derdi
7
Kudret nokta yaratmış yarin ağzını koymuş
Pergel noktaya bakmış resmin zevkine dalmış
8
Zühtüne mağrur olan bir gün tesbihe döner
Papazın kuşağında günahın mumu söner
9
Aşk yolunda Selim’den öyle haber sormayın
“dildar sana ne yaptı” diye hatır sormayın

MUSTAFA ÖZER

127

-94- GAZEL
1
Ey gönül diyarına ulaşmak ister isen
Fani varlıktan geçip sevgiyi gösterirsen
2
Göz ucu ile ona haber salabilirsen
Sevgiliden gizlice işleri idraktesin
3
İsterse sevgilinin arzusuna uy sunsun
Sana bin güzelliği bir kez bakarsan “of”sun
4
Ey can vefayla onun sevgisini tezyid et
İşte o gün seninle hep dostuz ilelebed
5
Selim varlığını yak dost uğruna feda et
Eğer bu kadar yapsan kendin için kifayet

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

128

-95- GAZEL
1
Hattın; serpuş altından saçın açık duruşu
Bir çok insan öldürmek için ferman olmuştu
2
Her ne kadar güzellik Yusuf namına kayıt
Yeni hattın kuralı gönül hesabı teyit
3
Gel çiçek bahçesine gidip şarap içelim
Zira lâle lâ’l kadeh tekrar mehtap açalım
4
Dudağındır kahrile öldürüp diriltendir
Bitmeyen o ki ruhtur ruh diri ölen tendir
5
Ok’un konuğum oldu gönlüm okunu sevdi
Canım içinde kaldı bunlar o zaman dendi
6
Seni hatırlayarak yüzüne gözyaşımdı
Kirpiğin pınarından gül gibi kan akıttı
7
Selim senin vadinde vadisinde aşkının
Çıkamadı bir türlü içinden o meşkinin

MUSTAFA ÖZER

129

-96- GAZEL
1
Gamla dolu gönlüne ayrılık oku saplı
Ne bir hicran şerbeti ne bir merhem hesaplı
2
Dün gece saçlarının hayaliyle oturduk
Ansızın ay ışığı geldi meclisi bozduk
3
Damağına bulaştı gamla hasret ağusu
Hayatını kıskandı tıkanmıştı arzusu
4
Can senin sevgin için harimin haram iken
Divane gönül çekti namahrem oldu diken
5
Ey Selimî bu âlem fanidir muzdariptir
Seni çeker fenaya adaleti gariptir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

130

-97- GAZEL
1
Mecnun gibi aşıklara yakışacak biçimde
Vefa yolunda öper eşik var yar içinde
2
Aşk yoluna toprak olur aşık visale
Ayağını kor vakte kadri çıkar yükseğe
3
Sevgilinin ışığı gönlüme nur sapladı
Sinemde ay ve güneş sevgime nur kapladı
4
Başka sineye ok attı niçin beni vurmadı
Ben bir yanda zavallı haset bende durmadı
5
Bu gönül çenesinden zülfüne gitmek ister
Fakat arada sihir var gözüyle yol keser
6
Sevgili miskler gibi zülfe tarak vurunca
Benim idam fermanım keder iğne tutunca
7
Selim sonunda vurdu bela oku hedefte
Yay gibi endamından “ah” saplandı feleğe

MUSTAFA ÖZER

131

-98- GAZEL
1
Saçını kamçı yaptı gönül nasihat aldı
Can üzüldü firaktan visal zülfüne kaldı
2
Sabah yel güneş gibi ay yüzlünün peşinde
Fırsatı kovalıyor aşkının eşiğinde
3
Musa Tur’da bilerek Allah’ı görmek diler
Aşkında birleşerek gönül gözüyle güler
4
Ne dudağında sihre ne de dilde kulak as
Zira bir efsanedir yoldan çıkanlar cinas
5
Selimîye ev sorma önce kendini yaktı
Ardında nam bıraktı sonra evi barkını

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

132

-99- GAZEL
1
Sim sineli dilberden ayrılık yakar bizi
Oysa civan visali yanık daha çok idi
2
Aşk ile yanan insan neyler ki cism-ü canda
Cebrail olsa yanar yakan aşk havasında
3
Aşk öyle bir yakar ki sizlere ömür olur
Böyle habersiz yanan yaşarken kömür olur
4
Ey Sofî aşktan aman dileyip yandım dersin
Kıvılcımım kül eder Allah sana da versin
5
Hicranla hep öleyim visal bana can versin
Aşk ile dirileyim sevgilim kanat gersin
6
Kavuşmanın kadrini bilemedim mum gibi
Yanar dururum şimdi yandığım durum gibi
7
Ağlayana gözyaşı çalışana çeşm-i fer
Selim saltanat umman senin ile tembeller

MUSTAFA ÖZER

133

-100- GAZEL
1
Sevgilinin mumları okla beni vursalar
Oklar yaktığı zaman benden bir dağ kursalar
2
Keşke pervane gibi visale erip yansam
Cemalinden düşmeden yansam yerlere yeksan
3
Cefakar biliyorum ağyarı önce yakar
Sonra beni dilerse haset canımla çıkar
4
Külünü koyun n’ola onun geçtiği yola
Onun yolsuz olması sonunda girsin yola
5
Bırakın o ay yüzlüm yakarsa beni yaksın
Hep raks eden ateşin alevinde bıraksın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

134

-101- GAZEL
1
Viraneler bekçisi çöl mecnunu geliyor
Ey çocuklar gün doğdu eğlenceniz gülüyor
2
Genç sakilerin tümü şarap kasesi kaplı
Zira o kiliseyi meyhaneyi komadı
3
İster vefa namedir ister cefa haberi
Canandan gelmiş olsun budur sözün güzeli
4
O iki sarhoş nergis ok saplıyor gönlüme
Ohh… diyorum oklara vakıf olup diline
5
Dudağından ayrılıp boşta geçen zamanlar
Selim’in kadehinde bela taşı kırarlar

MUSTAFA ÖZER

135

-102- GAZEL
1
Cefa ile can almak ağyara visal sunmak
Ben devleti paylaşmam kaldı ki ortak olmak
2
Hakkın manevi gücü keskin kılıç gibidir
Hamayil gibi kuşan her beladan keskindir
3
Servi boylum bilmem ki yanağına sarkan saç
Usluyu deli eder deliler sana muhtaç
4
Yeni ay sana rakip kaşının o takına
Utanç olur yüz varsa semanın müştakına
5
Bre kafir tehdit etme Selim mevte razıdır
Gamzen oku nedendir de ki tövbe nazıdır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

136

-103- GAZEL
1
Gece gönlüm kan doldu amber kakül gamlanmış
Yıldızlar söndü durdu orda bahtım canlanmış
2
Günler hayret içinde gönlümüz duman gri
Güneşe batma yeri aya kapanma devri
3
Gam açıktan açığa hicranla sardı beni
Zevk u safa kalmadı söndü gönül feneri
4
Halimi anlatmakta bir söz olsun istedim
Gönül bir “ah” çekince canan duysun isterim
5
Aşkının cefasından öldüğümü bilip de
Kalbime gelmemesi misalsiz andelipte
6
Ey gönül suçlu sensin onun oku dost olmaz
Vefa öldü sevgi sır Gülşen de sana gülmez

MUSTAFA ÖZER

137

-104- GAZEL
1
Sana hayran olmasam gözyaşı döker miyim
Zülfüne bağlanmasam perişan çöker miyim
2
Eğer okuna hedef yok ise liyakatim
Göğsüm olmaz meydanda içindeki firkatim
3
Kakülüne örülmüş o canlar aşık idi
Zülfünden mi görülmüş gönül dalaşı gibi
4
Ay senden aydın ise neden gündüz fersizdir
Peri sende saklıysa neden hep fenersizdir
5
Canan Selimîye de göz koyduysa helaldir
Yarabbi ağniyayı anlamak zor melaldir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

138

-105- GAZEL
1
Bayram halkın sevinci ben bayram edemedim
Minnette kalmış canım sana bayram demedim
2
Rindan bela yurduna vizesiz girer ise
Çölde dertler çoğalır tabibsiz gezer ise
3
Mecnun sınıfta kaldı okulun aşk dersinde
Gönlü gönülden uçmuş dünya onun tersinde
4
Ey gönül muktedir ol rakib ile düşmana
Ferhadın gönlü gani Şirinin gam balında
5
Hiçbir çırak veremez ustasına böyle haz
Marifeti doğuştan kaşı gözü anlamaz
6
Servi boylu sıcaktır sende kalsın serinlik
Ne güldedir o koku ne şimşirde şirinlik
7
Selime tesir etmez cihanın kasaveti
Gönül hicranla mamur terk etmez asaleti

MUSTAFA ÖZER

139

-106- GAZEL
1
Ey sevgili ay yüzlüm gönül mülkünü saldım
Duymadım ki mahirsin pes doğrusu öç aldım
2
Beni ne kadar daha edeceksin perişan
Zülfün ile uzaktan güdeceksin alişan
3
Sen bugün Süleyman’sın hattının hızrı icaz
Yüzüğe ağız olmuş sırr-ı Süleyman hemraz
4
Hicrana düştü canım visalden azad oldu
Hayretteyim kolaylık korkuma fesad oldu
5
Selim değil dünyaya havlu at Süleyman’a
Âlemde dilenciyiz pes doğrusu hülyaya

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

140

-107- GAZEL
1
Bir an beni anmadın sevgine pes doğrusu
Elemin yürek yaktı övgüne pes doğrusu
2
Gönül zülfüne düştü derde ortak olarak
Yüzlerce gam üşüştü pes doğrusu solarak
3
Gönül mülkünü açtın amma Süleyman bilmez
Hilekarlık olunca pes doğrusu görülmez
4
Peri gibi göründüm boy gösterip gömüldün
Gamzenle zehirledin pes doğrusu övüldün
5
Selimî varlığımız ona perde oluyor
Kaldırdın perdeleri pes doğrusu kalıyor

MUSTAFA ÖZER

141

-108- GAZEL
1
Bu al renk bu ak tendir bu yek ahenktir alyanak
Güzellik boy bos hilal pes doğrusu çok kıyak
2
Gelişin peri gibi gidişin aynı ömür
Vefasızın birisin pes doğrusu ne denir
3
Rezil rüsvay olalım dünyayı sallayarak
Köy şehir seni ansın pes sağır oynayarak
4
Gönül raksıdır bu raks eda cilveyi bırak
Coşkuna pes doğrusu özgürlüğü kırarak
5
Selim senin hikayen her yerde biliniyor
Aklına pes doğrusu nankörler ileniyor

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

142

-109- GAZEL
1
Aşıklık alameti kendine el olmaktır
Feryadı baygınlığı divane yazılmaktır
2
Ey güneş aklın varsa hem de azıcık aklın
Onun eşiği olur yüzünü ayırmazsın
3
Senin o gül yüzünü asumanda ay sanmak
Ey peri perdeleri divaneliğe saymak
4
Senin aşkın yoluna ihlasla ayak basan
Kılıç bile tınmayıp mertlik ederek susan
5
Meğer put kadar güzel sevgiliyle bir evde
Bir saat bulunursam öderim can vermekle

MUSTAFA ÖZER

143

-110- GAZEL
1
Aşık gam zehrini hep tek kadehte kaldırır
Eteğine kan dolsa gönül onu aldırır
2
Aşıkın oka batan yüreği ok uçları
“ah” içinde giden hep ya da oduncuları
3
O cefakar sevgilim epey güzellik bilir
Ayağı öptürmemek için etek indirir
4
Ey ecel gel al canı gönül ne kadar canî
Cefa bela ağyara metanet heyecanı
5
Denize benzer ruhum zülfüne gölge salma
Ben kimim ki çeksinler o sümbül gül uğruna
6
Selimî şehid oldu okla delik deşik o
Tabut zırhımız oldu mest omuzda beşik o

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

144

-111- GAZEL
1
Hicranına dayanmak vakti gelince yanmak
Gam beni öldürüyor yarimle zor uyanmak
2
Yüzünü gördüğümde zaman dengemi bozar
O mutedil duruşa ruhum yelkeni çözer
3
Güvercin mektup attı vefasız sevgilimden
Kuşkanadıyla gelen ölümün sebebinden
4
Visal istemiyorum hicranına razıyım
Ay yüzlünün yüzüne yanık beste sazıyım
5
Aklı “Selim” olan o tabiatıyla koydu
Ayağına başını sıkılır temiz huylu

MUSTAFA ÖZER

145

-112- GAZEL
1
Onun ıstırabıyla helak olmam aşkından
Acımla etkilenir ölürüm acısından
2
Bütün âlem bilse de onun cevri kötüdür
Bundan asla çekinmem bilmiş tavrı öldürür
3
Deliler diyarında varsın rüsvay olayım
Ağyarın itabıyla dost öğüdü alayım
4
Feryad figandan canım o kadar yaralandı
Bundan sonra ölürüm feryat figan karalı
5
Selim köşe bucakta meyhaneye turlar ver
Divane bir zamanda öldürür muganniler

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

146

-113- GAZEL
1
Ne ondan uzak olmam ne de yetersiz kalmam
Beni öldürmez inan şüphe yeter aşkından
2
Nasıl Türkün elinde ölmem ki beni her an
Gözü kaşı kirpiği öldürür ki durmadan
3
Hilale kurban olan güzel oluyor amma
Billah perişan eder zülfün zulmüne koyma
4
Hiçbir zaman müşteki olmadım kuş kaşına
Gülen dudağın hattı ölüm saçar başıma
5
Ey Selim cefasıyla korkutmaz servi boylu
Fakir aşığı asıl rakip ta’nı korkuttu

MUSTAFA ÖZER

147

-114- GAZEL
1
Gözümden kan damlıyor damlıyorsa sevgiden
Onun aşk toprağına bırakınız damlasın
2
Her zaman cefa ile o beni öldürüyor
Haşre dek damlayacak hançerinden katreler
3
Saba yeli uğruyor bana sonra diyara
Saba yeli serpiyor gülzara gözyaşımı
4
Gönlümdeki ateşin göğe çıkan dumanı
Dert bela bulutudur zararlıdır baranı
5
Gamdan ayrılık çıkar firaktan da gözyaşı
Hem gönül kanıyordu hem gözyaşım akıyor
6
Sarı yüzüm üstünde gül endamına hasret
Gözyaşım onu diyor damlayan damla rahmet
7
Ey Selim sevgilinin parlak iki dudağı
Daha ne kadar bela bela diye yağacak

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

148

-115- GAZEL
1
Biz gittik gönül kaldı o eşikte ürkek can
Gönlü kırık gönülsüz yersiz yurtsuz afacan
2
Bütün rakipler onun visaline sevindi
Şimdi şükretme vakti burda ıstırab dindi
3
Candan uzak kalan cana yazıklar oldu
Sevgiliden uzakta gönül sızılar oldu
4
Ne yazık ki yuvaya dönemeyen vurulmuş
Kuştan ümit gül fidan habersizce durulmuş
5
Varsay ki iç yarası devası vardır fakat
İçe geçmiş ayrılık acısına ne takat
6
Onun aşk belasından kurtuluşum diyerek
Sefer eyledim heyhat aşk arttı ilaç gerek
7
O dostlar arasında heyhat düşmanlarından umdu
Selimi hiç sormayan dosta feryatta kimdi

MUSTAFA ÖZER

149

-116- GAZEL
1
Gönül geçtikten sonra güzele nasıl denir
Güzelin vaslı için elbet her şey söylenir
2
Bir ay gibi güzelin ayrılığı içinde
Aylar yıllar geçmişte sabırsızım ecele
3
Onun diyarının kelbi bizi çok utandırdı
Yüzüme yaş damlamaz büsbütün yandığımı
4
Ey kafir kılıcınla bana bir hayat bahşet
Bu yanmış garibana bir tas suda mı ha’set
5
Ey Selimi yandın ki külü rüzgar savurdu
Şükret ki melal tozu bile kalmadı tozdu

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

150

-117- GAZEL
1
Bırakmıyorlar beni visaline ereyim
Göz hakkıyla bir çift söz cefadan ettirmedim
2
Gönlümdeki dumanla karışıp bulut olsam
Gönlüne damla damla şükürle yağı versem
3
Bu fanide nefes var tek üfürme nefesi
Korkarım engellerler sana gelen o sesi
4
Aşıkın eli titrer bırakmazlar arasın
Yar saçı birer birer sümbül diye tarasın
5
Zülfünde sihri gören bir av gibi avlanır
Ürkmekse zaman kaybı bir dağ gibi yaylanır
6
Ayrılık denizinde timsah ancak eceldir
Düşenler helak olur kurtulan mübecceldir
7
Ey zahid madem agah değilsin esrara vakıf
Ayrılda şarap içme sendeki esrar zayıf

MUSTAFA ÖZER

151

-118- GAZEL
1
Söz, yüz tane can yazsa fikren kağıt üstüne
O dudak bir söz ile siler kusur kastına
2
O zülfü tahayyül etmediğim anım yok
Varsa alsın Allah’ım ömürden ziyanım yok
3
Günüm gamdan karanlık hani gölgem korkuluk
Kaçacak halde benden olur mu korkusuzluk
4
Benim dilime kılıç ekledin bir de alev
Levh-u kalem’i kesen ahım olmasın velev
5
Selim o gönül alan dilberin cefası da
Güzele ses çıkarma cefasıdır vefası da

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

152

-119- GAZEL
1
Ok bazen mekanı bende bulur yerleşir
Bazen deler geçer de dert bırakır depreşir
2
Çok yanmak isterim yolunda biter toprak
Çalı çırpı üretmek sonra da yanıp tütmek
3
Sana ettiğim secde senedini yok eden
Mahşer onu kurtarmaz yüreği soğuk eden
4
Bir gün ölünce; uşşak mezarımın taşından
Secdegah kılsın misal nasip etsin aşkımdan
5
Bir perinin yüzünden hep deli divaneyim
Sanma bir füsun eyler usluya meyhaneyim
6
Keşke takdir nefsimi ihraç edip varlığa
Katıp da eflak ile döndürmeseydi çağa
7
Selimi av edip de terkine kanla taksa
Olmaz derse yüzüme kanlı boya atarsa

MUSTAFA ÖZER

153

-120- GAZEL
1
Aşık onun yurdundan ayrılıyorsa bilsin
Çok yaşamaz ömrünü mezarına tez gelsin
2
Yarin diyarından o kanla toprak alarak
Görmek isteyenlere l’alü cevher sunacak
3
Dese yar ya ver canı ya da yurdumdan çek git
Önce canını teklif eceli çekerek git
4
Biçare aşık garip dil yarası dikerken
Ateşinden ipliği yanar durur geçerken
5
Gonca saba yeliyle hamile tomurcuğa
Altın gümüş toplamaz istiflemez bucağa
6
Ey Selim güzellerin aydın yüzü olmasa
Gün geceye ne yapar karanlığa dalmasa

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

154

-121- GAZEL
1
Hilalin daha ne kadar naz ve sitem edecek
Allah aşkına söyle fitne fesat gelecek
2
Ne kadar güzel olur ölüm gelse bu tene
Kanlı giysimi perde yaparlarsa türbeme
3
Uşşak ziyaret etse mezar taşına vefa
Diye yazarlar amma bil ki sefadır cefa
4
Canım sevgilim yeter nazın artık ziyade
Zamanın padişahı lutf eder her düğünde
5
Selim gibi kesseler ayağını götürmez
Aşıklık mahallinden ayağını kestirmez

MUSTAFA ÖZER

155

-122- GAZEL
1
Ey lale yanaklı canan sarayında sen olan
Seyreder mi çiçeği bir de aşık ben olam
2
Servi boylum serpuşlum ne serpuş taksa servi
Ne de gül fistan giyse gül yanak olur sevgi
3
Dudağında öncelik hem hakkım hem muradım
Sonrası cevr û cefa giderim kovulmadım
4
Ya zülfünü çözerek ölümüme kast eder
Ya kan bedeli diye buselik öptürseler
5
Şunca cihan gezerim böyle gönül görmedim
Bir an gönlüm olmadı boşta gezen sürmelim
6
Eğer benim kanımı içersen helal olsun
Senle gamı paylaşan hakkına celal olsun
7
Aşka sabır bul diye çareleri yok ettin
Aşk içinde yol diye cefaları çok ettin
8
Elimizdeki sevgi gerdi muhabbet yayı
Okun hedefi seni bulur mu kazarayı
9
Selimîye ilaç deme ilaçta gözü olan
Aşk hastası olur mu sabırla gözü dolan

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

156

-123- GAZEL
1
Aşıklar cennet diye huri yurdunu bilir
Ay yüzlüdür yaşlanmaz hizmeti ebedîdir
2
Evini bir güzelle paylaşan aşık gitmez
Seyran için bahçede tutup koyunu gütmez
3
Yar uğruna hediye verecek servetim yok
Canım ile bu yüzden uğraşırım gören yok
4
Canını gönlünü ver sevgilinin yoluna
Çünkü devrinde nasip gelmiş güzel kuluna
5
Muhabbet seven çoktur oysa Selime benzer
Gelir mi ki cihana rüzgardan aşkı sezer

MUSTAFA ÖZER

157

-124- GAZEL
1
Sevgilimle kalmanın haleti zevki başka
Karşımda güzel olsun halveti keyfi başka
2
Halvet köşesinde yar keyfim ile beraber
Kadeh ile hizmet koy ben olurum bahtiyar
3
Sevgili şefkatliyse şişesiyle şarabı
Arkadaş olsun bana istemem başkasını
4
O tatlı sanem susar halvetten başka yerde
Ey Müslümanlar sorun adı çıktı kafire
5
Arkadaşlar kızmasın bu meclisten kaçarım
Periyi teshir için halvetine uçarım
6
Yârim beslensin diye gönül kebapla yanar
Sinem buhurdan olur aşkına reyhan sunar
7
Canla diz dize Selim mutlu cihan kasrında
Kayser kim ki bulunsun selim canin asrında

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

158

-125- GAZEL
1
Ne güzeldi o gece o peri yüz can gibi
Sinemde uyanmadı böyle heyecan gibi
2
Ne saati o saat ay yüzlüm yaslı bana
Başım güneşten yüksek aydan arıydı cana
3
Hicranından ölmüştüm söz söyledi dirildim
Lâl dudağı can verdi ilaç gibi irkildim
4
Saçlarınla oynarken felek bekledi beni
Ay köleydi çevremde pırıl pırıl dönerdi
5
Erişeli zülfüne gönül ihtiyar oldun
Bağrında baygın süzgün iken bahtiyar idin

MUSTAFA ÖZER

159

-126- GAZEL
1
“Aşkımızla solgun değil” “eskisi gibi” dersin
Dün gece sabaha dek “ahu figan”a ne dersin
2
Beni köpeklerinle fark etme neler oldu
Sevgilin daha önce onların hep dostuydu
3
Herkes visalinledir bahtiyar güller gibi
Şimdi gözüm kan ağlar hicranla endişeli
4
İnsanlar hep tutmuşlar akıl idrak yolunu
Senin mecnun aşıkın kırmış kendini kolunu
5
Benim acar sevgilim anmazsın sen Selimi
Onun gönlünde aşkın daha derin değil mi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

160

-127- GAZEL
1
Yar, sarhoş, salında gel bir görelim ne içer
Dudağı dudağıma dokundurmadan geçer
2
O nasıl bir beladır eteğine dokunsam
Narından o dişleri parmak yutar umunsam
3
Aklı başında diye benimle alay eder
Sonra sarhoş taklidi her şeyi kolay eder
4
Ben beklerim gölünü ayak tutsun öpmeye
Merhameti yok onun cefa gibi tepkiye
5
Ey Selimi madem ki zülfüne perişansın
Zülfü perişan olsun giderse gitsin varsın

MUSTAFA ÖZER

161

-128- GAZEL
1
Görmek istiyorum ki görmeğe takatim yok
Bahtım kapalı şimdi gözaydınım olsa çok
2
Gözünden tatlı bakış istiyorum anında
Can vereyim yanında göz ucu bakmıyor ya
3
Güzellerin sevgisi tende değil yarada
Gönüldeki yaradır gömleğinde yırtılma
4
Çoktandır vefa gördün olmaz hafif bedelli
Lütfet gör şer kötüdür ey güzeller güzeli
5
Önümde güller açsa ne çıkar servi boylum
Gümüş tenli yoğ ise herkes olsa ben yokum
6
Ayağında dikenim kirpiğimle çıkarlar
Yoksa kelbin ayağı yüze gelse ne çıkar
7
Ey Selim aşk böyledir solgun asi gezdirir
Değilse rüzgar gibi dünya turu değildir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

162

-129- GAZEL
1
Ey güzel sen cefanı tezyid ettikçe artar
Benim vefa ve sevgim gönlünüzde yankılar
2
Ay yüzlü sevgilim bela sever konuklar
Daha çok gelsin diye yanağındaki hatlar
3
Gönlüme denk gördüğü zulüm artsın isteği
Yarab gönlüme zengin eyle gam ile derdi
4
Zühd-ü takva ziyade arsız murai artacak
O yüzden ben olamam zahidi aratacak
5
Ey Selim aşk yolunda gam ile dert istesen
Zevk ü safaya komşu aşkın istersen

MUSTAFA ÖZER

163

-130- GAZEL
1
O ay yüzlü güzelim gece evine döner
Canım onunla gider götürmez ki beraber
2
Ona refik olamam o gider ben bakarım
Kan gelir yaş yerine gözlerimi yıkarım
3
Başım eşiğinde toz kaldığı zaman mutlu
Böylece kelbi öpmüş ayağından umutlu
4
Dosta gönül açılmaz edebe aykırıdır
Oysa dile düşmekten iyi diye haykırır
5
Beni öldürmek için kılıç çekse ne olur
Yüzünü görmek dili bahane bulmuş olur
6
Ey peri sûret dilber bu çeşnili güzellik
Sende varken olmuyor mecnunsal bir özellik
7
Gerçi Selim kaybetmiş kemikten gayrisini
Şimdi diliyor senden okunun dağısını

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

164

-131- GAZEL
1
Dudağım ayrılmasın dudağından uzağa
Akan kanlı gözyaşı lâl gömdürür toprağa
2
Ey ömrüm ben aşkınla can veriyorum tez gel
Ölümüm senden olsun güçleşecekse tez gel
3
Pervane benim gibi nuruna aşık değil
Mum ve mecnun farklıdır pervane ışık değil
4
Uşşakın muradıyla felekten inen belâ
Gönlümün konukları gönlümü yakan selâ
5
Kimse senden vazgeçmez Selime vazgeç deme
Bıkar sanma tekrara tekrara tez geç deme

MUSTAFA ÖZER

165

-132- GAZEL
1
Ah bu gamla dolu göz ne bakıştır ne bakış
İnsanı yakan lütûf o naz zalim bir yakış
2
Beninle cenk edersin ağyarı sulh edersin
Keremle cevr ü cefa ne zaman biter dersin
3
Yüzün bir meşaledir belirgin kara hattın
Esir bayrağı gibi karanlığı kararttın
4
Hicranın öldürmedi diriye düşman hicran
Yokluğa gömdü beni mezardan beter zindan
5
Selim gibi çok yazdım mektuplarım iade
Ak kağıt berrak kalbi tozlar bile ekinde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

166

-133- GAZEL
1
Allah, uyanık göze senin sevgine gizil
Tebliğ etmişse başka hiçbir şer aptal değil
2
Dü cihan satrancında güzel yüzdür talebim
Sana aşkım en büyük Şah! Dese “Sen” der lebim
3
Ben yolumu yitirsem rehberim ol yola koy
Sen sevgimi sevindir okunda gel yola koy
4
Eğer ay sana derse yar yerinden haberdar
Aya güvenme zevzek yayar sabaha kadar
5
Ey gönül dostluk umma devlet nasibin kadar
Düşman korkar sen korkma yardım etmez çakallar
6
İktidarda uğur yok muktedir mutlu değil
Yusuf’a bak kuyuda Mısır uğurlu değil
7
Ey canım Selimîye verilenin yüz misli
Sana verilse bile terk etme dostun eli

MUSTAFA ÖZER

167

-134- GAZEL
1
O insafsız sevgili aşkına arka çıkar
Canını verenlere ödül murada çıkar
2
Sevgilinin yanağı gül bahçesi güzelliğe
Her bahçede rastlarsın apayrı özelliğe
3
Acı, azar o tatlı dudağa ne yaraşır
Fakat müşkili o ki azarla hep savaşır
4
Aşık derdi değişmez aşk insana dermandır
Ey tabibim “düşte gör” bundan böyle dermandır
5/1
Rind esrik meyhane mest dünya dönüp durur
Herkes hesap içinde rindan dibine vurur
5/2
Rind baygın meyhane mest dünya dönekler yurdu
Dönmeyen meyhanede döner paranın kulu
6
Visali yare vasıl her nasılsa nasiptir
Sevgilinin devleti sevene münasiptir
7
Selimî ariftir ki ne rinde hor ne aşka
Bilir ki mülkün tümü hakanla ne alaka

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

168

-135- GAZEL
1
Gönül boynuna zünnar yar saçından örüldü
Aşk içinde yaralar kirpik sebep görüldü
2
Ten hicran ordusunun viranesi oldukça
Sevgili tamir etse gözde aşkı buldukça
3
Yar bir buse vaat etse aşık aşıp kendini
Bir çok buse çalsa da suçlama şıp sevdiği
4
Gariplerin cefası kader gibi ezeli
Güzellerin vefası kader olsa güzeldi
5
Sevgili aşıka yar amma dâr gibi gelir
Aşık olan dilde var dile sor aşkı bilir
6
Biliyorum ki onun dudağından bir buse
Almak müyesser değil tek buseye söz verse
7
Sevgili zahmet etse bana doğru bir gelse
Her kademe bir ödül kendi canını verse

MUSTAFA ÖZER

169

-136- GAZEL
1
O gül endamlı servi çadırımın önünde
Hizmet için canımı servis ettim sonunda
2
Ömür gidip gelmiyor başucumda durmuyor
Herkes bir gün ölse de kendine kondurmuyor
3
Hicran gecesi yokluk hicran gecesi deprem
Hicran ona yolculuk hicran herkese müphem
4
Kendimi bilmiyorum ah etsem ayıplama
Kendi malik olmayan düşecek kayıplara
5
Selimi aşksız mülke gönül indirirse bir
Mahrum olsun aşkından yalan onu bitirir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

170

-137- GAZEL
1
Kimse yok başucumda ayrılık gecesinde
Arayıp soran nerede belanın pençesinde
2
O gönül aydınlığı eşkimin kızıllığı
Gönlümün alevidir şafağın hazırlığı
3
Gam beni helak etti yarin sevinci gelse
Ab-ı hayat içerek canlanırım o celse
4
İsterim ki nazlı yar sorsun bilsin halini
Lakin biçare yanık dert bilir ahvalini
5
Ne zaman biter yara ten azabı ne zaman
Ölüm kurtuluş olur canan ölümden yaman
6
Gamdan kaçtıkça gama mahzun yaralı düştüm
Gamlar gammaz olunca gamdan gama dönüştüm
7
Ey Selim sevgilinde kederlidir keyfine
Melamet beni çekse neşe versem keyfine

MUSTAFA ÖZER

171

-138- GAZEL
1
Ne güzel andır canan hiddetle döner gelir
Ona kendini gizler periliği gösterir
2
Vurulmuş can dudakta bir av gibi düşmüşüm
Avdan dönmeni bekler sensizce üşümüşüm
3
Ayrılık ölüm gibi mezarlık dinlendirir
Yar taşına dokunsa sevgiden dillendirir
4
Ey bülbül hazan geldi gül için feryad etme
Bu giden gül dönecek ilkbaharla birlikte
5
Ayrılıktan Selimin yüreği kanla doldu
Müjdelenen visalle gönül huzuru buldu

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

172

-139- GAZEL
1
O periyi karşımda gördüğüm zaman kayıp
Gafletten uyanırım adını sayıklayıp
2
O zülüf yanağında bir akrebe dönüşür
Beni binlerce sokar zülfü ile bölüşür
3
Aşkının huzurunda küfür iman müsavi
Hangi dine girmeli mezhep etmeli davi
4
Dertli gönül mutludur zira aşka bağlanmış
Gam bekliyor yolundan derdi aşkı dağlamış
5
Selim’e az acı da rakibe az bak biraz
Zira Selim geliyor canı kandan görülmez

MUSTAFA ÖZER

173

-140- GAZEL
1
Halimi benden sorun gam bilir ne haldeyim
Dostluk zamanı dostlar ölecek minvaldeyim
2
Ey rakipler mahvoldum kimsesiz sevgilisiz
Benden başka var mıdır ağlayan sessiz sessiz
3
Madem ki günahkarlar yanıyor ateşinde
Benim de günahım var yakacaksa peşinde
4
Kaybolan canımı sordum onun dudağından da
“Onun halini benden” “sorun” yanağından da
5
Dostlar Selim gördünüz ondan uzak kalmanın
Hallerini görünüz ona uzak olmanın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

174

-141- GAZEL
1
Ey narçiçeği yüzlü yüzüyle yakan dilber
Senin ayrılığında uşşak ölü verdiler
2
Ayyüzlü vefasız gözlerin yar olmuyor
Vefakar kullarına hiç mi gözün dolmuyor
3
Gözün gamzene merbut hilekarı sihrin sarar
Uşşak la’lden na murad deni dünyaya kusar
4
Dudağındaki ben’in o gece kakülünde
Renk çalar göze söyle bekçi kalsın lebinde
5
Ey acımasız kafir Selimî’yi esirge
Yana yana ağlamak sana bir gün ilişe

MUSTAFA ÖZER

175

-142- GAZEL
1
Güller hatta gülistan seni haset bilecek
Amber kokulu zülüf ufkumuzu silecek
2
Şuh gözlerin pençeler gönül penceresini
Alna düşen kakülün tarumar eyler beni
3
Servi boylu güzelde şarap renginde yanak
Gönül hasrete haset içim dikene yatak
4
Dudağı can bağışlar denk denk gülbeşeker var
Hattında istif etmiş ne incelikleri var
5
Ey Mutrip çengi çal ki bezmimiz neşe dolsun
Ey Selim sevgiliye şarap ver gözü doysun

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

176

-143- GAZEL
1
Halkın ayıplaması bela cefa kefaret
Hem hayat hem hadisat sende bulur metanet
2
Ne canım ne sevgilim ne gönül sabru karar
Ne mülk-ü âdemde var benim gibi cefakar
3
Hayret-i mucib hayat hasrete şarap katık
Aşk belası yüzünden visal ümide batık
4
Kanlar saçan gözümle hicrana toprak olmak
Mezarıma cenk olsa gerekir gamı yolmak
5
Ne visale sabır var ne firaka tahammül
Çaresiz kaldı bülbül hayret içinde gönül
6
Ey şuh sen kaldın sade aşkının ıstırabı
Beni bekleyen şimdi mezarımın türabı
7
Onun kaşları kalktı çatabilir bekle ki
Selim madem sultan o kararı beklemeli

MUSTAFA ÖZER

177

-144- GAZEL
1
Benim gibi âlemde kimse yardan olmasın
Çünkü bela buluyor mahşere dek kalmasın
2
Ben okunda beklerim vefakar sevgilimi
Sevgisinden umarım ümitle beklemeyi
3
Merhaba yardan ümid kendi kendime öğüt
Merhaba aşka selam selamla gelen yiğit
4
Sevgilime desem ki ara sıra ahu feryat
Aşk olsun yalvarayım bu bana yeter devlet
5
Selim öleyim şimdi töhmette kalmasın
Canan bahane edip köpeğini salmasın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

178

-145- GAZEL
1
Mahallinde bir köpek her gece her gün bana
Biraz daha yabancı çılgın mahcubum sana
2
Ben ve gönlüm birlikte kahramanca direndi
Belaya karşı yiğit gama karşı dirençli
3
Yarimden uzak kaldım gözüm yaşlı hicrandan
Yıktı duvar dam ve ev dünya farksız zindandan
4
Kaşınla fitneyi kov davet etme belayı
Gözün badeye dönsün kör etme müptelayı
5
Pervanedir kendini diri diri yakacak
Seliminin ıslaktır kanadı yanmayacak

MUSTAFA ÖZER

179

-146- GAZEL
1
Ömür bitti de hicran gecesi mi bitmedi
Bu sonsuz gam-ü mihnet beni yedi bitirdi
2
Bu parçalanmış gönlüm tamu kıvılcımları
Ey ölüm biraz bekle biraz eksik canım figanı
3
O hilalin temreni candan eksildi neden
Ruhum teskin etmedi gama derman gelmeden
4
O peri gizlendi de aşıklar feryat etti
Oysa gül perdesi bülbüller figan etti
5
Onun gözüne mahcup olup ölmek istedim
O zaman bana dedi “hayatın şimdi benim”
6
Selim onun yoluna gözlerimden lâl serptim
Hala eteğim dolu yakut mercan seferim

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

180

-147- GAZEL
1
Yarabbi onun yüzü bize nasip olacak mı
Diyerek sevinirken o vefakar uşşakı
2
Bilsem bakacağını kör ederim gözümü
Ağlar ağlar hasetle göremezdim yüzünü
3
Kemiğim yumşak ise cefa taşından bile
Umarım diyarında toprak olurum diye
4
Zülfün kokusuna uşşak canını verdi
Onun kokusuyla bu aşıklar oldu diri
5
Ey güneş ne vakte dek bahsine tutuşursun
Ay cemalle tutuşma kızarıp kudurursun
6
Ey gönül ayıp etme bağrında bağdaş kurup
Oturduğun Selimden müşteki olma durup

MUSTAFA ÖZER

181

-148- GAZEL
1
Gönül nasıl bakacak örülmüş saçlarına
Zira nazar utanır onun muhtaçlarına
2
Istırabı gönlüme aşkı emanet etmiş
O tarafa bakanlar aşka ihanet etmiş
3
Bir başkası baksaydı kapısında köpeğe
Gönül yanıp kavrulur köpeğin hasetinde
4
Onun kini daimdir yayında yüzlerce ok
Ona bakmağa cesur mağrur aşkı oktan çok
5
Selimin gönlü asla beladan kurtulmasın
Zira bela içinde göz yaşı kurumasın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

182

-149- GAZEL
1
Parçalanan gönlüme ciğerimde yangın var
Daha ne kadar yansın ciğerime kan dolar
2
Hicranın zulmü ile ciğerim öyle yara
Hasta naçar gönülden istiyor derman çare
3
Gözyaşların selinde ciğerim kan evinde
Aktı gitti varlığım köpeğinin derdinde
4
Ciğer, katı yüreğin gibi mermerden olsa
Gönül derdine nasıl katlanamazdı asla
5
Gönül bir ateş ocak yakacak bu zayıftan
Ciğer kebaba döndü güzellerin aşkından
6
Ey Selim ay yüzlüye nasıl bakabilirim
Zira içim kaldırmaz onu yakabilirim

MUSTAFA ÖZER

183

-150- GAZEL
1
Yine kafir yağmada İslâma fitne saldı
İmanım gitti gider dinime karar aldı
2
Visalinde dirildim ben onunla mahvoldum
“Bayram aşkımın mevti” ben bayramda kayboldum
3
Onun kahır kılıcı yara ve dertli gönlü
Yardı bir kere daha gam yüzlü gonca güldü
4
Gam şerbetini içen aşkın ehli dirildi
Onun gamına düşkün olmayan kalmaz diri
5
O tatlı dudak benim yüzümden incinmişti
Sen güzeller şahısın azar lûtfun denmişti
6
Yüzünü göstermezsen nasıl can veririm ki
İsterim sen kolayla benim müşkil işimi
7
Dertli saki elinden içenler can veriyor
Şerbeti ucuzlatma yarab herkes içiyor
8
Yıldızdan uzağa git meydanı bana bırak
Ahımla yakmam için ateşe oldum çırak
9
Mecnun gibi aşık çok amma Selim bir tane
Devran eşini yarat kurumadan zamane

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

184

-151- GAZEL
1
Senin yüz her nefeste ayrı bir güzellikte
Her lahza bir pırıltı pırlanta özellikte
2
Yaralı gönle gelen senin gamze okların
Mahzun gönlüme lezzet diye temren toplarım
3
Ebedi sonsuz olan ezeli hadsiz olan
Yaradan cemalinin aynası adsız olan
(şükrüne şakir iken aşkı muradsız olan
Devrine daim sultan aslı nizasız olan
Şükrümüzü dehrine aklımızı şerhine)
4
Âlemde zevk ü safa gam ve dert alemidir
Gam ve derdi yoklayan seninle ademîdir
5
Ben onun kölesiyim bana köpeğim dese
Selim bana bu dahi devlettir hem de özge

MUSTAFA ÖZER

185

-152- GAZEL
1
Gönül ehline aşkı her an ayrı bağ olan
Canın bütün damarı temrenine sarılan
2
Her teli üzerinde ayrı bir akil aklı
Yine uzun geceler tavsife sığmaz saklı
3
Dudağının altında her zaman candan güzel
Yüzlerce tatlı nükte gülücük gize özel
4
Ey canım! Yemin ettim seni öldüreceğim
Bir yemin daha etsen seni güldüreceğim
5
Dudağını andıkça gözümün önündedir
Sensiz bir gülbeşeker kan dolan gözündedir
6
Âlemin güneşisin eğer felekte olsa
Biraz gayret haysiyet eş yaratırdı bulsa
7
Ey Selimî! Gözünü rezil etti yan bakış
Şimdi buradan hicret fitneden kutlu kaçış

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

186

-153- GAZEL
1
Ey gözüm ağlamadan o ay gibi yüze bak
Ey gönül maktullükten kaçma kara göze bak
2
Onun çenesi, zülfü seni etkilemesin 11
Boynuna ip bağlamış kuyu tetiklemesin
3
Ey ay yüzlü sevgilim bezm-i visalde olma
Aşkına gaflette bak ki nazarda kalma
4
Gönül senin hattından yüz çevirdi ve fakat
Yoluna feda oldu bu çelişki çok sakat
5
Bak o sarhoş külahı yana eğmiş gidiyor
Selim naçar feryatta it ayağı öpüyor

11 Zülüf: İp Çene: Kuyu sembolü olarak verilmiştir

MUSTAFA ÖZER

187

-154- GAZEL
1
O ay yüzlü güzeli görmek için her zaman
Başka bir hile ile cevri devreder devran
2
Gözyaşımda kör olur yüz tane olsa gözüm
Her gün yüz gözü bulmak kolay mı bulmak çözüm
3
Nerede bir dakika konaklasam ısdırap
Halkı ağlatan zorluk külhan seçmekten harap
4
Benden yeryüzü bıktı ahdan felek usandı
Bir mezar mesken olur ömür nasip kadardı
5
Meğer vücudumda her tüyüm olsaydı iğne
Tedbir ipi dikemez gönül yarası yine
6
Her an bir başka olur gümüş tenli dilberler
Anla gönül muzdarip ay yüzlü teselliler
7
Selim! Lâl dudağından gönül murad alınca
Canan intikam alır gönlünün muradınca

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

188

-155- GAZEL
1
Gönül tercih edemez ay yüzlü bir dilberin
Mazi olan takvimler aklı değil kimsenin
2
Yanağın gönül bağı ömrün ilkbaharıdır
Ayrılık parça parça gönlün son baharıdır 12
3
Devr-i kamer yüzünde o zülfün dağılmasın 13
Yeni devir sözünde dur ömrün dağılmasın
4
Aşkının ıstırabı gencine kalsın ister
Yaşa sonra hesap gör ecel olmayan göster
5
Ey Selim bu gecede sevgili visalini
Ganimet saysan olur hızla geçen günleri

12 Harhar: (parça parça) sürekli istek
13 Devr-i kamer: yuvarlak, aya benzeyen demek. Bir de her yıldızın
bin yıl süren iktidarı var. Hz. Âdem’den itibaren Devr-i kamer
başlamıştır. Yedi gezegenin sonuncusunun devridir.

MUSTAFA ÖZER

189

-156- GAZEL
1
Zevkin de seyrin de hep bir başkalık ister
Benim gönlümde yalnız o yüz, gümüş sineler
2
Kendimi gezdiririm nerede seyran varsa
O gelir ümidiyle titrerim canan görse
3
Eğer arzusu gümüş gözyaşım benzim altın
Bu canım feda olsun altın gümüş karartın
4
Onu çekemediğim içimin almadığı
Halde rüsva olayım dağlara sığmadığı
5
Selimî! Aşk yolunun vuslatı yoksa bile
Gönlünün ıstırabı silinse mi nafile

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

190

-157- GAZEL
1
Ey güzelliği ile ayları kıskandıran
Güneşin eşi yıldız titrer senin aşkından
2
Ey huri doya doya sana kim bakabilir
Geceye benzer saçın görmekten alıkoyar
3
Yanağındaki benin görmeğe perde yapar
Güneş varken görünmez göze koca yıldızlar
4
Ey peri mecnunundan sorma kendi kendini
Zira uçmuş idraki cihandan yok haberi
5
Selim her gün can verir senin güzel yüzüne
Bakınca mezarında dirilir hem gözünde

MUSTAFA ÖZER

191

-158- GAZEL
1
Senin diyarına ben başımın üzerinde
Yürüyerek gelirsem baş koydum aşk yerine
2
Yüzünün aynasına temiz yürekle bakan
Rinde rahmet eylesin önü rahmete çıkan
3
Bir kerecik geldin de başucumda göründün
Bir kerecik daha gel görüntüden sürüldüm
4
Aşkının ıstırabı canımı yoldaş etti
Istırabın aşkıyla bizi şehirden attı
5
Aşk yolunda Selimi yitip batan birine
Kim ne haber bulacak akil olup yerine

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

192

-159- GAZEL
1
Sevgili zahmet edip gelse canı harcarım
Firak çıktığı anda visalinden korkarım
2
Madem âdem mülkünde yoktur çekmek gam keder
Gel ey gönül dönelim böyle yazmışsa kader
3
Güneşin meş’alesi yanar benim ahımdan
Gözün bayrak açarsa 14 cihan korksun şahımdan
4
Ey güzel ayrılığın cevr ü zulm ile yaktı
Gel sende beni kurtar kurtuluşun son vakti
5
Cana gönül koyduğun ok’a alıcı yoksa
Gönül gözü alacak satacak canı yok’a
6
Ey keremi bol şah’ım Selimî gibi aşık
Ne dolaşık işi var sana kul senden ışık

14 Bayrak açmak: savaş kararı vermek

MUSTAFA ÖZER

193

-160- GAZEL
1
Ey hamuru güzellik naz ve işve dolu yar
Yanağın bir afettir servi boyunda naz var
2
Gözün adam öldürür hem dininden çıkarır
Zülfü siyah istiğna cin’i inden çıkarır
3
Ay yüzlüm can sevgilim kaşın bugün işvekar
Hem çapkın hem nazlıdır beni kıldın tevbekar
4
Senin mahmur nergis’in her ne kadar sevdiyse
Naz ediyor usul usul oysa mevtim hediye
5
Her gün senden gönlümü isterim öldürmeni
Bu gün tegafül eyle yarın naza sürmeni
6
Hattının reyhanında biraz vefa kokusu
Amma benlerin bencil nazda cefa korkusu
7
Ey Selimî aşkına ıstırabına alış
Nazı onu süslüyor nazı zülfünü satış

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

194

-161- GAZEL
1
O kadar nazlısın ki aşıklarına bakmak
Aklından geçmiyor son kalan niyaza bak
2
Senin aşkında yitti sabır sebat dokusu
Seni anıp ağlamak yitip gitmek korkusu
3
Hayalinin şahına minnettarım gönülden
Divane ne aşina bir o kaldı o günden
4
Senin ok’un aşiyana erince can dedi ki:
Güvercin böyle ise şahin ne haldedir ki
5
Her gece yurdunuzda feryad figan etmezsem
Köpek başlar figana ölüme yetişmezsen
6
Aşkının tasasından öldüğüm güzel gece
Mum gibi ağlamaktan beni kurtarır ece
7
Selim aşkın yolunda kendini toprağa ver
Canın canana uçsun canda sana da var yer

MUSTAFA ÖZER

195

-162- GAZEL
1
Kıbleteynin adı var biri yalın yadigar
Kıbleteyni arar aşıklar kaşın diye anımsar
2
O kadar güzelsin ki dünya gibi Mahmudu
Kendine ram edersen ayaz olur maşuku
3
Aşk yolu bilinmez ki gönlümün demi sendin
Şimdi aşkın tarihinde unutulan o benim
4
Senin derdinde vecde gelmeyen tatlı canlar
Ne saz çalar ne dinler kendi söyler el oynar
5
Aşk derdini sen verdin aşkımız senin virdin
Her kubbeden yansıyan o sesler senin iznin
6
Aşkının sırrı saklı kalsın diyedir susar
Ağzından konur nokta kalem noktayı sunar
7
Selim gerçek padişah sana aşk tahtını verdi
Baka mülküne doğru giden o yolu serdi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

196

-163- GAZEL
1
Belalar aman vermez olma derde müptela
Bir lahza seni görmek iptiladan zor bela
2
Bir sevgilim var ki saçının her telinde
Yüz binden daha fazla naz var derler elinde
3
Başkasının adına bana cefalar eder
Bir asır sürse bile bu cefadan vaz geçer
4
Yarab onun aşkına benim artır vefamı
Bilirim dönmez geri böyle verir cezamı
5
O ay yüzlü güzelin sevgiyle vefası yoksa
Derdü mihnet çekeriz gönül sefası oysa
6
Ondan ayrılmak zordur içinde ıstırab var
Ben mutluyum dert ile aşkın içimde kaynar
7
Bir “merhaba” desin de Selim’in canı çıktı
Fakat o taş yürekli “merhaba” el salladı

MUSTAFA ÖZER

197

-164- GAZEL
1
Bugün yine saçınla kesildi sevdasında
Gücüm kuvvetim senle hicranla bu harabe
2
Kader cehennem kurar yaralı yüreğime
Gamlı gözden yok yarar ağlayan gözlerime
3
Bugün yaşam azaptır ecel muhbiri lütfet
Sabaha kalır mı bilmem gece gelirse şükret
4
Her taraftan kesiniz ekmek su vermeyiniz
Ey günün sakisi şarab-ı lâl vermeyiniz
5
Keman kaş sevgisinden takatim tak oldu ya
Ey gam bugün ecel ol yardım et günahkâra
6
Selimî vefakardır yar yoluna can verir
Belki görürüz yüzü ümidimiz perdedir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

198

-165- GAZEL
1
Bugün aşk içinde ki kararsız olan benim
Yaralı gönlüm hicranda sahipsizdir bedenim
2
Ay yüzlümü görmedim kimse de gözükmesin
Sevgilimden başkası karşıma hiç çıkmasın
3
Firaktan mecalsizim bugün ölebilirim
Ümidim onda gizli gülse gülebilirim
4
Vakit tamam diyorsun hasret ile çekilen
Tozu rüzgara veren gülüşü ah’ta bilen
5
Yana yana ettiğim feryatları iletti
Mecnunu mezarında tiril tiril titretti
6
Bugün gözüm yaş döktü rezil oldum âleme
Gözlerimde bir hal var yakışmıyor âdeme
7
Ey gam Selimden kopma her nefeste oluver
Canan sana emanet cananımı bulu ver

MUSTAFA ÖZER

199

-166- GAZEL
1
Cihandan arzumuzdur meyle mahbup arkadaş
Kainatta yaşamak kucak kucağa sırdaş
2
İtabın zehri şifa kul kılmış bizi vefa
Dünya denen bu kafa sokar mı itikafa
3
Bütün gezegenlerin altındandır dağları
Zahide ver dağları meyhane irem bağı
4
Kulları aç kucakla sevgili servi boyu
Bize kafidir yayı okunla aşkın yolu
5
Ey güneş biz zerreyiz visal çeşmesi nerde
Bu aynaya yansıtan onun ay yüzü sende
6
Şah sarayında çalar nöbet marşı beş kere
Onlar başı yük eder feryat yeter sehere
7
O yanağın gülüne dudağa kakülüne
Gizli açık tahammül bize kafi hazine
8
Ey Selim aşktan başka korunmasın kimseler
Cihanı almak için dil yeterdi bilseler

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

200

-167- GAZEL
1
Aşkınla beni yakan diyar bize gülistan
Olur kalbe heyecan sönmez sevgidir vatan
2
Aşk içinde yanana şifa diye sarılan
Yaradaki pamuğu kefen eder Yaradan
3
Gönlüme hicran ile birçok yaralar açtım
Servi boylu gülümden hem yanaktan vazgeçtim
4
Âşıkların derdinden kurmuş meclisi matem
Feryadımı dinlesin derman uman her âdem
5
Zülfün sarhoşlar gibi beni çeker idama
Canımın boğazında zülfün yeter adama
6
Ey arkadaş bu gece ışıklarını söndür
Ahım nura kaynaktır aşkı ahıma döndür
7
Ferhad ile Mecnun’un matem merasimine
Feryadım yeterlidir âlemin Rasim’ine

MUSTAFA ÖZER

201

-168- GAZEL
1
Ne altın ne malla mülk istiyorum cihandan
Yalnız aşkı yeterli beklediğim civandan
2
Tek eşiğinde yârin başım olsun isterim
İsteyemem cenneti rahat olsa da yerim
3
Sevgilinin aşkından endamına ah çekmek
Yerden göğe hakkı var imdadına yetişmek
4
Yaralı dertli gönül derman diye muhtaçtır
Keman kaş’ın okuna gönül karşı yamaçtır
5
Ey zahid beni kov ki zühd ü takva senindir
Kor gibi ateşgede benim yeni yerimdir
6
Selim’i öldüreyim candan demişsin canım
Eline sağlık derim feda yoluna kanım

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

202

-169- GAZEL
1
Cefa çeken aşıka kin tutma a canım
Bu hal sana yakışmaz gönül sesi sultanım
2
Gönlünde kin tutarsan yazık birine karşı
Beni hicrana kattın ganimetin bu çarşı
3
Öldürmek için allık her lahza sürme niye
Ey güzellik güneşi bu kadar kurma niye
4
Her zerrede sevgi yok iltifat etme ona
Benden gayrıya tok ol kadrini etme gına
5
Ey gönül feryat etme aşk cevr ü cefasından
Üzülme o muntakim can verir sefasından
6
Gönül ister senin o çapkın tatlı sözünü
Gül gibi aç perdeni görsün gönül yüzünü
7
Ey Selim üzerinde aşk gölgesi var iken
Düşmanlar gölge gibi ışığına kör iken

MUSTAFA ÖZER

203

-170- GAZEL
1
Yüzünden pırıltılar aynaya yansımıyor
Hattın yeşilliğini ahımız salmış diyor
2
Zahid zülfünde bile küfre devam edince
Canına zülfünden kemend oldu kendince
3
Gamdan müşteki olan ölür şikayetinden
Tuz ekmek hakkı baki sefa hikayesinden
4
Hızır hemen istedi kendisine hakaret
Duyunca inkâr etti korkusuna işaret
5
Onun yurdunun iti feryadımı tekrardan
Kendine yakın buldu ortaklık esrarından
6
Aşk kaçtı avareden gönül mülteci oldu
Gam polisiyle Pazar edip tefeci oldu
7
Narçiçeği renginde lâl libası sarınca
Onun canı kan oldu Selim’ini görünce

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

204

-171- GAZEL
1
Okun kuş sinem kafes uçup giderse yoka
Benim içim çok yanar mahvıma sebep olma
2
Aşkının yaraları ömrünün görüntüsü
Bela oku enkazı aşkının örüntüsü
3
Senin kapına köpek arkadaşımdır benim
İsterim ki tasmasına rişte olur bedenim
4
Ağzının mimi remiz anlaşılması müşkül
Yalana yatkın olan cahil onunla meşgul
5
Lâ’le benzeyen dudak nezaketten yapılmış
Rengi bile yük iken cehenneme kapılmış
6
Leylâ’ların devesi tanırdı geçse oradan
Mecnun kanı taşıyan lalenin kokusundan
7
Selim evren tahtına otursa onur duymaz
Meyhaneden duyduğu başka şeyden duyulmaz

MUSTAFA ÖZER

205

-172- GAZEL
1
Aşk yükü bulunmalı gönlümüzün üstünde
Yoksa keremin olmaz sonsuza dek büstünde
2
Gönlümüz ıstırabı aşkın askeri olmuş
Canımızdan değerli firakı satın almış
3
Gönlümde ıstırab var âlemin sevinci ne
Haremi mahrem ele ikramı sevdiğine
4
“Levh-ü kalem” yok iken gönlümüzde yadı var
Feryadı ıstırabı muradımın tadı var
5
Ey gönül fariğ olma ayrılığın zehrinden
Ay şîşesine ceme minnetin mihnetinden
6
Yıldırımdır ahımız tutuşturur eflaki
Ay ve güneş ondandır meğer buzul örneği
7
Selimi kılıç gibi belaya âlemdedir
Aşkı ona her zaman zaferi haber verir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

206

-173- GAZEL
1
Sevgilimin hicranı ok olup ta öldürür
Eteğine kan olmam uşşaka kötülüktür
2
Bana onun parlayan ay yüzüne bak derler
Fettanlığı yağıyor bu yüzden ne ederler
3
O güzel konuşmasın bedahşan lâ’li çatlar
Kötü gözden incinir naziktir ki o kadar
4
Ağzım dudağım sinem muzdarip susuzluktan
Hala bir ümit vardır çenesi kuyusundan
5
Gözler yumuk uyanmaz her kirpiği bin taşır
Kandan kızıl canlara her biri ayin taşır
6
Eşiği daha üstte feleklerin fevkinde
Şimdi ayrılık derdi can almanın zevkinde
7
Ay yüzlü sevgili Selim’de aşk derdi var
Bu ne hal unutmuşsun aşıkların fendi var

MUSTAFA ÖZER

207

-174- GAZEL
1
Hattı (nun) burun (elif) ağız (mim) müşterekse
Nam olur amma lakin tat vermez iştirake
2
Kimse beyan edemez (elif)le (hattı) (nun)’u
Kaşına (med) olunca güzelliğin (an)larını
3
Gözü (a) zülfü (lam) ağzı (mim)
İlmi ledün olsa da ilim ilimdir ilim
4
İki zülfü (ta) gibi kıvrımları (vava) çek
Papağanın gagası şekerini sevecek
5
Çenesinde bir kuyu cananın huyu orda
Harut-marut rivayet Selim duygulu burda

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

208

-175- GAZEL
1
Ay pırlanta sevgilim ayağına getirdim
Gözyaşını su diye hamam sonu veririm
2
Ağır yükten incinir bilirim nazik uzvu
Kendimi alamadan başına dökerim su
3
Hammamın harareti sıkıyor yakıyor can
Benim de yanık gönlüm anlamıyor mu canan
4
Sıcaklıktan bunaldım bir bardak su vermedi
Yalnızım kimseye şu demedim isteğimi
5
Selim canan başına sıcak gözyaşı dökme
Zaten hamamı yaktın onun başını yakma

MUSTAFA ÖZER

209

-176- GAZEL
1
Ay yüzlü sevgilim her ne kadar bu hasta
Aşıkı öldürmeyi istiyorsan bak bana
2
Ey huri nurdaşı bak senin çengin sehpadır
Aşk evinde asılan dar’ına gönül tanır
3
Mecnunluk muskasına cennet meşkine huzur
Pergelle cetvel nedir tar ile çengin hazır
4
Nâzında gömmek için çok yoruldun bilirim
Baş ucuma gelmezsen ben de müteessirim
5
“Selim öldürmek küfür” “ben bu küfre girerim”
Yemin ki ikrarın var öldür de bir görelim

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

210

-177- GAZEL
1
Aşkından divaneyim onun birlikte kimi
Görsem düşmanım bildim hasetliğin zehrini
2
Zahid divaneliktir beni aşktan menetme
Na murad âleminde iyilikte en önde
3
Aşıklardan didarı diriğ etmeseydin sen
Kimse can veremezdi acılar içindeyken
4
Doğrusu endamını servi boya benzettim
Bu eğri sakilliği utanarak arz ettim
5
Aşkını açtı diye Selim ne kadar daha
Suçlanacak ey güzel ettim tevbe “Nasuha”

MUSTAFA ÖZER

211

-178- GAZEL
1
Fırsat bulup ta baksam utanırım yüzünden
Başım öne eğilir kızarırım hüzünden
2
Kapıma gelse bazen duvarıma yaslansa
Acımasın bir yeri deyip gönül uslansa
3
O ne yer ne yapar ki aşk yolunda nesi var
Bildiğim bilmediğim oyun huyun ne ki var
4
Gah hattı ben’i gözü gah kaşı hicranımda
Karartıyor bahtımı geceyi vicdanımda
5
Ey Selim saç lülesi alevden olmadı ki
Sendeki sıkıntılar perişanlık niye ki

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

212

-179- GAZEL
1
Gönül ki bir an olsun hicrandan kurtulmuyor
Can, ten, aşk belasından aşikar örtülmüyor
2
Cihanda seven mecnun, mecnun gecenin kulu
Canan ki güzelliğidir baş bela mutluluğu
3
Mecnun gibi sevilir mecnun sevilmez oysa
Her şey ardından gider iftira bile olsa
4
Güzellere aşıksa gizli gama düşmesi
Kaçınılmaz bir kuyu dertlerin üşüşmesi
5
Istıraba muhterem hareme mahrem olan
Mahşere dek mihnette mahrumiyeti bulan

MUSTAFA ÖZER

213

-180- GAZEL
1
Benim bağrım kan oldu ve ben dertten kurtuldum
Affın ilacı ölüm ancak öldüm kurtuldum
2
Aşk denizinde dalgıç bir ömür verdim ona
Elde kalan gözyaşı inci gibiydi ama
3
Yoldaşım bana dua okursan candan oku
Onun aşkı gamında ihlası kalben oku
4
Kıramadan kasırga mecnunun macerası
Ya çöle düşer Leyla ya fakirin maverası
5
Ey selim aşk şiiri coşkun yanık olmalı
Yoksa sanatın yeri zer zeminde kalmalı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

214

-181- GAZEL
1
Ay yüzlü sevgili güneşten nur istenir
Sende vefa olmalı üste safa istenir
2
Bazen vefa ediyorsun sonuncuyu unuttuk
Muradın cefa gibi ilkini unutmadık
3
Gözün yüzünden olduk âleme rezil rüsvay
Kim kendini tefe kor sanki gönül vay ki vay
4
Ey zahid haydi sen git selametin kollarına
Bizim keyfimiz koyu belanın yollarında
5
Bazen kızıyorsun ki bazen naz edip bizi
Azarlıyorsan ağır kaçırıp keyfimizi
6
Ben başını eşiğinde bulmuş yalnız köpeğim
Yerimi biliyorum dile gölgen öpeyim
7
Selimîye hiç yabancı olunur mu baksana
Sen de yalnız kalınca sarılırsın aşkına

MUSTAFA ÖZER

215

-182- GAZEL
1
Senin dertlerin hiç devaya verilir mi
Yanıldığına sonra pişmanca erilir mi
2
Senin aşkına tutkun cefakeş fakir gönlü
Bütün sevgisini o vefaya dönüştürdü
3
Senin sevginle canım yok oldu aşka düştü
Faniden çıktı gitti bekaya başka düştü
4
Senin aşkın uğruna canını veremeyen
Saltanatı satıyor devranı göremeyen
5
Benim gönlüm Selimî aşk şehinşahlığını
Bela ile değiştim almak için sultanı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

216

-183- GAZEL
1
Ben’in yanakta nokta gencin hattı ayılttı
Gül gibi haset içre ay da söndü bayıldı
2
Her ne kadar Hüda’da tek nokta vardır diye
Şayan-ı mucip ki dudağının devrine
3
Güzelliğin bir sayfa misk rengi hattı kazma
Allah sanatında hata sehivi bozma
4
Yanağının gülünde hat ekini çıkınca
Gözüm çeşmedir akar şat nehrine çıkınca
5
Aşk yüzünden Melami denizlere gark olan
Selim su kabarcığı avare çıkıp solan

MUSTAFA ÖZER

217

-184- GAZEL
1
Ey canım senden uzak mihnet gam ve sabırla
İnandım sultanıma sitem rica rızayla
2
Mecnun gibi şükretmiyor kanaat ediyorum
Mahzun bir durumdayım ya sabır çekiyorum
3
Gönlümün ahvalini sana nasıl açayım
Yaralı durumuyla söyle bir yer kaçayım
4
“Gönlümün talanından etkilenme ne olur
Bil ki biz üzmekteyiz” dendi ya Allah bilir
5
Saki madem dünya boş kadehi getir durma
Bugün Selim değildir ikna Cem’in yurduna

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

218

-185- GAZEL
1
Ay yüzlü sevgilim bil her belaya razıyım
Senin gözün içinde her cefaya razıyım
2
Dünya deli divane görmedi benim gibi
Hem gam ile memnundur hem hoşnut sever aczi
3
Her gece müştekiyim seher yeliyle rıza
Zülfünün yüzünden neler çektim ne arıza
4
Ey güzeller sultanı arada sor halimi
Fakir dilencini hep memnun eder hoş dili
5
Gözü hep cefadadır kötü sarhoş huyuyla
Ben zülfünün yüzünden neler çektim arıza
6
Senin cemaline, ay güneşin olmadıkça
Eflak razı edemez dünya saltanatına
7
Nasıl senin yüzüne akl-ı selim bakarım
Gözümüz tok tozundan bunun için korkarım

MUSTAFA ÖZER

219

-186- GAZEL
1
Ey güzel o yanağın bahçenin beyaz gülü
Saçlarında sümbülü bunlara aşkın gönlü
Sen gönülde ah hasetten kara sevda düşkünü
2
İşve nazdan kaşların çatılınca çift karga
Bir badem kavgasında uzaktan bu manzara
3
Derd-ü gamdan gönlümü ancak okun açacak
Sanki senin her okun bahçemizde açacak
4
Canımın arkadaşı dert ortağı feryattır
Sahn-ı çemende bana gönül şarabı tattır
5
Öldükten sonradır hep uşşakın iltifatı
Dillerinde taşırlar dil olur mezar taşı
6
Kapındaki köpek dün oyunda etek kaptı
Mecnun gibi benzim altın armağan yaptı
7
Selimin işi rusvay olmak âleme hem de
Duası “Yarab huzur rahat köşesi verme”

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

220

-187- GAZEL
1
Bir ay yüzlü sevgilim gönlüm onun derdinden
Bir an olsun kurtulmaz aşktan canım çıkacak
İnsafsız na-mihriban rahat sakin kendinden
2
Âlem zülfü perişan kendi huzur içinde
Cihan içinden yanar kullar kendi hiçinde
3
Gözle kaşı okla yayı çok kan döker âlemde
Usta çırak birlikte kan dökmeğe âmade
4
Ölüm beni gizleme biraz merhamet varsa
Beni toprak altında istemiyorum oysa
Gönül bir sevgilinin aşkının yükü varsa
5
Kah canın kah gönlünün çekmeyim minnetini
Can mihnetimden çıktı gönül cana minnet ki
6
Dağlar kırlar şehirler ünümle anılıyor
Mecnun gibi divane onlar beni anlıyor
7
Gam yolunda toz olup Selim yaşam göreni
Aktı sona erdir de son zamanı gör emi

MUSTAFA ÖZER

221

-188- GAZEL
1
Ne yazık ki dünyadan bize nasip olmuyor
Dosttan huzur güneşi ömrümüze doğmuyor
2
Ay yüzlü dilberler çok bir tek dahi dildar yok
Mihribanı azcadır onların serdarı yok
3
Ölmek istersen bile insanca gürül gürül
Hatırında ne var ki neden incinir gönül
4
Bir ay yüzlü güzele gönül verdik bir kere
Zülfü siyah saklıyor fitne gaflet geceye
5
Ey Selim canım bugün bu gövdeden usandı
Ne yazık kurtaran yok o bundan da utandı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

222

-189- GAZEL
1
Düşman askeri pek çok olsa da yüz çevirmem
Kaf’tan Kaf’a ordular bi-iznillah görürüm
2
Kılıcım güller açar kınından çıktığında
Güneş doğar küfr kalkar cihan aydınlığında
3
Harpte er arslan atsa ciğerinden naralar
Can yaran ok iğnesi yüreği onarırlar
4
Düşman savaşta anlar göze geldiği yerin
Laf u güzaf olmadan içinde derinliğin
Er meydanı alanlar hakkını yemez erin
5
Meydanı tut doğruca halka gıybet verdirme
Başını kaldır saldır son ere dek indirme
6
Kılıç ve ok çok söyler düşmanın mağlubunu
Hasır dokuyan bilmez zırhta fark olduğunu
7
Selim’e haset eden kin besler için için
Oysa bizim sinemiz latiftir Allah için

MUSTAFA ÖZER

223

-190- GAZEL
1
Bu ayrılık acısı işledi yüreğime
Çok önceden ölmüştüm şaşmadım ölüşüme
2
Ne olur ecel acil gelse de yarım candan
Kurtarsa mustaribi hem ondan hem zamandan
3
Yarabbi kurtar beni bir gün bela ve mihnet
Ertesinde hicran var yeter Ey Rab et davet
4
Hiçliğime yürürken kimse yokmuş yanımda
Ayrılık azabıysa mukim sakin canımda
5
Ey gam dert diyarında koma gönlümü yalnız
Firakçı canavara yoktur itimadımız
6
Ayrılık acısı hiç bulaşıcı olur mu
Bulaşsaydı kainat kıyamete kalır mı
7
Selim canı veriyor firak cefakar olmuş
Ne yazık bedel ister eşdeğer etmez olmuş

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

224

-191- GAZEL
1
Âlemde çok kimseler ayrılık derdi yandı
Ayrılık efsanesi tarafımdan yazıldı
2
Dert diyarında Mecnun Vamık Ferhat ünlüdür
Ayrılık kartallığı kanadıma yüklüdür
3
İsrafil sûr üflerken feryadımı duyunca
Sığınırdı Allah’a derdimi duyduğunca
4
Ayrılığın aniden hücum eden belası
Gönül alışık oldu acilin müptelası
5
Felek kendini koru ciğerimde gizli bir
Çakmakta olan şimşek ayrılık ateşidir
6
Ey Selim gönlünde acının sevgisinden
Ayrılık tasarlayan var mı acep gizliden

MUSTAFA ÖZER

225

-192- GAZEL
1
Allah diledi onu nebi iki “Şakkk” buldu
Oysa güzellik tacın aydan geceyi böldü
2
Hattın suretinde çok anlam zahide mahrem
Sahifeyi aynı yerden daim okuyor çehren
3
Aya benzer gözünün aynasında gördün Hakk
Benim gibi gördüler ehl-i hakk dediler “hak”
4
Sofi söze takılır lügate göz indirir
Mantık beyanı atlar zahidi sevindirir
5
Selim Ferhat Mecnun’u sorma tarihte kaldı
Ben onları temsilen efsane oldum canlı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

226

-193- GAZEL
1
Nolur müptela olsa gönlüm aşka daha çok
Hiçbirine benzemez aşk acısı kılan yok
2
Senin uzun saçların rüzgara dağılınca
Aşk havasıyla ömrü yele verdik duyunca
3
Ey canım vefa etsen mutluyum etmesen de
Yeter ki eksilmesin o acılar gönlümde
4
Ne güzel bizden kalsa yadigar efsaneler
Ferhat Mecnun canlandı işte bu sahnedeler
5
Aşkının sayesinde Selim kemal gösterir
Cihana saltanatı aşka cemal gösterir

MUSTAFA ÖZER

227

-194- GAZEL
1
Gam diyarı kapalı çıkmak yasak bu yüzden
İnşallah başarırım göz kabesine kalben
2
Zevk safa darüşşifa nasıl nerde bulunur
Benim dertten başkaca dostum yok bulunuyor
3
Gönül ah aleviyle erguvana döndü ah
Kirpiklerimde asık lal ve akikler eyvah
4
Aşkından yandım hey elbet bir gün gelecek
Göreceksin arzumu acıyacak bilecek
5
Saçlarını ne denli sevdiğimi görecek
Hicranla öldüğümü bana da gösterecek
6
Kanlar saçan gözüme bakıp tahkir eyleme
Bu derin derya maden inci bulup gizleme
7
Bazen sor ki halini Selim gözden olacak
Girdabında ağıt bol denize kalbolacak

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

228

-195- GAZEL
1
O ay yüzlü çenk ile hal dilini beyanda
Sade çenk abdal değil dinleyende duyanda
2
Vecdile dinle ki çenk firakı tınlatıyor
Bir rüzgar bu çenk efzun usulca çınlatıyor
3
Başının üzerinde can riştesiyse kakül
Parmaklarında teller inleyen odur gönül
4
Unutmak istiyorum saza bırakıp sade
Çenk şimdi benden dertli coşar taşar ziyade
5
Çengin gam delikleri akrebe benziyorsa
Siyah zülfün iğnesi tehlike seziyorsa
6
Gönül çenk sözü derdi “aşk dili beyan eder”
Hasta canım anlatmaz ahvale meyane der
7
Selim gibi hiç kimse çengin sırrına vakıf
Vecd içinde dinleyip olmuş ona bir sınıf

MUSTAFA ÖZER

229

-196- GAZEL
1
Saki şarap ver gelsin sararmış benzimize
Ey mutrip çengi coştur neşe gelsin gönlümüze
2
Çenk ayrılığındandır sessiz sessiz ağlıyor
Tahayyülünde böyle feryad eden geliyor
3
Saçların ah boynuma bir zincirdir sarılmış
Beni ezmek için bak herkes bana darılmış
4
Çengine uygun olmak için hilal ne halde
Mızraba döndü parmak hilal bile nihalde
5
Çenk çalarken canımı sana versem hediye
Liyakatine Selim üzgün mahcubiyete

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

230

-197- GAZEL
1
Benim gibi olmasın gönül müptelası hoş
Gönlüne uyup mahzun olmasın gafil sarhoş
2
Mihnet ve mahrumiyet belasından olanlar
Gönle saray kuruyor gam dağları bulanlar
3
Daima mustaribim bazen gözümde zalim
Bazen gönlüm cefakar naçar sürer mezalim
4
Canım sevgilim baksan sonra baksan da olur
Cemaline aynayız bizde gönül pak durur
5
Selim artık ben adam olup şifa bulamam
Zira gönül olayı yıkıyor durduramam

MUSTAFA ÖZER

231

-198- GAZEL
1
Aşktan yüreğim kandır ben bu yürekle ona
Mahcubum görünemem o gönülden çıkmaz da
2
Hasretle dolu gönlüm kereminden mahcuptur
Köşe bucak kaçarak çölde yer arıyordur
3
Gönül aşkın nazarı önce bilmedi bunu
Gördü mahrumiyetten zor kurtarır kolunu
4
Gönül onun zulmünü o kadar seviyor mu
Beni bir rezil etti âleme rüsva bu mu
5
Ey Selim dost önüne ağlak gözü koymasa
Bari yüzüne bakma çok ağlayıp doysa ya

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

232

-199- GAZEL
1
Güzelliğin nurunda sihir gizi karışık
Saçının her teline büyü baştan dolaşık
2
Kaşınla sayfa başı meşke konu olmadı
Güzelliğe ilişik kitaplar yazılmadı
3
Sana aşık olan fert ıstırap ve kederi
Kanıt sayıp dermeli önüne getirmeli
4
Hızır taze hattına hem dudağına ırak
Ölüm müreccah hicre tanık olsun bana Hakk
5
Kılıcını gönül gördü hamayıldı boynumda
Varlığın fitnesinden kurtulup soyundu da
6
Görüşümüz kemalden hakikate ererek
Gözüne bakar aciz kalbine girmek gerek
7
Selimî hicranındır maksurede sultan o
Gönül aşı derttir aşk ıstıraptan kopan o

MUSTAFA ÖZER

233

-200- GAZEL
1
Bir an Süheyl’in yüzü gözümden uzak olsun
Gözümden kanlı yaşlar akıyor görmüyorsun
2
O Zühre alınlının Süheylî yanağı
Olmadıktan sonra sus ay güneş konuşmağı
3
Dünya saltanatını ayakları altına
Sererim bundan böyle kurulurum tahtına
4
Ordudan mecnun çıkar aşıklar içinden ben
Askerim yetişir hep o aşıklar uyurken
5
Selim gibi tararım elimle saçlarını
“Velleyl” okuduğumda gördüm çoban yıldızı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

234

-201- GAZEL
1
Yine bülbül gibiyiz gülistandan ayrıyız
Sevgilim diyarına feryatla yan yanayız
2
Ey gam seheri bekle hicran gecesi vurma
Gün yüzü sevgiliden ayrı düştüm canıma
3
Gönlüm onun saçını anarak yanağını
Kara gece yakmıştı böldü ay yüzün otağını
4
O dostun hicranıyla ne hale geldiğimi
İyi biliyorum ki pek garip öldüğümü
5
Ey Selim hasud açtır kötü söyler müfteri
Yardan ayrı düşeni nasıl bilsin müşteri

MUSTAFA ÖZER

235

-202- GAZEL
1
Ben aşkının yolundan kanlar içinde geldim
Şu halime bak bitap pek bitkin dertle geldim
2
Mecnun gibi aşkınla öyle sermestim mahmur
Nasıl gittim de döndüm bilmedim nerde kusur
3
Ayrılığın eritti hayat yurdu gövdemi
Güzelin ufak ağzı sanki taşıdı beni
4
Hicran öldürmek ister o yenemez aşkımı
Ümidimsin benim hep oynasam da şaşkını
5
Yüzüm sürseydim eğer girmem kara toprağa
Aşıkım mustaribim ayağından yanağa
6
Senin gözün önünde bu ben miyim hakikat
Harimine giren mi yine muhayyel vuslat
7
Senin o saçlarının örgüsünde Selim yok
O mecnundu eskiden şimdi ziyadesi çok

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

236

-203- GAZEL
1
Kanlı gözyaşı döken gözümü hayalinle
Aydınlattım gördüm ki onu yâri yerinde
2
Beni kininle kırsan diye çok günah ettim
Hileyle kendimi ben yolunda meddah ettim
3
Okunla vurdun beni binlerce pencere var
Şu gönül gömleğinde zırh gibidir acılar
4
Yanağının gülünden başka gülşene daldım
Gönlüm yandı yakıldı derdi ateşten aldım
5
Ey Selim âlemde aşık sultana layık değil
Viranede külhanlar kaşaneler yok değil

MUSTAFA ÖZER

237

-204- GAZEL
1
Ordu-yu hümayunla topkapısı tahtından
İran üstüne doğru kızılbaşın kahrından
2
Mısır valisi merbut gönüllüler içinde
Padişahlık sancağı gönüllerin üstünde
3
Nusret çengi zaferle bezminde başlayınca
Irak hicaz’a kadar duyuldu parlayınca
4
Kılıcımın kan hakkı Seyhun Ceyhun arası
Düşman İsfahan sürmez ana yurdun arası
5
Düşmana nazar ettik gam sıtması bastırdı
Kılından Ceyhun akar korku dili astırdı
6
Devlet satranca başlar mülk tahtası üstünde
Akil olan hind şahı mağlup dönmüştü file
7
Ey Selim mihrü vefa potasında altınlar
Esir gibi parayla namını bastıranlar

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

238

-205- GAZEL
1
Bir gece diyarında gecelememişim ki
Gözyaşım yeryüzünü çamur deryası etti
2
Bir gün gamdan elini keyfine o def’ine
Vurmadım ki güneş ay def’in zili keyfine
3
Seni o kadar büyük seviyorum güneşi
Tutmadım aylar kadar parlak yüzüne karşı
4
Her derdini çektim hep sabırla bir gün acep
Diyerek namuradî olduk sabırla mucep
5
Zahidin sohbetinden gözyaşı gibi kaçtım
Divaneyi akille sohbet diye fal açtım
6
Selimî sevgiliden uzak belim büküldü
Fakat sevgiliye de hamayıl çok üzüldü

MUSTAFA ÖZER

239

-206- GAZEL
1
Onun bu visaline tanışlık sevindirdi
Hicrana dönüşünce pişmanlık geri geldi
2
Senin yurd toprağında hor hakir düşülünce
Ölmek çok daha iyi huzur bulup gömülünce
3
Sevgiliden ayrıyı felek neden zorluyor
Yoksa bu dönen devran bana fak mı kuruyor
4
Ay yüzlüler aşkının deniz incisi bende
Girdap gibi denizi dolaştım incilerle
5
Yıllarca rüzgar olup cihanı seyran ettim
Bundan böyle atının toynağına nal çaktım
6
Gönül derdine derman ararken derdim arttı
Bala aç sinek gibi hayatı bala battı
7
Selim ben’in danesi başında göz yaşıyla
Değirmen dönmesine bağladım at başıyla

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

240

-207- GAZEL
1
Bende onun sevgisi vadisinde beyhude
Onu aramak için rüzgar gibi her yerde
2
Onun ben’ine aşığım âdem gibi bir dane
Yüzüm kara oluyor zülfü tuzak merdane
3
Mecnun aşkı yüzünden çektiğimi çekseydi
Aşık olmağa pişman olurdu gecikseydi
4
Bülbüle nağmelerim vardı gül ayrı düştü
Harap oldum bitabım her şeye gam üşüştü
5
Gönlüm canana hasret ince fikire daldım
Dönünceye dek canım sabra sınavda kaldım
6
Sine dağ ve elifle ah yazdım bu sebeble
Aşka tabl-u âlemdir sahib olmak bu cenkte
7
Selimî bende mecnunum aşk mülkünde bîperva
Saltanat aşkıyla ben kafa tuttum dünyaya

MUSTAFA ÖZER

241

-208- GAZEL
1
O kıvrım kıvrım saçın mahmisi kalbim oldu
Sonra onu görmedim yüreğim zindan oldu
2
Aşk belası çok ferdin baş belası olmuştur
Çok bela çekemedim henüz çilem kalmıştır
3
Visalini hayalle çayır çimen gezindim
Yanağın kadar güzel henüz bir gül görmedim
4
Aşkını gizliyordum ansızın ah ettirdi
Sırrın saçıldı nurdan halka destan getirdi
5
Ölünce vücudu mu bastığın toprakla ört
Kefen içinde şehid teni toprağa döndürt
6
Rakip düşmandır duymaz oysa dostlar usanmış
Gör ki aşkın yolunda yürek kime yaslanmış
7
Selim o sert şehsuvar peşini çok aradım
Eşini bulamadım hayalini taradım

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

242

-209- GAZEL
1
O perinin çocuğu güzelin cemaline
Deli gibi aşığım gözlerin şemaline
Komşular uyumamış feryad u ahvalime
2
Evveli öğrettiler aşk ile aşıklığı
Şimdi uyum sağladı derdin yakışıklığı
3
Muhtaç filan değilim güle gülistana ben
Visali verdi rüzgar azad olduk serviden
4
O Leyla değilse ben neden Mecnun gibiyim
Bu da Şirin sayılmaz neden ferhat iziyim
5
Selimî dert içinde nasibi yok neşeden
Dünya neşesi fani derdim baki hoş eden

MUSTAFA ÖZER

243

-210- GAZEL
1
Hicrana takatim yok dert sardı her yönümü
Ey vefasız acı biraz merhamet de öldü mü
2
Mesiha ayak öper korunurdu gazaptan
Köpeğe sattın beni kurtulamam azaptan
3
Dert ve hicrandan yakam gömleğim parça parça
Tapınağa dadanan tekkeye çeker fırça
4
Gönül damarı kuru saf şarap yokluğundan
Damarlarda kanım yok yanan asma dalından
5
Selim gam cehennemi yakar amma pak eder
İnsanın geçmişinden ati infilak eder

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

244

-211- GAZEL
1
Visalini düşünmek hicrana sürüklüyor
Bâs ü badel mevt gibi diriltip sürüklüyor
2
Ey ay yüzlü sevgili başka bir şey istemem
Bakmakla öldür beni varsa versen kısmetim
3
Okun gönlüme değmez ciğerime rastlamaz
Dertli gönlüm kandadır kanlı ciğer uslanmaz
4
Beni öldürmek ister hicran gününü bekler
Ne olur şimdi bitir düne dair o işler
5
Sarhoş gözün işlemez gönül izindekini
Sorumluluk olmadan öldürüp gözdesini
6
Buklelerinden uzak hicranla ah ederim
Ahım müessir ise terki canla ah derim
7
Ey can afeti bil ki yurdunda Selim gibi
Visal tatarla gelir aşkına idam emri

MUSTAFA ÖZER

245

-212- GAZEL
1
Saçının tellerinde naz dökülür ya hazlar
Kaşın çatısı çöker gazabında niyaz var
2
Her an bana o baksa diye mutlanır içim
Seher çerağı yaksa belki mahmur nergisim
3
Cevr u cefanla ölsem gam yemem ay güzelim
Bir vefa görmedim ki tekrarı dileyeyim
4
Göz ışığı önünde pervane gibi yandım
Ötesinde uçamaz gönlüm yandı inandım
5
Rüzgar tozumu aldı savurdu diyarına
Yolda müşerref oldum kıvanç oldu bağrıma
6
Ey canımın cananı ne heyecanlar saklı
Ömrümün her gününde suna değil yasaklı
7
Ayrılık günlerinde gece rüyamda bile
Feryat figan ağladım herkes sağır nafile

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

246

-213- GAZEL
1
Ay yüzlü sevgilimden tasa sıkıntı vermez
Müştekiyim kendimden ıstıraba can vermez
2
Ayrılık karanlıktır kutsalı gecelerin
Bana mülhemdir vahdet kutsal tecellilerin
3
“Onun gözünde ne var” bana demeyin sakın
O an öyle mahcubum utancımdan utandım
4
Gözümde mahfuz inci gözyaşımda lâller var
Ganimet bozdu beni içinde ne haller var
5
Padişahlık istemem Selimî şehin şahtır
Yârine köle olan gönlünce padişahtır

MUSTAFA ÖZER

247

-214- GAZEL
1
Gecemiz ay yüzünle aydın oldu gözümüz
Gözümüz gaflette yok gönlümüzdür sözümüz
2
Gönül gülzar ten lale yaralarla yârimden
Kimin var bağ bostanı böyle cemil kerimden
3
Rakiplerin önünde düşman aşikar oldu
Âlemde o bir tane gönle muhafız oydu
4
“Onu bırak gel deme” cennet olsa dur hele
Gölgelik tahtındayız duvarının dibinde
5
Gam gönülde her zaman biliyorum artıyor
Korkma gamdan ölmezsin ecel böyle tartıyor
6
Ey zahid ister zikir ister zülfü siyahla
Tesbih eder oynarım sen oyalan siyahla
7
Ey güzel! Selim ister zülfünün lülesinde
Kalan gönül borcunu neşeyle gülesinde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

248

-215- GAZEL
1
Güneş yüz dilber ister gönlümüz mecnun oldu
Bu gece bela geldi uykular mahkûm oldu
2
Ey uyku ufkumu aç gecenin armağanı
Dudak ayak öpecek ayak ödülü aldı
Hayali öpen dudak ebedi kutsal kaldı
3
Bilemem ki ben kimim senden vefa isterim
Ümidim cevr ü cefa sonra safa isterim
4
Gecesi matem geçen dostunu davet etmez
Zevk ü safa neşeye gönül iştirak etmez
5
O cennet hurisinin göz gülünden uzakta
Selim bülbül olmuştu çağlıyor o tuzakta

MUSTAFA ÖZER

249

-216- GAZEL
1
O güzelin aşkıyla öylesine ki bittim
Visalinde ziyade ziyafet bitkinliğim
2
Onun aşkından artan biçarenin gam yükü
Keder yalnızlık diye hediye bitkinliği
3
Bu aşkı bırak diye bilmez ki öğüt veren
Bitkinlik zevkin özü biten söze eğitmen
4
Bir peri yüzlü beni aşkıyla etti deli
Kınamayın a dostlar benim bu melalimi
5
Bakınca başkasına hasetten ölüyorum
Bana baktığı zaman harabat oluyorum
6
Ey bana öğüt veren teslim oldum görmedin mi
Gör gönül aynasında mahşere dek halimi
7
Selim aşk beni esir etti aldı o beni
Ne seferim hüzünsüz ne müsterihtir evi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

250

-217- GAZEL
1
Gönülde bir kılıcın katil kanı parlıyor
Öyle derin yara bu kimse onu sarmıyor
2
Elim yüzüm topraktır zahit beni ağlatma
Kabe’ye nasıl gider sende çamura batma
3
Zevk ü safa konağı kapattı kapıları
Şükür erdik görüldü cevr ü cefa sarayı
4
Onun saçına sevda küfür ki kurtulmadı
Ey Müslümanlar bakın bu bela batılımdı
5
O zülfü kıvrım kıvrım kakül desen aynası
Kaşları otak kurmuş cevrem bela zulası
6
O ay yüzlü uzaktan Selim’den feryad duyar
“Hayret o bilge kalmış” “hem de aşık olmuşlar”

MUSTAFA ÖZER

251

-218- GAZEL
1
Hicran gününde demi derdimi hafifletir
Ey adil mamur edip harabın başka tertip
2
Visal gecesi beni anarak söylediği
Şimdi ezberimdedir sürecek söz verdiği
3
Dertli gönlüm kederden bir dağ ile yanıyor
Toprak olan sinemi lale yeli alıyor
4
O ne güzel aşktır ki biri halimi sorsa
Feryadım matemimdir Ferhat’ın adı konsa
5
Selimî sarhoş hicran içinde geçer günler
Dünya tasası bitmez ara sıra gafletler

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

252

-219- GAZEL
1
Gümüş tenli sevgili hicranın cana minnet
Ecele canım hazır mevt-i hicrandır mihnet
2
Ey ölüm dolu hicran acısına ek
Sekeratı ulama lütfet öleyim tek
3
Nutkum durdu sözüm yok yâr bana ayna gibi
Ey canım çık bedenden huzurda vurma bizi
4
Şirinin çevreninden çıktımsa Ferhat için
Bela dağında Azra ecelde feryad için
5
Yarab nasip kıl bir daha ay yüzlünün yurduna
Yolda yapma gariban ipekler diyarında
6
Onun aşkından konu garazkarı korkutur
Selim senin olanlar herkese bir korkudur

MUSTAFA ÖZER

253

-220- GAZEL
1
Visal günü nazenin hayalimi yakıyor
Sıcağında erirken tekrarımı diliyor
2
Onun aşkı yüzünden gönlümdeki keder kin
Böyle gama dönüştü herkese nasip etsin
3
Mahşerde refikinse iki kaşın arası
Secden Şafi olacak bir de gönül yarası
4
O keman kaşlı güzel beni öldürmek için
Ok atarsa tebrik et ödül ver canın için
5
Istırabdan ölürken çok üzülmez görürsün
Yavaş yavaş can verir mahzun mahzun ölürüm
6
Selimînin alemde tek bir muradı vardır
Gönlünün yar yolunda ölürken uyumaktır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

254

-221- GAZEL
1
Ağla ağla mum gibi korkma hiç ağlamaktan
O devlete erince kendini bağlamaktan
2
Evde dursam ayrılık sokakta kınayanlar
Beni öldürmek vebal ey maksadı aşanlar
3
Bu ne ıstırab Yarab aşkından ölüyorum
Veremem ne bir isim ne de kötü bir yorum
4
Aşktan gönlüm kan oldu gönül çelen habersiz
Tabib teşhis edemez ölüyorum çaresiz
5
Selimî yar yolunda ölürken feryad etme
Böylesi ölümlerle herkes hazır ölüme

MUSTAFA ÖZER

255

-222- GAZEL
1
O gümüşler kadar ak berrak tenli sevgili
Aşkını saklıyorum oysa bilmen ne iyi
2
O perinin okundan hiç şikayet etmedim
Rızamız var kadere hilafına gitmedim
3
Uyumak istiyorum tek bir gece yurdunda
Eşiğine baş koyup o gecenin koynunda
4
“Aşkınla yan ki bizden derdine deva olsun”
Ne dedin de uymadık istersen cefa olsun
5
Madem gönül olmadı mahrem visale gizem
Aşk ıstırabtır Selim katlanmak gerek bizden

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

256

-223- GAZEL
1
Bir gece ki yurdunda periye can vereyim
Feryadımı it yesin gerek varsa nefesim
2
Her ne kadar hediye layık değilse canım
Onun ıstırabını konuk etmek muradım
3
Etkilensin istemem gönlümün yarasından
Onun için saklarım akından karasından
4
Lale gibi gizlesem gönül dağı gizimi
Gözyaşlarım buluyor çöllerdeki izimi
5
Yarab ecelden evvel gönül muradımı ver
Baş koyup eşiğinde ecel uykuya değer
6
Evvelce sabrım vardı ruhum teskin olurdu
Artık ayran kabardı ıstırab can doyurdu
7
“Selim aşkın yolunu gözyaşınla yıka!” de
Emrin başım üstüne neler olmaz iste de

MUSTAFA ÖZER

257

-224- GAZEL
1
Bir güzelin didarı aşk ile yok olmak
İsteğim bir haldir ki gökyüzünde ok olmak
2
Bir ay yüzlüde yanak tecelligahtı
Yarab ben yan bakamam gözüm ona çerağdı
3
Yüzüne bakmayınca dedi “yüzüm tecelli”
“Ediyorsa gözüne” bu sana yetmedi mi
4
Ayak öpmek binasip devleti saklıyorsun
Eşiğinde dermanım toz olsam da dostunum
5
Ey leylanın özdeşi tamam et bir kadehle
Mecnun gibi dağ bayır sahralara sefere
6
Sana dost olmak muhal hep hasretle beklerken
El gibi uzak uzak hasedin körüklerken

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

258

7
Huysuz gönül bilmiyor ne yaparsa ne eder
Ne evde huzur bulur ne rahat olur sefer
8
Halk görmesin diyedir gizli göresim gelir
Canım sendeyken gülüm “ben” içine gizlenir
9
Gece “köpek ayağı diken çıkar onu kirpikle”
Sehere dek yaşarsam gözüm yalnız köpekte
10
Selim değildir korkak belalar yağsa başa
Kan döken gözün ile reva mıdır boğuşa

MUSTAFA ÖZER

259

Mevlana Abdurrahman Câmî’nin gazelini tahmis (beşleme)

-225a- GAZEL
1
Ne kadar daha zerre gün yüzüne hasrettir
Hasretinle beklemek elbet erdem haslettir
2
Cemalinden uzakta ne vakte dek laleler
Dağ’ını gizleyecek isterler ki bileler
3
Bundan böyle yurdunda
Hem bekçiyim nurunda
4
Visal konuk etmezse
Davet olmaz gönülde
5
Hiç değil itler gibi baş koyup eşiğine
Hizmetine amade gözünün eşliğinde

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

260

-225b- GAZEL
1
Bir diyorsun “sen aşık” değil sokaktan biri
Dünya kaygusu komaz bırakmayıp peşini
2
Bir diyorsun sabırla “senin işin sabırla
İsteğine tedbir et sabır ile sırala
3
Rezil rüsva olmama gönlün göstermez rıza
Akil olsam kızarsın tedbire kılavuza
4
Aşk yolunun seyyahı ıstıraba süngerim
Her yaptığım senindir yok henüz beğendiğin
5
Cefana hayır demem esrarını söylemem
Ne istersin sultanım isteğini bilemem

MUSTAFA ÖZER

261

-225c- GAZEL
1
Yarabbi kaderime rızam sonsuz emrine
Mutluluğu kim sevmez tahtına hayır diye
2
Nusretin olmasaydı bunca mülk olur muydu
Zaferleri tebriken aşkın oturur muydu
3
Şükür emir buyurdun güne baya duyurdun
Fırsatlar çeşme gibi bizi aşka doyurdun
4
Bu aşığa öyle bir devlet ver ki gencinden
Halkına hizmet ede aşkının görevinden
5
Bir gün zamanın şahı Süleymana varayım
Melameti tartarak marifetler sarayım

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

262

-225d- GAZEL
1
Aşk yolunun gözcüsü gözyaşı kanlı pınar
Çene kuyusu aşkı içimde daim yanar
2
Her gece hasretine Yarab! Yarab feryadı
Cihana deprem oldu ay güneşin bünyadı
3
Ey ay yüzlü güzelim senin yüzünden uzak
Yıldızlar gibi döktüm gözyaşı hıçkırarak
4
Senin nezaketinden doğa nazikanedir
Üzülmenden korkarım bekçin hazikanedir
5
Gece sehere kadar mahallin çevresinde
Ay gibi güneş diye gönül çerçevesinde

MUSTAFA ÖZER

263

-225e- GAZEL
1
Mecnun gibi yurdunda aşkıyla aşk yolunda
Rüsva olup millete bahtiyar olmak var ya
2
Benim gibi gurbette garip garip oturmak
Bir mihnet köşesinde gönlüne uzak durmak
3
Ey boyu mevzun servi sen benim sevgilimsin
Selim kanlı katilin değil elbet bilirsin
4
Önceleri sayemde görürlerdi yüzünü
Şimdi hüzün bendedir seller aldı gözümü
5
Cami mihmandır tutar ya da çırak gönderir
Seni görmek isterse üstüne para verir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

264

-226- GAZEL
1
Anınca birisini başladım ağlamağa
Gözüm kıvama erdi yansa da hicranına
2
Safran zarfında mektup sevgiliden gelmişti
Öyle baktım ki gözüm hem sarılık olmuştu
3
Visal günü yüzüne bakmaktandı gözüne
Kendinden utanmıştı perde indi önüne
4
Köpeği ciğer için gönlümle kan davası
Gözüm kefil oldu da geldi barış havası
5
Sanemin sitemi kor bütün elleri kana
Gülün dikeni diye misal gör anlayana
6
Gönlünü onlar yaktı onlar güzel sevdalı
Ay yüzlerin ardınca gözüm bir bir dolaştı
7
Ey Selim o huriye bakmak için gözümüz
Gönüle gözlük oldu ona döndü özümüz

MUSTAFA ÖZER

265

-227- GAZEL
1
Rakib görsün istemem ben de gizli bakarım
İstesem de temaşa engeller onu sabrım
2
Gül yüzünün gizinden cemalini çıkarsa
Çadırda ve sokakta güzel olur temaşa
3
Başım kovma eşikten bu baş adaktır sana
Aşk yolunun tozunda daim kaimdir ona
4
Kanlı kılıçta yansıt Gülgün yüzün resmini
Hicranda sarı safran renge bakan cismimi
5
Çene çukurundan bir hırsız gibi geçerken
Mahpus olmak isterim hattına tecavüzden
6
Fettan kaşı çatılsa zülfüne eş olarak
“Lâ”dan geçip “illallah” vecd içinde inşallah
7
Selim sen peri yüze nasıl nail olacak
Nasıl dayanacaksın visaline vararak

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

266

-228- GAZEL
1
Gümüş tenli güzele baktıkça ölüyorum
Yüzüne layık değil kötü nazar diyorum
2
Bir başkası olmasın benim gibi eriyen
Hasede duçar olup her şeyi hep eriten
Bu yüzden ben ön cepheyim aynalara girmeden
3
Hicran gecesinde ben divane düşünürüm
Visal günü gizliden peri yüzü görürüm
4
Elbiseler çatım çatım çatlatır bu gönlümü
Gömleğin arasından görseydim ya gülünü
5
Gözümü endamından zülfünden ayıramam
Sümbül reyhan ve selvi yasemine bakamam
6
Selim kanaat zafer getirir yari sana
Ay yüzlüyle mecliste muhayyel otursana

MUSTAFA ÖZER

267

-229- GAZEL
1
Bir gün senin yurdunu ansızın terk edersem
Aşk etti şaşkın garip kınama fark edersen
2
Kendimi yitirmişim kınasan da aldırmam
Dudağım ayağında onu ordan kaldırmam
3
O salına salına yürürkenki dilberin
Hangi aşkın yolunda gittiğini bilmenin
Gam dağı kahkahası içindeyim gülmenin
4
Güya ki nazarından çekinirim sihrinden
Allah’ı zikrederek ödülü sipihrinden
5
Ben kanlı gözyaşımda yüzmekteyim çaresiz
Bir saman çöpü gibi iradem ifadesiz
6
Ey Selim belki onu mahmur iken görürüm
Dudağından öperim nasipse güldürürüm

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

268

-230- GAZEL
1
Kimseler benim gibi fakir garip düşmesin
Binasip ömre sahip olmaya didişmesin
2
Firak öldürebilse gözyaşımla ağıtta
Düşman zulmüne kalmak rakip küfrüne ya da
3
Deva için sorarken kendisi yaralandı
Halimin acısından tabip beni anladı
4
Ey kafir hiç saklama zülfünü hem yüzünü
Haça puta düşürtme karartma gündüzümü
5
Ey vefa cennetinde gülüşün yansıması
Selimin aşk şiiri alemde yankılandı

MUSTAFA ÖZER

269

-231- GAZEL
1
Ardıç selut şimşirdir boyuna misal şiir
Ay gibi güzel yüzün Yaradan’a vergidir
2
Kaplarının altında zalim sihirli gözün
Sabır komadı bende gizli isteği zulüm
3
Hicranınla ah ettim dün gece gönülden ah
Yandı mecnun türbesi ferhadın sinni gümrah
4
Ne yazık ki kalbini gözyaşım tetiklemez
Ah ü figan feryadım gönlünü etkilemez
5
Ölüm geride kursa bir kıvılcım bir ateş
Kalbimi talan eder yakar mezar yanar taş
6
Dün ardınca koşarken köpeğin sevindi gör
Bana durarak baktı olmadı aşka nankör
7
Gökyüzü Selimînin ıstıraptan ahını
Feryadını duydu da çöktü kaldıramadı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

270

-232- GAZEL
1
Her yaşayan yaralı senin izni taşır
Kanlı yolun dilberi gizler sana ulaşır
2
Beni nereye kadar vaslına mahrem kılıp
Hem mahrum edeceksin hem vefasız bırakıp
3
Bundan böyle yurduna mecnun gibi gelirim
Aşkımı can-ü dilden feryad figan ederim
4
Şehirde sokak Pazar ünlemekle rüsvayım
Aşkını taşımakta senden daha ustayım
5
Şehrin sokakları hep ahü feryadla doldu
İnsanlar kaçıştılar iki yaka dar oldu
6
Dün hep yurdumdaydım naz ile örtünmüştüm
Yüzüne yasak ne yazık aşıka verir hüzün
7
Ey Selimi gül yanaktan fidan boydan ayrıyım
Gözüme gül gülistan diken olur firakın

MUSTAFA ÖZER

271

-233- GAZEL
1
Hattın ve ben birleşip gönül yağma edecek
Birleşikliği süren herkes yardım edecek
2
Tebessümle iki dudak hokka ağzını açsa
İnci yakut genciyle etrafa neşe saçsa
3
Kevser zemzem olurdu kuyu dibine mahpus
Dudağını görseler tatsalar bana mahsus
4
Gönlüm visale sürgün hicrana üzgün değil
İkisi birlik olmaz bu yüzden ölgün değil
5
Selimî müştekisin derdine gamlarına
Ezeli dostunu bil getirme sakın gına

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

272

-234- GAZEL
1
Ne gün bitecek acı sabr-ü karar kalmadı
Yaralı sineme hiç el koyan bulunmadı
2
Nasıl bir haldir o ki yürümez eder beni
Önüne davet etse tutku basar bedeni
3
Onun ayağı nazik yüzümüz kıldan diken
Nasıl sürerim yüzü ayağına batar iken
4
Bende talih ne gezer it ayağı yastıktır
Derin uykularıma hayallerim tanıktır
5
Ey Selimi kadehim cemalinden olursa
Kevser Tuba istemem cennet içimde olsa

MUSTAFA ÖZER

273

-235- GAZEL
1
Aşkımı bilmesinler diye gelmem yurduna
Gözlerim kan çukuru düştüm gam bulutuna
2
Diyorsun “ulu orta gelme benim yanıma”
Yüzünü gönlüme men etsen de uymam ona
3
Başımı köpeğe at mecnun gibi sarhoşa
Ya da aşk ordusunda dönmeyeyim serdara
4
Gönlümün hayalinde canım geldi yurduna
Mihnette can verdim gelmem gayrı oraya
5
Selim senin yurduna it gibi geliyorsa
Onu kınamak olmaz adam olamaz yoksa

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

274

-236- GAZEL
1
Zülfün gecedir daim yüzün gün güneş oldu
Adil yaratmış seni güneşin gözün oldu
2
Misk kokulu zülfündür ben üstüne dökülür
Yüzün fakına dane cim’in kalbinde olur
3
Şahin gibi her yerde avlanacak gözlerin
Kaşından dersler almış ahu gibi gözdenin
4
Güvercinde korku yok anka ok olsa bile
Sevincinde uçar o konacaksa tazimle
5
O güzelin gözleri kuşları hep anladı
Diyor ki “aşk uğruna gelip teslim olmanı”

MUSTAFA ÖZER

275

-237- GAZEL
1
Taze gül servi boylum ne desem hicran için
Senin yurdundan uzak kalmakla giryan için
2
Kurtar beni kendimden zülfüne kurban eyle
Riyam yok kasemimde yoluna kervan eyle
3
“Hicranda ıstıraplar çekiyorsun söyle” mi
Varsay ki oldum deli böyle olan söyler mi
4
Gönlümüz deva umar öldür ki kurtulalım
Gam ve kederden başka hiçbir şey ummayalım
5
Çeke çeke otuz yıl ıstırabım birikti
Kadeh dudağa hasret özlem şarap testisi
6
Selimi sevgiliden sakın şikayet etme
İhsan eder öldürür köleysen öne gitme

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

276

-238- GAZEL
1
Aranıp durmak keyfî sanki benim içindir
Oysa zerrenin seyri her yerde sevgisidir
2
Kaşının takı hilal mecal bırakmaz hayal
Yenilik açtı cemal “Allahüekber” celal
3
Ay gibisin sevgilim misk kokan siyah zülfün
Aç dök yanağa saçı belaya sargın gülü
4
Ay gibi parlak sevgilim görüntüye aldanma
Aynaya bakma nolur cemalde tevhit ona
5
Sineme dökülen yaş ağyar yıkansın diye
Silerek içimizden sen tek kalasın diye
6
Gövde yandı gamınla aleve döndüm canım
Kıvrım kıvrım bu kıllar alev gibi kıvılcım
7
Selimi ne zamana dek melamet yağacaktır
Bu bitkin gövde tunç mu demir ya da dağ mıdır

MUSTAFA ÖZER

277

-239- GAZEL
1
Onun ay gibi yüzüne güneş demeden önce
Kindar zülfüne örtün demeyelim o gence
2
O güzelin sorusu zülfüne değinince
Cevabım hep mesturdur yüzünün gereğince
3
O tatlı lal dudaklar mısır şekeri ayıplar
Ki ballanmış yakut dudak gibi tatlılar
4
Dedim ki “Ya terk eder ya rakibe rıza ver”
Ben bu söze ne derim bu cevap beni gerer
5
Aşk içinde adını yad ederken hacilim
Senin köpeğine ben hitap eden asilim
6
Ne cefamız var bizim sevgi dilenmek için
Sen sor yüzüne desin ne zaman nerde niçin
7
Selimi ayıkken samit meğer mahmur olunca
Dili çözülüyormuş yare destur bulunca

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

278

-240- GAZEL
1
Ay yüzlüm ata binmiş pırıl pırıl parlıyor
Zülfü çözük lâl besim hicranı ağırlıyor
2
Hem rah vefa uyanık dil yanak ay reyhan hatt
Endamında güzellik zarif zalim bir hayat
3
Hele başındaki taç pırıl pırıl altından
Süheyl ve Zühre parlar muradının altından
4
Kaş yaydır amber saçı yanağı gül kokardı
Dudağında sihri var gözü fettan bakardı
Hat ve ben başa bela güzelliği yakardı
5
Bu güzellik önünde ne sabır ne akıl var
Öne atıldı gönül yoluna bir can sunar
6
O kadar hafif zarif çeviktir o süvari
Nasıl anlatsam onu lütfü bol hem su-varî
7
Mesih gibi can veren Yusuf olup yüzünden
Bir şifre bir edadır kıskanmayan ilgiden
8
O sakladı hatt’ına acı bir hürmet eda
Rakipleri atlattı sunarak gizli vefa
9
Senin yüzünde dinen Selimî gülmez yazık
Hicranı avarelik hakir dertli ve aşık

MUSTAFA ÖZER

279

-241- GAZEL
1
Servi boylu güzelin dudağında terennüm
İçimde yandı davud gamzeme de bu gönlüm
2
Sesi yanık yaktı hep canını ve gönlünü
Ağzında dil ateşi yanık eyler türküyü
3
(Nevai) besteleri (acem) (hicaz)ı yaktı
(Meyan)dan doğruca (rast) (uşşak)a gelip çattı
4
Parmağındaki mızrap tek temrenli harp oku
Yay ve oktan yüreğim parça parça olmuştu
5
Ey Selim aşk yüzünden için için dil kanda
Lutfet bu gizli sırrı kendine bile açma

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

280

-242- GAZEL
1
Gözü yaşlı mecnunum subaşına oturdum
Yad ederim gönülden o dilber servi boylum
2
Ceyhun’un kıyısında çadırım bir damla su
Başım önümde mihnet mahrumiyet bir pusu
3
Bela bulutu gölgem cansız gövdeye sunak
Onu da saldım çöle dert elem keder konak
4
Varlığı çalan kılıç âlemden kesti beni
Kasırga gibi çöle dalan hevesti belki
5
Dünya zevkine ilgi hani benden istenir
Aşka sabır beklerler zevk ve sabır nerdedir
6
Hicranla ömür geçmez şükür ıstırabın var
Aşk yolunun satrancı ölümü kolay kılar
7
Herkesin bir muradı iki cihan kazanmak
Selimî ise ümidli nihanı bir kez anmak

MUSTAFA ÖZER

281

-243- GAZEL
1
İki yanak ay güneş zülfü kakül bir sümbül
Zülfü kakül perişan ay güneşe bu ödül
2
Bu fettan kaşlar mıdır putperestler mihrabı
Ya da sevgi meşki mi yeni ayın hilali
3
Cenk eden güzeller mi sevgilinin gözleri
Dinsiz kafirler midir yağmalayan bizleri
4
Bu sevgi vefa mıdır yoksa halka can affı
Bir köleye ferman mı bir niyazı gazab mı
5
Aşk her yeri yakıyor mecnun dirildi mi ki
Selim mi figan eder Ferhat feryadı gibi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

282

-244- GAZEL
1
Ay yüzlüm gözler senin cemalinde kamaşır
Naçar aşıkın gönlü ateşlerle atışır
2
Amber saçların toplar gül yanak üzerinde
Yükler belayı meyi canımın gözlerine
3
Naz ve itab ile pak alnını kırıştırır
Gamze bade öğrenir kaş cefa karıştırır
4
Hicran kesen kılıç gönlümü parçaladı
Okun onarmaz onu dikerek parçaları
5
Ey Selimî köpekten hiç de ayrılmıyorsun
Seni böyle bildiler hale darılmıyorsun

MUSTAFA ÖZER

283

-245- GAZEL
1
Aşkın elemlerinde can vermek kolay gibi
Senle gelen elemler gönülden onay gibi
2
Geceki hayaline mahcub dilin tutulur
Söyleyemez zülfüne ıstıraba tutunur
3
Şuh gözün işve sarhoş ben ise içe derim
Ayrılık ıstırabı anlamsız hiçe derim
4
Yüzün gürünce gönül kendisinden geçiyor
Gönlümün hallerini anlatmadan uçuyor
5
O sanemin zülfüne bağlandı kaldı gönül
Ne din ü iman mezhep terk etti saldı gönül
6
Nerede eşref saat yâre sırlar sunayım
Bir güzelle diz dize uzun uzun sorayım
7
Ey saba Selimîden haber götür ona de
“Aşk eleminden hasta halini dil anlatmaz”

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

284

-246- GAZEL
1
Ay kadar parlak yüzlüm ne kadar daha cefa
Ne vakte kadar dosta düşmana yakın vefa
2
Sonunda derde deva olacaksan fakire
Yoksa salma derde ki düşer ince fikire
3
Kerem et taraf olma ne zulme ne cefaya
Ayıp olur muydu hiç muzdaribe vefaya
4
O rakibin önünde beni kovma sakın ha
İyilere hep kinsiz riyasız olasın ha
5
Aşk ıstırabını hep hançerinle çıkarma
Aşık ile maşuku birbirinden ayırma
6
Zülfünü benzettiysem bühtan nâfe miskine
Bu hatama tövbeler tövbeler ki misliyle
7
“Ne zaman diye diye” merhaba diyemedi
Gönlüne canına da Selimî veda etti

MUSTAFA ÖZER

285

-247- GAZEL
1
Güzelliğin sıcağı etkilediyse teni
Böylece aşka borcun öde kefaretini
2
Bir yüzünü görelim aylar yıllar oldu da
Günahkar gün görmedi hüsnü ziynet burada
3
Perdeni aç ki Zühre güneş bayrama gelsin
Müjdeler versin etsin tebrik hayrına gelsin
4
Huzurla rahatımı sen bozdun kararımı
Şimdi sabır tükendi yağmayı durdurmalı
5
Selimînin diline güzellikler geldi mi
Onun kara gözüne can verir dileneni

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

286

-248- GAZEL
1
Visalini temenni haddimi aşmak olur
Ey gümüş tenli hilal nankör yaşamak olur
2
Ümide sarılırım son günde eteğine
Bir toz gibi sabırla hicranın isteğine
3
Mahşeri bir toz gibi sürme yapıp gözüme
Aşkımın temizliği güç verir içimize
4
Mecnun gibi mahşerde kefeni lime lime
Uyanacağım kabre yara sarılı halde
5
Ne güzeldir yok yurdu şeb-i hicran ardılı
Gece mihnete çıkar yok yurdunun yok aslı
6
Neylersin sana mecbur Selimî sultan odur
İsterse ölürüm de yaşarsam sultan olur

MUSTAFA ÖZER

287

-249- GAZEL
1
Zülfün yüzünden aşık perişan olduk burda
Saç teline döndüm bak insaf et şurda durda
2
Zülfün yüzünden aşık olduk perişan burda
Saç teline döndüm bak insaf et surda durma
3
Hicranla divaneyim hilalle al canımı
Cinnet ile çatmadan kaşının o hıncını
4
Hicran gecelerini siyah zülfün tarıyor
Visaline kefaret gördüğünü saklıyor
5
Ey Selimî gecede ay yüzlüyü üzmüşsün
Canını ver de kurtul mahcup olma gel bugün

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

288

-250- GAZEL
1
Bana tanış olanlar hep cilveli yar bulmuş
Hepsi de muzdarip gönlünü duyar olmuş
2
Felek beni ezerse dört ayağı altında
En çok toprağa karar toprak dostun katında
3
Ey peri nazın ile beni öldürüp durma
İyilerin şerrinin gölgesinde oturma
4
Ağniyası avamı vefa görüyor sende
Cevr ü cefan yalnızca neden benim gözümde
5
Masumum başım saklı yakama yapışan var
Ayaklarım etekle dertlere karışan var
6
Bayrağım yoktur amma gam çerisi sultanı
Ahımın gulgulesi sallandırır sancağı
7
Selim el etek çekmiş ay parlağı yüzünden
Ne servi boy ne hicran onun aşkı hüzünden

MUSTAFA ÖZER

289

-251- GAZEL
1
Hiç değil bazı bazı vefa göster güzelim
Ya da görmemiş gibi yaşlanmadan gözlerin
2
Bakışın sana özge yabana bakma sakın
Bana bakarken dahi gözünü kıskanırım
3
Sana niyaz etti can ona mürşid buyurdu
Yoluna toprak olmak ecelimi duyurdu
4
Ayrılık gecesi ah iblise yakın gümrah
Oysa yapa yalnızım bir ben bir mum ve günah
5
Aşk yüzünden girilmez şerrin tanık yurduna
Şayet günah istersen aşkına sarılma ha

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

290

-252- GAZEL
1
Yardan uzak yaralı hasret narına yanmış
Beni yaktığı halde kimse ibret almamış
2
Süpürge olsa kirpik eşiğini süpürsem
Yolum dikenle dolu hicran ateşi sinem
3
Eğer düşmanlar bilse ağlarlar ahvalime
Istırabı saklarım söylemem hiç kimseye
4
Ey sam hicranla yanan toprağımı tozutsan
Hiçlik yurdunda bulup eteğine sarılsam
5
Ölünce mezarımda dua tekbir yerine
Yer verir dillerinde vefakarlık dersine
6
Aşk derdi helak etti azap gibi bitmiyor
Yarab emanetini al ki can çekilmiyor
7
Selimî üssü hayret neler gösterdi şeffaf
Bir kere de avcumda olsaydı sine-i saf

MUSTAFA ÖZER

291

-253- GAZEL
1
Sofu yarim vefadan öyle korur ruhumu
Cin bile giremezken hem kaçırır uykumu
2
Visalinle geçerim sevinç ile kendimden
Kalmasına kıyamam gözyaşımın yüzünden
3
Sultan sevmez fakiri ben de istemem yardan
Almasın iltifatı geçtim itibarından
4
Birçok dilber istese ben istemem onları
Ben ele bakmaz iken ayıplarım ağyarı
5
Başımdaki belalar her biri bir pusudur
Ne yöne gitsem bilmem ıstırab hususudur
6
Bana matem tutan o giyinip karaları
Üzerimde uzanan mezar sayebanları
7
Selim hicranın ile yerlere yeksan oldu
Ay yüzlü bir kez bile “fevtim” sormadan öldü

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

292

-254- GAZEL
1
Ay yüzlü dilber baksan ansızın bir kez bana
Bir dünya bağışlarsın az kalır asumana
2
Ey güzeller sultanı dudağından ayrıldık
Her yer acıyor sanki gözümden kan akıttık
3
Yanan yüreğim dertten merhem yaptı tımara
Acıların dinmesi merhamet oldu bana
4
Görmek için can attım yetin verdiğim canla
Zalim kafir ne verdin daha ne denir sana
5
Sinemi siyah zülfün ne zaman dağlayacak
Atını sürüp üste öfkeden ağlayacak
6
Ay yüzünü göster zülfüne müstakim ol
Zindana atma beni güneş gibi hakim ol

MUSTAFA ÖZER

293

7
Arkadaş ne söylersin mecnuna dair masal
Benimki yetti bana gerisi çölde kumsal
8
Önümde etek saçar geçersin başın döner
Gözyaşım gönül ahı akma seni bilirler
9
Dertten kurtulmak ayrı mihneti başka dünya
Bela yağar durmadan ahir zamanda güya
10
Zülfüne bend etse de kaküle sarılsa da
Gönül heyecandadır dertlere karılsa da
11
Aşikar görsem n’ola nâsib olan o tahtı
Tercihim ince bakış gizlice çıkan bahtı
12
Selimi ecel gelse toptan versen kurtulsan
Mihnette can ipotek halas yok mu onlardan

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

294

-255- GAZEL
1
Yar yoluna koyduğum başım toprak olunca
Rüzgar eser bırakmaz benden nişan bulunca
2
Dedim “dudağına yakın ben can noktası mı”
“Şekere sinek konmaz” deyip kestirip attı
3
Canan endamı ezdi bir gölge gibi gamda
“Bir yere gitme” dedi “kapımın toprağında”
4
Sarraf gösterdi hüner methine güldü güzel
“Benim incim güzeldir” kahkaha şuha özel
5
“Selimî gibi aşık” “olamaz içli hem de”
Aşk olsun hem iyisin aydan güzelsin hem de

MUSTAFA ÖZER

295

-256- GAZEL
1
Gönlümü kime açsam gönlü bana acıdı
Şifa diyen tabibse tuttu kendi nabzını
2
Bir ay oldu sevgilim görmeyeli yüzünü
Aylık anlattım derdi kederlendi ki zülfü
3
Can bacası inledi ney gibi feryad figan
Örnek alınca canlar eridi ağlamaktan
4
Bilmem ki dertten midir bedbaht olduğumdan mı
Safa gülistanında diken olduğundan mı
5
Laleye benzer dudak zihninde geziyorsa
Ölsem de gam yemem bu şiir yadigarsa

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

296

-257- GAZEL
1
Seni hatırlatanlar gözyaşıma geliyor
Aşıkâne edayla şiir olup damlıyor
2
Hep aşkının yolunda koştum durdum Mecnunla
Mecnunun oyununda unutuldum sonunda
3
Köpeklerin patisi öpülmeyi hak etti
Kusurumuz olduysa ne ettiyse aşk etti
4
Aşkın sırrıyla ölen şehit olmaz mı canım
Keşke onun kabrine yanan bir mum olayım
5
İtibarım olsaydı şarkın güneş taşırdı
Bazen da saba olup şarka doğru taşardı
6
“Sana buse bayrama” dedin ben erteledim
Bir sonraki bayrama ümid edip bekledim
7
Selimin kendinden ve yârinden yok ümidi
Na muratlık duygusu aklına yeni geldi

MUSTAFA ÖZER

297

-258- GAZEL
1
Ey endamına servim güzel yüzlüm dediğim
Hoş sevimli hattını bahçem gibi sevdiğim
2
Aşkınla taşısınlar mezarımın köşküne
Yolunun gül tozunu serpsin ıtır aşkına
3
Aşkınla tenim canım eridi cılız kaldı hoş
Ecel görmeden geçer hicran gecesi nahoş
4
Yurduna izin versen gelip ikamet etsem
Rıdvan’a tercihimdir hep seni senden görsem
5
Sükût incisi güzel fakat aşk söyletiyor
Ateşten sayıklarım uşşak tanık biliyor
6
Seliminin ebyatı dudağına şiirdir
Benim inci sözleri kulağına iliştir

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

298

-259- GAZEL
1
Gam oku sinemizi ne zamana dek döver
Bu yaslı gönül tahkir edilip aşkı siner
2
Uğruna can verdiğim bela bize yakındır
“Kal-ü bela”dan beri sevgiliye akındır
3
Hamdolsun sevgilimiz zülfünden uğur taşar
İmanımız bu yüzden dinine mağrur yaşar
4
Onun eşiği yastık hiç olmadı yaşarken
Mezarım imar etsin aşktan koku taşırken
5
Ey güneş kıskanma gece ayla sohbeti
Sevgilimle şenlendi zamanın muhabbeti
6
Ay gibi parlak Pervin yüzünü açtın bana
Gözüm hafızan oldu hafızam yanağında
7
Selimî ben yâr ile söyleşirken can verir
Yârin takdiri benle aşkıyla yanar erir

MUSTAFA ÖZER

299

-260- GAZEL
1
Ay yüzlüm gelirsin de göremezsin diyedir
Gözüm döndü kanlandı gelinciklik böyledir
2
Firakına öldüm de bir kez olsun sormadın
“Devletime duadan hiç de geri kalmadın”
3
“Benim kapımı süpür devlete kanaat et”
Emrin başım üstüne yeter ki sen vaat et
4
Ayrılık aklım aldı ne ben ne sen ne de sır
Korkarım deprem hazır sürer belki bir asır
5
Geceleri zülfünden bu gönül neler çeker
Sabahları uyuma bu gönül şimşek çakar
6
Gözyaşım toprağını çamur etti huzura
Samanî yüzüm uymaz sarayı duvarına
7
Selimî bilge ve arif gözüm sırra vâkıftır
Gizli aşkın feryadı aşkına muvafıktır

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

300

-261- GAZEL
1
İnsanlar korkar oldu başıma gelenlerden
Dost olmuyor hiçbiri halime gülenlerden
Bela kokusu alır çıkar sevdası güden
2
Mecnun yara yakısı buna merhem olmalı
Her ne kadar kan yutsa aşkımız arı balı
3
Mahşerde mezarımdan önce ben kalkacağım
Ayağına kapanıp vefamı sunacağım
4
Ey bahtım aşk ahımdan ok attım yaraladım
Hicran gecesinde de sen bana az yapmadın
5
Selimî aşk yüzünden kan içerken o peri
“Aşk sana haram olsun” “müştekiysen” ürperdi

MUSTAFA ÖZER

301

-262- GAZEL
1
Yan gözle olsun bari bakmıyorsun küs müsün
Aşkına “terk” diyorsan olmazı düşünürsün
2
Beni görünce neşen kaçmış gibi durursun
Gülden güzel sevgili gül açıl dünya dursun
3
Yanağının çemberi hatt-ı jengari çimen
Mânî’nin 15 kaleminden yoksa ferman mı Çin’den
4
Aman Yarabbi bu ne hüsn-ü hat bu mudur ben
Uşşakın baş belası ıstırab sam yelinden
5
Atının nalı ile sîneciğim dağladım
Dağım hilal olunca yandığıma ağladım
6
Ey gözyaşım yüzüme allık olmaktan sakın
Zira ki sevgilinin köpeği durmaz sakin
7
Sevdamdan geç diye sen Selimî öldürüyor
Böyle hayaller kurma ağyarı göldürüyor

15 Mânî: Meşhur hattat

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

302

-263- GAZEL
1
Canım çıkmıyor canım kimi bekler ki uymaz
Istırab kan etti hep bilirim gözü doymaz
2
Zülfü siyahın ahı göğe çıkardı gamla
Kederle heder oldu günlerim damla damla
3
Ben ki gizli bu dertten ölür kabre gelirim
“Kimin bu mezar” derse kalkar ben dirilirim
4
Ben ki gizli bu dertten ölürsem kabre gelip
“Kimin bu mezar” derse ben kalkar dirilirim
5
Ey canım bir kez sormaz aramazsın yurdunda
Zulüm ıstırab keder eyvallah varım sor da
6
Saba rüzgarında o Selim’i tanımaz mı
Sevgiliyi koklayıp baharı anlamaz mı

MUSTAFA ÖZER

303

-264- GAZEL
1
Ey şuh gel de gör evde gamla oturan Mecnun
Nasıldır görmelisin bir akilane durum
2
Peri yanaklı hurim senin gibi vefakar
Aklımı aldı benden ikna oldu cefadar
3
Senle ben oturuyoruz kana batmış ahvalde
Gönül memnun hazdadır kahraman ne minvalde
4
Kapında köpek hısım olur bendenize ya
Anlamasınlar diye yaban duruyorum ya
5
Selimî “pervaneden aşk öğren” dedim amma
Bilmiyorsun ne kadar olduğumu dilemma

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

304

-265- GAZEL
1
Ey sinesi sim gibi beyaz sevgili gitme
Beni gözyaşı gibi gözden dışa düşürme
2
Şu gözyaşımıza ah merhametsiz ol da geç
Diyen kim ki geçersin sana yakışmadı hiç
3
Ey rüzgar “zülfü siyah perişandır” demişsin
Aşık kendine yeter derdi sen istemişsin
4
Yanağın aya benzer desem bile nafile
Aylarca ay böyle hep aynı kalmaz haleyle
5
Nazınla dün öldürdün bugün itabın niye
Sen de dün şöyleydin ya bugünse niye böyle
6
Sen alları giyersen ciğerim ala boyar
Senin yüzünden kanlar içinde içim yanar
7
Ey Selimî sevgili senden cefa saklamaz
Senin gibi muteber aşık cihana gelmez

MUSTAFA ÖZER

305

-266- GAZEL
1
O ay yüzlü dilberin dudağı cana deva
Ona kim hicap etmez lütfü edeple haya
2
O dudaktan bir buse alsam kaybolmaz aklım
Lakin harika söze takılır kalır aklım
3
Güzel yanağa Süheyl yıldızına zühreye
Güneş mi desem ay mı şaştım kaldım yüzünde
4
Onun libası ipek diba olmasın öyle
Canımın perdesini patron yapın gömleğe
5
Selim onun yanağı zülfüyle şeref aldı
O geceye müreccah subh-ı ezeli çaldı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

306

-267- GAZEL
1
Gönlüme ok gelmiyor kaşı bana kin tutmuş
Gamdan azade sanıp adımızı unutmuş
2
Dün gece gönül yitti saçı yolu yürürken
Belini hatırladım kaybettim görünürken
3
Ağız açıp demeden deneceği düşünmek
İnsana ölüm gelir onu sözle düşünmek
4
Ey benim çevik binen sevgilim ava gider
Ey kanlı gözyaşım sen tutma burda dizginler
5
Ey gönül feryadımdan sıkıldı köpek bile
Ah onun eşiğinde feryat figan nafile
6
Dilde destan o Mecnun ıstırabı acıyı
Gelsin benden öğrensin zalimi duacıyı
7
Selim’in feryadını duyar bağrı yanıklar
Gözyaşında kan görüp ağıta başlamışlar

MUSTAFA ÖZER

307

-268- GAZEL
1
Zülfünün tellerine tek tek canım bağlıdır
Yine ayırdı felek yürek ondan dağlıdır
2
Onun ay kadar parlak güzel yüzünden böyle
Ayrı kalacağına gamdan olsa azade
3
Ey seher yeli onun zülfünü karıştır da
Beni hatırlasın ki o çok unutkandır da
4
O ay yüzlüye şimdi gidemeyiz ey saba
Oysa senle taşınır saçından bir rayiha
5
Başım onun dizinde itiraf-ı aşkımı
Yad ettikçe dövünüp tutuyorum başımı
6
Benim gönlümde dert var onun gönlü hoş mudur
Yanına birini hiç düşünmem ki düş müdür
7
Ey Selimî ayrılık seni öldürse reva
Saçının halkasına ters düştün büyük hata

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

308

-269- GAZEL
1
Onun güzel yüzünden ayrı kalan şarap da
Bağrı kan oldu lal’den ayrı kalan dudakta
2
Şafağın kızılından kendini göğe çeken
Hilal kaşına sücûd etmekten kan çökeren
3
Perişan zülfü rahat keşke o saç ben olsam
Huzura ermek için o saçı nerde bulsam
4
Ey gönül hatt her zaman güzel yüzünü örter
Perişan olmaz zülüf temiz alnından öper
5
Canan meclise gelmiş visal sayılır bize
Onu görmek içinse gerek var mı dönmeye
6
Madem her yol yurduna dosdoğru gidiyorsa
Gülistan sayılır dağ bayır gidiliyorsa
7
Selimî safa işret saltanatı istemez
Çünkü melamet taşı kırdı hicaba gelmez

MUSTAFA ÖZER

309

-270- GAZEL
1
Yar saçının gecesi kapatır gündüzleri
Işıktan öne geçen yar saçının telleri
2
Saçın vefaya tuzak ah dumanı zülfüne
Avın kader ağın da hepsi tutuk gözüne
3
Sevimlilik divanı hatt’ınla tamam oldu
Güzellik defterine saçın ihtiram oldu
4
Zülfüne asılırdı gönüldaş muradları
Aşıkların arzusu zülfü siyah muradı
5
Hem gece görünürdü hem de vakt-i seherde
Zülfünün vehmi çoktur şüpheden çok ilerde
6
Aşk yurdunda bî aram (avare) olan herkes sonunda
Zülfüne ram olur serserilik önünde
7
Seni serin akşamda loş karanlık içinde
Zülfün gece göründü gündüzü kir içinde
8
Zülfün Selimîyi her gece hicran ıstırab
İçinde kor tutarak muntakim olma Yarab

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

310

-271- GAZEL
1
Ne zaman bitecektir ıstırabın iklimi
Gün yanaklı güzelim yüreğinde ekli mi
2
Aşk ıstırap feryadı yükseliyor her yerde
Felek cefakeş gördü kendini zalimlerle
3
Beni öldürmek için rakibe dudak ısır
Kindar böyle olmalı zalimce ölüm budur
4
Hem güzel hem asilsin hem hoş görür hem adil
Dil muntazır hem acil cihanda yok muadil
5
Yusuf mağrur müstağni güzeli kıldı aziz
O’da çağında güzel çağında yiğit filiz
6
Ey gönül kan oldun da ay yüzlüden geçmedin
Varını ümid kıldın Yarab ümid geçmesin
7
Dedim “lütfet Selimle bir saat birlikte ol
“Bikararla oturmaz” kimse bulur açık yol

MUSTAFA ÖZER

311

-272- GAZEL
1
Ey ay yüzlü güzelim sevincin yakıp yıktı
O şen cilvelerinde şimşekleri yağdırdı
2
Zühd-ü takva tekkesi tek ayık barındırsa
Yollu sarhoş hallerin şaş yoldan çıkarırsa
3
Gönül bir oka mazhar olunca sevinir bak
Ne vakte dek ezecek dert toprağı o ayak
4
O kadar tertemizsin tiril tiril temizsin
Fenadan tenzih şerden uzaksın münezzehsin
Temizliğini ansam sana gıybet gibisin
5
Ey Selim nasıl düştün canan ayrıldı
Kimse senin kadar ümitsizlik duymadı

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

312

-273- GAZEL
1
O sihirbaz nergisin kaşının köşesinde
İşaret verildikçe kan akıyor gönülde
2
Bir gözüm nar ederek bir yandan öldürüyor
Diğer gözün edayla yeni hayat veriyor
3
Lüle lüle saçın var kakülünde bir düğüm
O aşıklar “elveda hayat diyor” gördüğüm
4
Kaşı yetiyor bana ölmem için uğruna
Koluna gerek yoktur kanıma bulamağa
5
Gönül yarası duyar toprağında deva var
Ne merheme hasretim ne de derdim ilaçlar
6
Zülfünü ve yanağı gördükçe hayretteyim
İki Hindu büyüde ay ve güneşe yettim
7
Ey ay yüzlü güzelim niçin Selimî’den de
Yüz çevirdin gönülde toz taşımaz içinde

MUSTAFA ÖZER

313

-274- GAZEL
1
O kadar güzelsin ki gül nesrin haset sana
Önümden geçip durma gözüm ay görsün daha
2
Toprak ayak incitir bu aşığın toprağı
İnsaf edip gitmesen incitmese aşığı
3
Gönlüm ve gözüm senin yüzünde hakkı gördü
“Hakkı gören her gözün önünden gitme” dendi
4
Gözümden kanlı dağlar kanlı damar fışkırır
Gövdem domur domurdu kehkeşanı kıskanır
Ey Ülker yıldızına benzeyen gözyaşımdır
5
İstedim huzurunda rahat müsterih artık
Yokluğa gideceğim “gitme dur” aşkla kaldık
6
Onun huzurundaydı âdem yurdu girişi
O peri “Ey Selimî… gitme dur aşk ateşi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

314

-275- GAZEL
1
Karaduman eşdeşi kakülleri dağıtma
Kara fanus örtülmez gecede ay mumuna
2
O yanak hatt her saat gönül ele geçirir
Sultanlar böyle yapar çok askerle yetinir
3
Böyle sık sık saçları iyi değil dağıtmak
Bir çok aşık barınan yuvalarını yıkmak
4
Gönlüne her an benle dağı vurarak yakma
Ahımın dumanıyla cihanımı karartma
5
Bir bakışına canlar verdiğim göz ucuyla
Yol gösterdi gönlüme gözünün haracıyla
6
Herkes sorar Selim’den “aşkın içinde ölen
Dertli günahsız kimdir” melametle bölünen

MUSTAFA ÖZER

315

-276- GAZEL
1
Şarabın harareti yüzünde güller gibi
Yüzün aydınlığında yanan pervaneler mi
2
Nazından feyyaz olan gözyaşı yüze akmış
“Yarab bu bir güneş mi yıldızları toplamış”
3
Güzelliğe süs için yanak altın eritir
Bu sanatı yalnızca ona Allah öğretir
4
Yüzünü güzellikle dağlamış Yusuf gibi
Aşk pazarında satmış kaderi keşif gibi
5
O güzelin yanağı yanar ateş içinde
Selim geri dur ondan selametin için de

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

316

-277- GAZEL
1
Ey ay yüzlü güzelim aşk ateşinde yaktın
Cisme dair ne varsa özge bir can bıraktın
2
Ölü canlar diyarıdır çevreleyen o diyar
Her tozunda bir aşık her köşede ahı var
3
Aşk yolu berzahında ne kervanlar yanmıştır
Bunun için her konak mateme dayanmıştır
4
Lal gibi dudağının namını duyuyorum
Visalinin hasedi içinde yanıyorum
5
Bilmem ne bulur köpek kurumuş kemik biraz
Gerisi aşktan artan ruhunda diri enkaz
6
Ey Selimî keman kaş sevdasına yaktı ya
Beni hatırlayanı dertte zülfe taktı ya

MUSTAFA ÖZER

317

-278- GAZEL
1
Silahlı pusatlıdır çadırdan çıktığında
Kim bilir sefer kime kim ölmez çığlığında
2
Gül gibi yanakları nazlı ışık içinde
Hicranında goncanın kan karışık biçimde
3
Kaşlarının kavisi gamze oku yönünde
Yolumu kesiyorlar bakmak istesem bile
4
Çatık kaşın tak’ına bakmadan karar verme
Hangi eser nam salmış hangi usta dövmede
5
Aşkından Selimî’ye gözyaşıyla soluk yüz
Bıraksa kafi gelir istediği iki yüz

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

318

-279- GAZEL
1
Saçların arasından yanak bir güneş gibi
Doğarken ay husuftan sevgilinin isteği
2
Yanak üstü dökülmüş mis kokulu zülfüdür
Su çıkan duman bile yanan aşık gönlüdür
3
Başının üzerinde keçeden taç ay gibi
Yanağından utanan buluttan bir yay gibi
4
Güneş nicedir sersem sarsak dolaştı yine
Cananın ayağına varıp ulaştı bile
5
Firak’la gam’a sabır keder için de sevda
Kader çıkınında hep gözyaşı aşka deva
6
Sevgilinin hattıdır kemal divan matlaı
Seçilmiş güldestenin cemal civan matlaı
7
Cihanı gezip duran seher yeli geldi de
Selimî gibi aşık görmedim dediğinde

MUSTAFA ÖZER

319

-280- GAZEL
1
Sevgilim bana baktı yakarışla karışık
Binlerce naz gizlemiş yakarışla barışık
2
Dedim ki “eteğini yoksa ayak mı öpsem”
“Eteğini naz ile akidedir” dediği sen
3
Mahmud’dan kan karışık Ayazın toprağında
Gül renkli gelincikler açar ayaz bağrında
4
Sevgilim gönül verdi def çenk gibi sazlara
O nazik kalbe yazık gönül sunmak sazlara
5
Nazlı nazlı paylayan iki tatlı dudağın
Yüzlerce bedbahtın hep kan pahasıdır aşkın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

320

-281- GAZEL
1
Ey gönül mürşid gönder bî gamdan perişanım
Mahzun olan sineme gamla feryad alayım
2
Gövdem gamdan virane ey can kerem eyle de
Yağan zulüm taşıyla gönül imar eyleye
3
Başım belaya hasret yüz ver cefalar göster
Eski günleri an ki canın vefalar ister
4
Yüzünü görmüyorum amma fikrim hep odur
Ey gam ten beni öldürsen senden de mi kurtulur
5
Bu cefadan kurtaran sevda dağınla ruhu
Ey Şirin’in Ferhad’ı uşşak bekler kokunu

MUSTAFA ÖZER

321

-282- GAZEL
1
O ay gibi güzele derdini söyle de bilsin
Her nasılsa halinden bihabersin bilesin
2
Şu salınan servinin ayağından öpersem
Ne eteği işitsin ne ses duy gömleğinden
3
Sinemi delen oku misafir ettim canda
Bu sebeble karıştı canla tenim bir anda
4
Ey kafir dudak verdin gözün öldürdü beni
Ya hafız ya çenesi düşerse gör halimi
5
Göz ilmez o gecede kirpiklerin gizine
Zülfünün her teline saklanan o gözüne
6
Kefeninin içinde derdim haberdarıdır
Kanlı gözyaşı döken Şirin’in Ferhad’ıdır
7
Selim eğer ki malik olsa gerçekten ölür
Servi boylu güzelle gülistanda ölünür

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

322

-283- GAZEL
1
Cemalinin şevkinde dert makamlı bir evde
Mihnet ve gam içinde otururum hasretle
2
Güzellerin şahısın güzelliğin tahtında
Ayrılığın yükünü ödeyeyim bahtımla
3
Ey gönül ayrılığı neşe sar yarasına
Cihanda yoktur eşi ulaşılmaz sabrına
4
Başım ayaklarına kılıcınla düşerken
Bu murada erer mi eremez mi elinden
5
Aciz fakir dilenci gönlü yara dervişim
Sanki güzellik yurdu şehr-i yarı sevmişim
6
Selimî yanağından uzak yanarsın elbet
Güneş takmak pervane yanarsa yansın elbet

MUSTAFA ÖZER

323

-284- GAZEL
1
Yarin oku madem ki sana vefakar oldu
Sende cefakar olup ağırla kanla oku
2
Ey Şirin’in şamına eren gönül sultanı
Ara sıra fakiri merhametle sorar mı
3
Sayısız yaralar var açılmış hançerinle
Aşkınla dağla onu deva sun merheminle
4
Ey gözyaşı seli yık ta yetiş gam evini
Ah şimşeği alevde yak düşmanın devini
5
Ey servi onunla mı girdin sen boy bahsine
Mademki sözün vardır bir adım at tersine
6
Ey onun aşkının tam içinde küfre giren
Mezhebin gitti gider bari kalsaydı dinin
7
Ey Selimî aşkının ıstırabını anlat
İradeni kaybetme sabırlı ol da lütfet

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

324

-285- GAZEL
1
Yine ona rastladım garip bir yüzü vardı
Anlatılmaz cemali güzellik harikaydı
2
Eyvah o tatlı dudak tatlı bir konuşmayla
Bana beni sordu da bayıldım tanışmaya
3
Eyvahlar o imansız nazlı nazlı yürüyüp
Güzel adımlarıyla beni ezdi sürüyüp
4
Beni görünce bitkin bir nazarla süzerek
Buruşturdun yüzünü kırdığını bilerek
5
Bir yolunu bularak Selimî yağmalıyor
Gönlünü alıyorsun güzel acip oluyor

MUSTAFA ÖZER

325

-286- GAZEL
1
Bu amber kokuları saçlar örüldüğünde
Can pazarına saçar ki fitneler düğünde
2
Ekabirin çoğunu başından ettin amma
Kimsecikler bilmedi her şey kaldı muamma
3
“Dudaktan iki buse canına denk ise ver”
Dedin ya; cana minnet kârdayım kârsa eğer
4
Avını vurup yıkan gamzen oku gönlümde
Öyle bir yerleşti ki aferin av önünde
5
Vefanı duymak için ölünceye dek bende
Ellerini canıma dola ellerim sende
6
Ağzını bilmezlerdi konuşunca gördüler
Herkes şaşırıp kaldı hatta şüphelendiler
7
Selimî’ye demişsin “seni çağıracağım”
Oysa kapıda kaldı sevip de çağırdığın

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

326

-287- GAZEL
1
Kaşlarını çatmıştın bizim tarafa baktın
Nişanlayıp ok attın canı cansız bıraktın
2
Gönlüme kasdın vardır kirpikler kılıç olmuş
Gözünden kaçanları halkın önüne koymuş
3
Visal günü yanmıştı belindeki ellerim
Sevgilim aramızda nar-ı aşkı elledim
4
Sözümün kıyısında yerleştiğinde gönlüm
Irmağa verdiğine gölgeye yazık gülüm
5
Bir buse istiyordum hattını gösterdin ya
Başımıza iş açtın ateşi istersin ya
6
Ateşini söndüren bir tek dostun gözyaşı
Ey Selimî gözünden görmedim attığını

MUSTAFA ÖZER

327

-288- GAZEL
1
Ay yüzlü gül 16 üstüne güzel sümbülü 17 döktün
Amber kokusu ayva tüy gönülleri feth ettin
2
Bu küfür 18 tozunu 19 da kamer fitnesi 20 zülfü
Müslimi bela 21 ya kor tuzağa düşürdüğü
3
Islak ateşe benzer yanağındaki hatt’lar
Bu sebeple rahnedar İslâmî itikatlar
4
Kakülü tarayarak güzelliğe süs yaptın
Oysa garip aşıklar viran edip ağlattın
5
Ayrılığa yüz sürdün visal şevki öldürdün
Vermeyi kolayladın can vereni güldürdün
6
Firak ateşiyledir yanıp kül olmaklığım
Sen içime geldin ya mutluluk ölmekliğim
7
Hattın, zülfün, kakülün bir ittifak içinde
Hakkını inkar etme imanın yok içinde

16 Gül: Yanak
17 Sümbül: Saç
18 Küfür: Siyah
19 Toz: Yüz tüyleri
20 Kamer fitnesi: Ay yüzlü sevgili
21 Bela: Küfür

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

328

8
Istırabın müessir her cana her gönüle
Herkesi ikna ettin hayattayken ölüme
9
Ey Selimî içinde mihnet ıstırap firak
Sen sonunda alıştın dert ile dertten olmak

MUSTAFA ÖZER

329

-289- GAZEL
1
Güzelim seviyorum senin sevdiğin kimdir
Elemin ıstırabın da ortağın kimdir bildir
2
Bezm-i visal süslüdür ay yüzün nur saçıyor
Ey gönül hangi bahar bu kemali taçlıyor
3
Rindim sermestim canan visale can verelim
Sevgilim ne beklersin şimdi şehit gidelim
4
Ey çenk safa bezminde niçin dertli inlersin
Dönüp baksan kucağa bizim ahı dinlersin
5
Ey acımasız yârim aşkınla aciz Selim
Yandı ki feryad eder aşkına imdad edin

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

330

-290- GAZEL
1
O haşin huylu güzel anlaşmağa yanaşmaz
Gönlünde zerre kadar barış için uğraşmaz
2
Ey Huten’in 22 güzeli hicap cefama sebep
Ya beni öldür kurtar ya barışa müsebbep
3
Gam açıldı gam derdi öldürmeni isterim
Zira aşıklar harbi barış temin bir terim
4
Ey dostlarım toplanın visalin şerefine
Ateşkes oldu diye tatlı canım hediye
5
Ey Selimî tek dahi olsa hicran kederli
Uzlaşmak için türlü türlü dertler nedir ki

22 Huten: Türkistan’da bir yer, ceylanları ve misk’le ünlü

MUSTAFA ÖZER

331

-291- GAZEL
1
Felek bana da tuzak kurar zülfün telinden
Cihan gece gündüzü bağlar beni elimden
2
Eğer dünya anası ne olacağım bilse
Mecnun kordu adımı bir gün çektiğim bilse
3
Deli gönül Müslüman olmaya gayret etse
Güzellerin kaşını mihrap edinmez kimse
4
Eğer o güzel beni bazen de cefa taşı
Atmakla azarlayıp ederdi mesut başı
5
Ey azizler Yusuf ki bu devirde gelseydi
Vefa ve güzelliği sevgilimden isterdi
6
Ey Selim’î ay yüzlü sevgilim visal için
Sabır taşımız çatlar hep böyle olsa içim

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

332

-292- GAZEL
1
Canım benim ne olurdu bana haber salaydın
Baktın olmadı o da iki satır yazaydın
2
Eğer dünya anası ne olacağını bilse
Mecnun kordu adımı ne çekerim bir görse
3
Ağlamaktan gözlerim kurudu parça parça
Gönlüm onunla yandı köpekleri açaça
4
Avare Mecnun eğer zamanımda yaşasa
Bela mihnet ve derdi benden ödünçlük alsa
5
Meğer cem dünya şahı olmaktan habersizmiş
Selimî benim gibi şarabı çaresizmiş

MUSTAFA ÖZER

333

-293- GAZEL
1
Yanağının üstünde taze ayva tüyleri afet-i devran oldun
Aşıkının kanını dökmek için belay-ı canan oldun
2
Tap tatlı dudağından turunç gibi gerdandan
Hazreti İsa ile hazreti Yusuf’dan
3
Örüntün ümitsizlik salınışın serkeşlik
Katlandığım hukuktur ettiğin buna eşlik
4
Ey yeşil çimen şimdi haklı değil hatt’ında
Hem hayat çalan biri hem de suçlu hakkında
Onun için dışarıda gözün kalmış toprakta
5
Şuh bir yandan bakışla gönlümü aldın güzel
Ey gönül şaşkınsın bak yükün soruna bedel

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

334

-294- GAZEL
1
Ben bir çadırda değil ay yüzlünün aşkından
Şafakla kan içinde kaldım yanan canımdan
2
O felek sarayının altında toprak levha
Kendi gözyaşımdan nakışla döndü tahta
3
Her aşk meclisindedir ahımın kıvılcımı
Bir fidanla müjdeler arılar endamını
4
Çadırda kebap şişi aşkına düşüp yanmış
Benim kaburgam gibi kan içinde kalırmış
5
Gövdem bir çadır gibi yârla dolu ben yokum
Ben’den kıl bile yoktur hakir olan çokluğum
6
Her zaman beklediğim sadece beklenendir
Ansızın fakih gelir koca sarık yerdedir
7
“Aşk ikliminde Selim” kimdir dedim bela keş
“Kim olacak biçare” hakir “garip çile baş”

MUSTAFA ÖZER

335

-295- GAZEL
1
Ey ömrüm garibana uşşaka vefasızlık
Haşre dek sürmez geçer bir gün güzellik
2
Âleme güneş gibi karanlığın bize mi
Aşıkları düşün sev kahrın hep gündüze mi
3
“Sürekli dilencilik” dediğin için sustum
Hem yüzüne zülfüne takılmakta masumum
4
Ateş gede de hal 23 var zahidin hali kâl’dir 24
Zahid yitirme şevki bitecek murailik
5
Her gece köpeklerle hep meclis kuruyorsun
Ey Selimî cakan ne kime ne soruyorsun

23 Hal: Durum; tasavvufta coşkunluk
24 Kâl: Söz; tasavvufta: boş söz, dünyalık sözü

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

336

-296- GAZEL
1
Ey zülfünün sevdası avare kılan dilber
Senin okun yarimdir hem de cana dilaver
2
Yüzüne baktıkça hep geçiyorum kendimden
Görenler hayrettedir hayret senin yüzünden
3
Kimin ki köpeğinin ayağını öperim
Bize düşen izinde tozunuza köleyim
4
Geceler iblis gibi ıstırabı atmak zor
Ecelden ihbar aldık gövde bitik dil akkor
5
“Selim’e” “dert şarabı vereceğim” demişsin
Bu ziyafet pek nefis bal ve şeker yemişsin

MUSTAFA ÖZER

337

-297- GAZEL
1
Ey güzel ne kadar var cefanın bitmesine
Gelmez mi acep sıra gam sevindirmesine
2
Bazen boyun gül sümbül arz-ı endam ediyor
Bazen bir fidan gibi şimşir devam ediyor
3
Zülfün bana verdiği ıstırab ecel olsun
Ey gece ey gam imdat olacak acil olsun
4
O yep yeni açan gül tecahül-ü ariftir
Ey bülbül feryat etme kalmayan maariftir
5
Ey arılık dilersen sadaka say başına
İster lütfunla azad köle olsam aşina
6
Ey güzeller sultanı o tatlı dudağını
Ne vakte dek teşvikle alacaksın canımı
7
Bazı bazı kerem et Selimîyi anımsa
Dünyayı bağışlarsın onun saltanatına

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

338

-298- GAZEL
1
Bazen canım içinde bazen göz bebeğimde
Canı mamur ederek gönlü yağma peşinde
2
Güzelliğin farkıdır kimse bakamaz sana
O halde kapatarak yüzüne kıymasana
3
Ey güneş takvim gibi dolaşmakla ne geçti
Gel cananın yoluna yanağında gül açtı
4
Kaş yayı gamze oku oldukça ellerinde
Hep önüne gelenler razı ecellerine
5
Zülfünden azad olmaz kakülün kelepçedir
Selimin arasına fikrine dilekçedir

MUSTAFA ÖZER

339

-299- GAZEL
1
Cefa zulüm sırayla ey ay yüzlü güzelim
Israrım isyanım yok kerem et ne diyelim
2
“Bir söz söyle can veren” ben olayım sevgilim
Buna da naz ediyor gözlerin pür melalin
3
Bazen cefanı vefan takip ediyor sandım
Ender olsa da sürsün tatlı candan usandım
4
“Köpeğim” hitabını sende gördüm anladım
Asil payesin verdin sana gönül bağladım
5
Aşkın rezil etse de şikayetin sürse de
Töhmetini çekerim felek beni sürse de
6
Hançerin sinemizi şerha şerha dildi bil
Gönlümüz gam tuzağı hangi göz daha adil
7
Ey Selim süvarisin gam yolunda sen tekçe
Yolu ölçsen ne çıkar metanetin erkekçe

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

340

-300- GAZEL
1
Artık bize bakmazsın toprak olduk hem zerre
Bari çiğne bu yolu deneseydin bir kerre
2
Nazınla bu gönlümü çalıp götürüyorsun
Cana haber vermeden hırsızlık ediyorsun
3
Canımız amadedir nazarın esirgeme
Dertli aşık önünde senle sohbet etmeye
4
Gözüm al gözyaşını o solgun yanağa dök
Demesin yar uğruna altın gümüş sarfı yok
5
Ey Selim aklın fikrin onun aşkıyla dolu
Manzaran yalnız odur onun aşkının yolu

MUSTAFA ÖZER

341

-301- GAZEL
1
Ey canım ben kimim ki dert ortağım olasın
Kölen olmak isterken ben sevgilin olayım
2
Sevgin yakinen olsa vefana hasud olur
Kendimi düşman bilip gönül hep mesut olur
3
Yakinen bulsam seni kabrimin başucunda
Aşkın beni diriltir olurum taş ucunda
4
Zaman nedir felek kim şikayetle gönlüme
Çektiğim ıstırablar biliyorum önümde
5
Kutsalı utandırır aşkk acile konamaz
Gece gündüz ümid var ıstırabdan onamaz
6
Ara sıra bana der “yolumun toprağı sen”
Felek bana baş eğer beni ihya edersen
7
Dün lütfedip “divanem garip aşığım” dedin
Bundan böyle Selimî Sultan-ı Cihan ettin

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

342

-302- GAZEL
1
Benim sevgilim sen de gönül sırrımı bilme
Sırrım bana düşmandır sırlarıma eğilme
2
Bu yaralı gönülde gözümdeki hayalin
Canıma rakip oldu ölmüş gibi visalin
3
Visalinle ıstırab elbet hitam bulacak
Bende bir şey kalmadı nasıl nerden olacak
4
Demişsin ki “ya hicran ya da ölüme rıza”
Tercih takdir bende yok ben uyduyum bu söze
5
Ey Selimî aşk ile gelir ne gelirse o
Karşında hayali var bilir ne bilirse o

MUSTAFA ÖZER

343

-303- GAZEL
1
Gözyaşımdan başkaca akarım yok sevgilim
O da kumsalda gezer kalana ben vekilim
2
Ay kadar güzel parlak sevgilim dert açarım
İncinmeni istemem konuşmaktan naçarım
3
Küfür de olsa mestur olursa daha iyi
Bize zülfün kokusu gelirse daha iyi
4
Fedaiyim aşkıma başka bir şey istemem
Başka şey de düşünmem var mı böyle can veren
5
Ayağını öpmeğe dolanırım su gibi
Servi söyle nerdesin içimde arzu gibi
6
Hasta mahmur Selimi gözünün oklarına
Rast gelirse ne olur oldu olan mevcuda

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

344

-304- KASİDE
1
Siyah kirpikleridir yan bakan göz önünde
Saf tutmuş asker gibi gücü yansır içinde
2
O güzel yüzün varsa bir benzeri kendidir
Akseden o güzelin aynası da kendidir
3
O tatlı dudaklarda vefa aranmaz imiş
Otuz iki incisi cefa ile bilenmiş
4
Ayva tüy mü incinen yoksa dudak mı yelden
Beng-i sudan mı tadı yoksa Hızır elinden
5
Ey dil ağızla canı birbirine benzetme
Gölgeni kondurarak şekerini incitme
6
Ahımla yanıp duran gönlün kutlu dumanı
Hançerimin cevheri şehrayinin yamanı
7
Mahmur göz akl ü dini düşürdü pususuna
Şah sanem yol gösterir güzeller ordusuna
8
Âlemine padişah devri cevr ü cefada
Şarkın güneşi razı dilencisi olmağa
9
Ey doğası ayaz’a yüzü Mahmud’a benzer
Can ve gönül mülkümü emrine geçirdiler
10

MUSTAFA ÖZER

345
Bahtı açık şahsın ki Kahraman’lık mülküne
Ne kılıç çıkar kından ne karşı boy gamzene
11
Ok temreni goncası gül münasip görünse
Ora hazanı süsler aslan göz perdesinde
12
Yanağın zülfe maşuk zülfü perişan odur
Allah yakmak isterse zülfün ejderhan olur
13
Av olmağa can atan canı kolaydan anlar
Oku cana minnettir ancak gamzesi anlar
14
Hatta karşı sükûtum sürüm bittiği yerdir
Zira dudağım meşgul sinesini emmiştir
15
Rindan kadeh bırakmaz kalanlar ondan içsin
Gözde içicilerim kanım helalken içsin
16
Gönül sahiplerine bela mülkü virane
Kirpikleri mahvetti uşşakı mahirane
17
Menekşenin muradı gül gibi kokmak idi
Gönlündeki coşkuyu zülfe bırakmak idi
18
Alnı mutluluk burcu ay yüzünün üstünde
Hilaller ay içinde döner sanem büstünde
19
Köpeklerini aşmak aralarına girmek
Dokuz yıldız atlayıp sonra murada ermek
20
Temiz doğru yürekle aşkına köle olmak

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

346
Binlerce Kayser talip ayak turabın olmak

MUSTAFA ÖZER

347

21
Dil ayağın altında başından vaz geçerse
Mülkü mutlak içinde erecek saadete
22
Güzel kaşın her lahza işveler sahneliyor
Onun sonsuz ihsanı gönlümü perdeliyor
23
Kulağında küpeler kuyumu mutlu eder
Bilsem onun kanını gönül ateşe döker
24
Kollarımı sarmadan yaslanmadan sineme
Yüzün kızarıyordu şaşmadım titremene
25
Sabah rüzgarındaymış visalinden nişane
Onun pak Mesih eli erişir mi zamane
26
Ey servi sana köle karşındadır dikili
Çimenlerin baş tacı güzellerin vekili
27
Kölen olmayan herkes daha da beter olsun
Yolunda toprak değil başına toprak dolsun
28
Sana sücud etmekten meneden zahit ölsün
Minbere çıkamasın çıktığı vakit ölsün
29
Ayva tüyün çıkmadan cihanı harap ettin
Can damarına neşter yiyen nereye gitsin
30
Gönlü kan olanların ciğerine naz edip
Yeni yaralar açtın sabırları tüketip

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

348

31
Gönlün merhamet dolu Selimin pak nazmına
Istırabı gör incide düzen versen nazına
32
Seni överken demin neden nazma geldim ben
Mülkü nazım adıma hüsrev çıktı geceden
33
Gözümdeyken gözyaşı lâline gözüm doydu
Zerre muhtaç değilim gözümde olan buydu
34
Güzeli Yaradan’a kurban olmak şükrandır
Kılı kırk yaran akıl tecelliye hayrandır
35
Güzelin gözü ayrı eli ayrıca güzel
Ey canım henüz akıl sana karşı hep özel
35
Güzellik dünya kadar güzeli nadir olur
Sever gönül var ise güzellik kadir olur
İki gönül bir olsa güzellik nedir olur
Akıl henüz gelmedi güzelliğin üstüne
Yürüttüğü zanları estetiğin kastına
36
Şu gönülün derdini açıyorsam âleme
Can korkar gönül üzgün eman ver ahvalime
37
Senin saçına esir mahzun olan bu gönül
Aciz canını toplar perişan zülfüne gül
38
Fidan gibidir boyum dert dikenle örülü
Taze dağılar açtı güne gülen bir gülü

MUSTAFA ÖZER

349

39
Bu fani gövde gamdan saman çöpüne döndü
Ne zamana kadar yel savuracak külünü
40
Benim soluk benzimi gözyaşımı görenler
Bu aşığın sevdiği zulme safa sürerler
41
Senin lâl’e benzeyen dudağın bir sihirbaz
And içseler aşkına susar söylemez bir söz
42
Bastığın toprak olup visalinden pay alsam
Tek cenneti kevseri geçsem de rüsvay olsam
43
Ehlibeytin ardında aşıkıyız o mahın
Canımızdan kıymetli elbette ki o şahın
44
Vallahi hiç bakmadan tahtını terk ederim
Razıysam kanmam süse cihanı silkelerim
45
Cefaların can yaktı perişan etti beni
Bu yaralı gönlüme umarım rahmetini
46
Aşkına bir lütfet nazmından utansan da
Emin ol ki o buna layık olmaz sansan da
47
Anlıyorum sözüme inanmıyorsun biraz
Öyleyse sözümüzde bulunsun dua niyaz
48
Bulut ona sayeban değilse iki gözüm
Perdesinden gölgelik dikin kurun gündüzün

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

350

49
Her bahar tazeler mi kendi kendine bakar
Gül açtıkça o bülbül güle sığınmaz coşar
50
Gönül sahipleri de güzellerin aşkıyla
Hayat buldukça nuru aşk ısıtır bakışla
51
Yarabbi ömür boyu değirmen taşı gibi
Başında dönen felek mecnun’un aşkı gibi
52
Yarab şiirine olan Ferhad’ın aşkı adına
Ne fıstık ağacı ne servi gelemezdi yadına
53
Onun ay yüzü güzel nur ile parlasın da
Her seher güneş ona yer versin aynasında
54
Her ne kadar bu tacı eflakten üstünse de
Selimin başı gibi çok baş kurban görünse de
55
Dokuz felek saklansa tek yıldızı terennüm
Etsin de kemalini göstermesin tecennüm
56
Yarabbi artık sabrım kalmadı çok sabır ver
Ya da açsın saçını kokuları saçıver

MUSTAFA ÖZER

351

-305- KASİDE
1
Ne güzel demdir o dem dertli arkadaş ile
Çimende gül yanaklı anılır menekşeyle
2
Bahar geldi ya bülbül yine perişan oldu
Aşıklara beladır hepsinin gözü doldu
3
Her kuş gülistan ister yurt özlemi var bizim
Herkes bir işi yapar feryad figanlar bizim
4
Hasret gözyaşı seli uykumu parçaladı
Bir menekşe bahçesi hayalimde kalandı
5
Herkes gül toplamış demet yapar elinde
Ben kalender köşede diken toplar eline
6
Yeisle namuradlık köşesine çekilmek
İstesem bile yoktur sabır akıl gelenek
7
İyi kötü her neysem ben oyum işte burda
Yoksulluklar içinde mazlum sine yarada
8
Talih ululuk tacı mülkü devlet hakanı
Hüznün tümü arz ile hatta ki yakanı
9
Talih ululuk tacı mülkü devlet sultanı
Dilencilik yaparlar onlar o yolun şahı
10

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

352
Güzellik göğünde ay vefakar can-ı canan
Güneş bile yolunda zerre farksız bir tozdan
11
Gönüllerde kıyamet koparan ah güzellik
Onda bitmez naz eda o öldüren cilvelik
12
Ayağının tozunu çarha silmiş olanlar
Övünürler ahvale ona köle kalanlar
13
Onun gibi bir kamer ender gelir dünyaya
Hatta benzeri tekrar gelir mi ki hülyaya
14
Gönül git onu gözle kaşına gözüne bak
Gözüm saçlarını ör ay güneş nasıl çırak
15
Ay yüzlülerin şahı güzellerin emiri
Ayağının tozunu dolaşanın amiri
16
Gamzene “bize cefa memuruyken küstün mü”
Dedi “Evet” yürekten görerek iç yüzünü
17
Görünür miskü amber yanağın yanlarında
Zülfün kıvrımlarında gayri yalanlarında
18
Güzelliğin renkleri çin resminde de yok
Senin nakş u nigarın sana özgedir pek çok
19
Huzurunda bir aşık feryad ederse şaşma
Zira bir gül görünce bülbülüne karışma
20
Ekabirin önünde zelil olan nefsimden

MUSTAFA ÖZER

353
Bu nedenle arlanır köpekler bile benden

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

354

21
İnsaf et kerem eyle aşk uğrunda hor hakir
Benim gibi gördün mü üstelik yorgun fakir
22
Gönlüme bu kadar da yüklenme kafir cefa
Alenen sevmekten başka girmedim hiç günaha
23
Senin gibi dilaver senin gibi güzelden
Ümid ki aşka lütuf gönülden şimdi bekler
24
Uzun süre ne hacet baş ağrıtma bedeli
Dua niyaz ederek sadedine gelmeli
25
Her nevruz toprak açan güllerini bağrında
Güzel yüzün gözümde baharı açtığında
26
Yarabbi saçlarının nuruyla aydınlanan
Ol Resul âl ashabı şerefe ihtiramen
27
Mutlu ol gençliğinden ömürden kâm alasın
Koca koca emirler hizmetçin olup kalsın
28
Zülfünün her teline bir aşık kül olsa da
Tek aşıkın olayım devran böyle kalsa da
29
Her ne kadar Selimi arını bilse bile
Bakmak kıyamete dek gayrının servisine

MUSTAFA ÖZER

355
SONSÖZ
Yavuz Sultan Selim Divanı adını taşıyan bu eser öncelikle
tarihi bir değer taşımaktadır. Saniyen Yavuz Sultan Selim’e
aidiyeti eserin tarihselliğini derinleştirmektedir.
Bir Divan olması nedeniyle Edebiyat Tarihinin mütemmim
cüzü olduğunu da unutamayız.
Ana dili Türkçe olan yaşadığı dönemi tarihe altın sayfalarla
yazan Sultan ve şair ve de büyük komutan Yavuz Sultan Selim
Hanın imzasını taşıyan bu eser Farsça hem Divan hem nazım
olarak meydana getirilmesi eserin önemini çok artırmaktadır.
Bütün bunlara rağmen 1923’te kurulan devlet Osmanlı
Devletinin bütün varlığını tarihin mahzenlerine depolayarak
unutkanlık kilidinin altına almıştır. Ve yine devrimlerle
birlikte yönelinen Batı Kültür dünyası Edebiyat Dünyamızı da
tarihin girdiği mahzene sokmuştur.
Eserin tarihi nesnelliğine rağmen ufkumuzdan uzakta
kalmasına gönlümüz razı olmadı. Son zamanlarda tarihe
ilginin artması da bizi umutlandırmıştı. Yeni nesillere bir
şeyler söyler umuduyla en kolay anlaşılır olan Mesnevi tarzını
benimseyerek koca sultana bugünkü dünyamızda yer vermek
istedik. Şiirden ziyade Yavuz Sultan Selim Hanın şiir
anlayışının tanınmasını istedik. Bu nedenle Divanı orijinal
nazım şekillerini ve aruz ölçülerini bir yana koyarak değerlerin
unutulmasını önlemeye çalışıyoruz. Farsçanın ses yapısını iç
musikisini Türkçeye taşımak gibi bir gayretin içinde değiliz.
Bütün yapaylıklardan kaçınarak şiirsel bir duyarlıkla koca
Sultanın gündemimizde kalmasını istedik. Karınca kararınca
yapmaya çalıştığımız Yavuz Sultan Selim Hanı tarihiyle,
coğrafyasıyla, şiir anlayışıyla nesnel olarak mukayyet hale
getirmektir.

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

356

İnanıyorum ki bu milletin bağrından yeni Yavuzlar yetişecek
onun yiğitçe Türkçesiyle yeni Divan’lar kuracaktır. Bu dilekle
beğenmediklerinizin bize beğendiklerinizin size ait olduğunu
umarak…

MUSTAFA ÖZER

357

KAYSERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YAYINLARI
(KİTAP)
1- İki Kavram Analizi(Laiklik/Aksiyon)-Mustafa CABAT
2- Evsa –Mustafa ÖZER(2.Baskı2012-şiir)
3- Düşüşten Sonra–Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Deneme)
4- Sis ve Selva –Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Şiir)
5- Çağrı Sayfaları –Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Şiir)
6- Sanat ve Aksiyon İçinde Bir Portre Denemesi–Mustafa
ÖZER(2.Baskı 2012-Deneme)
7- Ses ve Heves–Mustafa ÖZER (2.Baskı 2012-Şiir)
8- Şapkamda Saklanan Azrail –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)
9- Birlikte Ayrılmak –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)
10- Çalakalem Çiçekler –Mustafa ÖZER (2012/Şiir)
11-Düşüşten Sonra-2 –Mustafa ÖZER (2012/Deneme)

YAVUZ SULTAN SELİM’İN FARSÇA ŞİİRLERİNİ

TÜRKÇE SÖYLEYİŞ

358

12-Necip Fazıl ve Büyük Doğu-Ali BİRADEROĞLU(2012-
Deneme)
13-Gönüldaşlarımıza Mersiye (2013-Biyografi)
14-Siyasi Bir Tavır Olarak BÜYÜK DOĞU- Mustafa ÖZER(2013-
Deneme)
15-Tarih Üzerine/1 -Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)
16-Tarih ve Değişim-Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)
17-Düşünme Üzerine-Ali BİRADEROĞLU (2013- Deneme)
18-Oportünist Değişimin Aktörleri-Ali BİRADEROĞLU (2014-
Deneme)
19-Tarih Üzerine-II (Trajik Sevinç)- Ali BİRADEROĞLU(2015-
Deneme)
20-Muzdarip- Mustafa ÖZER (2015-Şiir)
21-Sığ Kıyıdan-Mehmet KASAP (Biyografi)
22- Oportünizmin İtham ve İlzâmı-1- Ali BİRADEROĞLU(2015-
Deneme)
23- Errisaletülledüniye-İmam-ı GAZALİ –(tercüme-Ergün TELİS)
24- Meliklere Altın Nasihatler İmam-ı GAZALİ (2016-tercüme-
Ergün TELİS)
25-Düşüşten Sonra-III Mustafa ÖZER (2016/Deneme)
26-Mektubat-ı Rabbanî-İmam-ı RABBANÎ(2017-Tercüme)

MUSTAFA ÖZER

359

27-Bizim Oturma-1 –Mehmet KASAP (2017-Deneme)
28-Vefeyat-ı Mersiye - (2018-Biyografi)
(DİJİTAL)

1-Konferanslar(Necip Fazıl KISAKÜREK-Kendi
sesinden//Ayasofya,İman ve Aksiyon, Dünya bir İnkılap Bekliyor/
12cd)
2-Konferanslar-2(Necip Fazıl KISAKÜREK-Kendi sesinden//Batı
Tefekkürü ve İslam Tasavvufu,Tiyatro ve Tesiri,Komünist İhtilali /
12cd)
3-Sesli Kitap (Çöle İnen Nur- Necip Fazıl KISAKÜREK)- okuyan
Emin Baykırkık

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa Özer (özer Koç)

Ahmed ceemal El Hamevi

Prf.Dr.Serdar demirel

N.Mehmet Solmaz

Mustafa Özer (özer Koç)

Mustafa Miyasoğlu

Mustafa Ekinci

Galip Boztoprak

Şeyma Kısakürek Sönmezocak

Mustafa Kanlıoğlu

Mustafa cabat

Ebubekir Sifil

Ali Biraderoğlu

İbrahim Ulueren

Mustafa Özer (özer Koç)

Ali Biraderoğlu

Mustafa cabat

Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Vakıf Sitesi


Top